Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
به مناسبت بيستمين سال تاسيس جنبش انقلابي انترناسيوناليستي (ريم)

به مناسبت بيستمين سال تاسيس جنبش انقلابي انترناسيوناليستي (ريم)

 

در تاريخ 15 ژانويه 2005 مراسم بزرگداشت بيستمين سال تاسيس جنبش انقلابي انترناسيوناليستي در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. حزب کمونيست ايران(م ل م) پيامي براي اين مراسم فرستاد که در زير مي خوانيد.

 

رفقاي عزيز

 

از طرف حزب کمونيست ايران (مارکسيست لنينيست مائوئيست) بيستمين سالگرد تشکيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي (ريم) را که مرکز بين المللي نيروهاي مارکسيست لنينيست مائوئيست جهان است، شادباش مي گوئيم. ما همچنين درودهاي خود را نثار جنگ خلق در نپال ميکنيم. اين جنگ خلق شکوهمند تحت رهبري طبقه ما، که توسط حزب کمونيست نپال (مائوئيست) نمايندگي مي شود، به پيشرفتهاي مهمي دست يافته است. پيروزي نهائي جنگ خلق در نپال اهميت عظيمي براي انقلاب پرولتري جهاني دارد. خلقهاي نپال پرچم سرخ و درخشان آينده کمونيستي را بر روي پشت بام جهان به اهتزاز درآورده اند. شک نيست که پيروزي آن امواج تکان دهنده اي را به سراسر آسيا و مناطق ديگر جهان فرستاده و الهام بخش پيشرفت انقلاب هاي پرولتري ديگر در اين منطقه و وراي آن خواهد شد.

 

رفقاي عزيز

وجود ريم نقش تعيين کننده اي در پيشرفتهاي نيروهاي مارکسيست-لينينست-مائوئيست جهان داشته است. ريم در طول زندگي خود يک خط سياسي و ايدئولوژيک صحيح براي جنبش مائوئيستي جهان ارائه داده است. بدون ريم جنبش کمونيستي بين المللي نمي توانست با موج بحران، ياس و گيجي سياسي و ايدئولوژيک که پس از مرگ مائو و کودتاي رويزيونيستي و احياي سرمايه  داري در چين، گريبانگير جنبش بين المللي کمونيستي شد مقابله کند. نيروهاي کمونيست اصيل بايد ريم را تقويت کرده و تکامل دهند. اين يک وظيفه بسيار مهم براي هر کمونيست، در ايران و در بقيه نقاط جهان است.

 

امروز نظام جهاني سرمايه داري امپرياليستي بر سر  ميلياردها مردم روي زمين مرگ و نابودي مي بارد. اين درحاليست است که جامعه بشري به حد حيرت انگيزي  به فراواني، پيشرفت تکنولوژي و دانش رسيده است. اين وضع نشانه آن است که بايد هر چه زودتر اين نظام کهن را سرنگون کرد و بر جايش يک نظام نوين بشري بنا کرد.

توده هاي مردم مي خواهند بدانند آن نظام نوين چه خصوصياتي دارد؟

 

طبقه ما در قرن بيستم تجربه عظيمي در متولد کردن و ساختن جوامع نوين کسب کرد. جوامعي که پس از انقلاب اکتبر روسيه و چين ساخته شدند با هر چيزي در تاريخ بشر کيفيتا متفاوت بودند. اما آيا به اندازه کافي خوب بودند؟ کاري که آنها کردند و دستاوردهاي ما در هر دوي اين تجارب، عظيم و پرشکوهند. اما چگونه مي توانيم  به وراي آن تجربه ها رفته و جوامعي که حتا بهتر از آنهايند، بنا کنيم؟ جنبش بين المللي کمونيستي بايد جوانب مثبت و هم منفي اين دو تجربه را جمعبندي کند. بدون اينکار ما نمي توانيم انقلاب هاي پرولتري را در کشورهاي مختلف به پيروزي برسانيم و در جهان کمونيسم برقرار کنيم. ما بايد جوانب مثبتشان را رشد و تکامل دهيم  و از جوانب منفي شان گسست کنيم. در غير اينصورت برنامه کمونيستي تبديل به يک پوسته بدون محتوا مي شود.

 

از زمان مرگ لنين و مائو تغييرات زيادي در جهان شده است. جهان نيز ماده متحرک است! پس دانش ما در مورد آن بايد تازه شود. اين تغييرات بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در مجموعه فکري و برنامه هاي عملي مان ادغام شده و بحساب آورده شوند. بدون چنين کاري نمي توانيم جهان را تغيير دهيم. احزاب مائوئيست بايد با اتکا به قدرت و توان کلکتيو خود اين مسائل خطي مهم را روي دست گرفته و حل کنند. امروز در اين مقطع از تاريخ، اين مسائل اهميت فوري عملي يافته اند.  يعني حل يا عدم حل آنها روي پراتيک و پيشرفتهاي جنبش کمونيستي تاثيرات مهم مي گذارد. شک نيست که اين وظيفه مهم نيازمند کار و مبارزه سخت است. و شک نيست که برخي در مقابل آن مقاومت کرده و برخي ديگر با شور و شوق به استقبال آن خواهند شتافت. بيک کلام حل اين مسائل مهم و ارائه جوابهاي تيز و تازه مارکسيست لنينيست مائوئيستي به آنها، مبارزه ايدئولوژيک خواهد برد. اما در کل موجب رها شدن و توليد انرژي عظيمي در خدمت انقلاب پرولتري جهاني خواهد شد.

 

رفقا

در مقابل رويمان نسل جوان شورشگري در ايران و سراسر جهان در حال سربلند کردن است.  بخش مهمي از اين نسل بايد جلب ايدئولوژي کمونيستي شده و رهبران و ستون فقرات امواج نوين انقلاب پرولتري را در کشورهاي مختلف جهان تشکيل دهند.

مردم ايران 26 سال يک حکومت تئوکراتيک اسلامي را تجربه کرده اند. تجربه اين حکومت تاريک انديش باعث شده که نسل جواني که مي خواهد  عليه اين نظام مبارزه کند،  با شک و حتا انزجار به کلمه "ايدئولوژي" نگاه  کند.  جمله رايج در ميان بسياري از آنان  اين است: "ما  ايدئولوژي چه از نوع اسلامي و چه غير از آن را نمي خواهيم". آنها به غلط مي پندارند که "ايدئولوژي" فارغ از اينکه مال چه طبقه اي است، ضد حقيقت و روحيه حقيقت جوئي است.   کلمه "ايدئولوژي" در خيالشان تصوير يک بينش معوج، متحجر و خفقان آور بيزار از علم و تغيير و تکامل فکري را زنده مي کند. اما ما مي دانيم که ميان اين تصوير و ايدئولوژي کمونيستي زمين تا آسمان فاصله است. کمونيسم يک ايدئولوژي سراسر علمي است؛  که محک تجربه را در مورد خود مي پذيرد و خود را در معرض انتقاد قرار مي دهد. کمونيسم علمي است که مرتبا خودش خودش را بررسي و نقد  و تازه مي کند. پر از حرکت است و در همان حال که جهان را تغيير مي دهد مصالح تغيير و تکامل خود را نيز فراهم مي کند. در جمهوري اسلامي "تعهد ايدئولوژيک" داشتن يعني دست زدن به هر دروغ و  تحريفي که به نفع اسلام و حکومت اسلامي  است. ايدئولوژي کمونيستي فرسنگها با اين مفاهيم "ابزاري" فاصله دارد.  زيرا ضرورت وجودي اش تغيير جهان است و مجبور است به حقيقت تکيه کند و مرتبا حقايق جهان را بفهمد تا بتواند جهان را تغيير دهد. ما کمونيستها هيچ وجه اشتراکي با مذهبيون و يا ايدئولوژيهاي ايده آليستي ديگر نداريم و نبايد داشته باشيم. ما بايد اين تفاوت هاي عظيم ميان کمونيسم و بقيه را به ميان جوانان مبارز و توده هاي مردم ببريم. اين چالشي است که در مقابل حزب ما در ايران قرار دارد. 26 سال تجربه تلخ تحت يک رژيم تاريک انديش مذهبي، مردم و بخصوص جوانان را تشنه يک روحيه نقادانه کرده است. اين نياز را فقط ايدئولوژي کمونيستي مي تواند حقيقتا جواب دهد.  کمونيسم هم سلاح نقد است و هم نقد با سلاح.  پس سلاح ايدئولوژي کمونيستي را تيزتر کنيم و ريشه هاي آن را در ميان جوانان شورشگر و مردم بکاريم و جنگ خلقهاي ديگري که هدف نهائي کمونيسم بر تارکشان مي درخشد، در نقاط مختلف جهان براه اندازيم.

 

زنده باد مارکسيسم لنينيسم مائوئيسم

زنده باد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي

پيروز باد جنگ خلق در نپال

 

حزب کمونيست ايران (م ل م) 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به مناسبت بيستمين سال تاسيس جنبش انقلابي انترناسيوناليستي (ريم)
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2005-02-19
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در