Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
خجسته باد رُستن جوانه ها

 

خجسته باد رُستن جوانه ها!

 

بدون شک، 16 آذر 1385 در تاريخ جنبش دانشجوئی ايران ثبت خواهد شد. به عنوان روزی که جنبش دانشجوئی دوباره بر نقش سياسی و اصلی خود در جامعه پای فشرد؛ سنتهای انقلابی و سنت شکنی های انقلابی در  تاريخ اين جنبش را احيا کرد و افق تازه ای پيشاروی توده دانشجويان مبارز قرار داد.

بيش از دو دهه گردانندگان ارتجاعی جمهوری اسلامي، به اشکال گوناگون از سرکوب آشکار و مستقيم گرفته تا حقه و ترفند سياسی تلاش کردند که جنبش دانشجوئی ايران را بی بو و خاصيت کنند؛ در مجاری تحت کنترل خود قرار دهند و آنرا به ابزاری برای پيشبرد دعواهای جناحهای حکومتی بدل کنند. اما تمامی اين تلاشها که همواره با سرکوب بی وقفه جناح چپ اين جنبش رقم خورده بود با شکست مفتضحانه روبرو شد.

16 آذر امسال طلايه دار دوران جديد در جنبش دانشجوئی ايران شد. امسال روحيه شورشگری و آغازگری نسل جوان به ميدان آمد و دانشگاه بار ديگر پرچمدار راديکاليسم سياسی در جامعه شد.

 جهت گيری سياسی روشن، سازش ناپذيری با دشمن از ويژگيهای بارز 16 آذر امسال بود.

سمت گيری با طبقه کارگر و ديگر ستمديدگان مشخصا زنان، مرزبندی با رفرميسم و سازشکاری و ضديت با هر گونه دخالت خارجی از نقاط برجسته 16 آذر امسال بود.

هشياری و درايت سياسي، تدارک آگاهانه، اتحاد رزمنده، سازماندهی جسورانه، شور و شوق بالنده و جرئت و شهامت کوبنده همه و همه 16 آذر امسال را از سالهای قبل متفاوت کرده است.

16 آذر امسال چنان فضا و روحيه انقلابی را در ميان دانشجويان بوجود آورد که شجاعانه احمدی نژاد سمبل جهل و خرافه، فساد و تبعيض و عقب ماندگی و فضاحت را آشکارا در پلی تکنيک به مصاف طلبيدند.

"تصميم ما براين است که از زندگی بد بيشتر از مرگ بهراسيم" : اين شعار بيان روحيه ای است که دانشجويان و جوانان جامعه ما بيش از هر زمانی بدان نياز دارند. اين روحيه است که بايد در تمامی جنبشهای توده ای فراگير شود. همانطور که مائوتسه دون گفت: "کسی که از مرگ نهراسد قيصر را می تواند از اسب به زير کشد." جنبش دانشجوئی می تواند آغازگر چنين مبارزه ای باشد.

دستاوردهای 16 آذر امسال را بايد ارج نهاد و پاس داشت. ما به پيشروان جنبش دانشجوئی بويژه فعالين چپ آن که دانشگاه را مجددا به سنگر راديکاليسم و ندای سوسياليسم  بدل کرده اند درود می فرستيم.

ما از آنان و از همه نيروهای انقلابی و کمونيست می خواهيم که از اين جوانه مانند مردمک چشم محافظت کنند. توده های وسيع دانشجو را برای حفاظت از آن و رشدش به ميدان آورند. اين جوانه بايد رشد يابد، بايد در مقابل باد، بوران و توفان حفظ شود، افقهای گسترده تر را پيشاروی خود قرار دهد تا هر چه سريعتر به درختی تنومند تکامل يابد. اين نياز فوری تمامی ستمديدگان و استثمارشدگان جامعه است.

اين خونی تازه است و بايد در رگهای جنبش کمونيستی ايران نيز جريان يابد و به نوسازی آن ياری رساند.

از همين رو کارهای زيادی است که انجام شان طلب می شود!

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 خجسته باد رُستن جوانه ها!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2006-12-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در