Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
اطلاعيه شماره 3

با عرض پوزش: اشتباهاتی هنگام ویرایش اطلاعیه شماره 3 حزب کمونیست ایران (م-ل-م) صورت گرفت. در زیر نسخه اصلی آن را ملاحظه کنید.

 

 

اطلاعیه شماره سه

 

مردم به هوش باشید!

 

قاتلان بهترین فرزندان این کشور می خواهند برای ما "حقیقت یابی" کنند!

 

اکبر محتشمی پور "کمیته حقیقت یاب" تشکیل می دهد! او یکی از جانیان بدنام دستگاه جمهوری اسلامی است. او در دهه 1360 هنگام نخست وزیری میرحسین موسوی، وزیر کشور و در این مقام مجری شکنجه و قتل هزاران مبارز کمونیست و آزادیخواه  در اوین، و دیگر سیاه چال های جمهوری اسلامی در سراسر کشور بود. این جنایتکاران شایسته محاکمه در محکمه های خلق اند. جوانان بدانید که ننگ است اگر بگذارید اینان تبدیل به "حقیقت یابان" مردم شوند! در تمام دهه 1360 اینان در زندان های مخوف خود از پیکر بهترین دختران و پسران این کشور سیل خون جاری کردند؛ دختران و پسرانی که سن و سال امروزی شما را داشتند و "جرم" شان این بود که جرات کرده و علیه جمهوری اسلامی و برای ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه پای در میدان مبارزه گذاشته بودند. در تمام دهه 1360 ده ها هزار پدر و مادری که در پشت دروازه زندان های اینان در جستجوی فرزندانشان تجمع کرده و اشک می ریختند، با قنداق تفنگ از سوی اینان پذیرائی شده و  خبر اعدام فرزندانشان را بدون اینکه نام و نشانی از محل دفنشان بگیرند، از دهان کف کرده و کثیف اینان شنیده اند.

جوانان: به هوش باشید!

حداقل وجدان و کرامت ایجاب می کند که اینان راباتمام قوا افشا کنید و کاری کنید که جرات نکنند به نام مردم "کمیته حقیقت یاب" راه بیندازند. خود اینان همراه با "رهبر" و "احمدی نژاد" باید  محاکمه شده و به خاطر جنایاتشان به سزای اعمالشان برسند. این جنایتکاران و تمام ارگان های قدرت آن ها از "رهبر" و مجلس خبرگان و شورای نگهبان و مجلس اسلامی و وزرای آن تا نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی. همه!

مردم شجاع باشید!

این رژیم منفور سال ها مانورهای نظامی شهری داد و خود را برای چنین روزهائی آماده کرد. اما حرکت مردم محاسبات نظامی آن را بهم زده و ساختارهای سرکوب آن را کم اثر کرده است. وسعت حرکت مردم در تهران و سراسر کشور، دم و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نیز بی اثر کرده است. سی و یک سال پیش نیز، قدرت شاه که خود را "سایه خدا" می خواند، و نام سازمان امنیتش ("ساواک") رعب و وحشت می آورد و رعشه بر اندام ها می انداخت؛ به همین صورت بر زمین خورد و اثرات خود را از دست داد. باید آنچنان بر کمرش کوبید که هرگز سر بلند نکند و سایه مخوف و خفقان آورش را بر سر مردم نیندازد. مرگ بر جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی اش!

باند حاکم مصمم است پس از یک هفته تلاش سیاسی همراه با  مقداری عقب نشینی در مقابل جناح موسوی-رفسنجانی و مقداری دلجوئی از مردم، نیروهای سپاه پاسداران خود را به میدان آورد زیرا نیروهای انتظامی آن در مقابل شجاعت و زیرکی جوانان کاملا بی اثر شده اند. خون ریزی نیروهای انتظامی خشم مردم را بیشتر و آنان را شجاع تر کرده است. دوشنبه هفته گذشته، پس از اینکه 8 تن زخمی در یک بیمارستان جان باختند، موج تظاهرات و اعتراض توسط دکترها و پرستارها به راه افتاد. اما نیروهای سپاه پاسداران را نیز می توان و باید شکست داد. سپاه پاسداران و تمام نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، دارای نقاط ضعف بسیار هستند. بزرگترین نقطه ضعف آنها این استکه ضد مردم اند و مردم از آن ها متنفرند. جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگر خود را در تهران متمرکز کرده است. اما سرکوب در تهران، امواج مقاومت و مبارزه را سراسری تر خواهد کرد و بسیاری از نیروهای آن را بلا استفاده خواهد کرد. رژیم جمهوری اسلامی سی سال ید و بیضای نظامی ضد مردمی خود را گسترش داد و با تفرعن بر آن تکیه کرد. اما زمانی که مردم با شجاعت و بی باکی و با زیرکی و هشیاری به میدان بیایند این دستگاه نظامی لاجرم بخش بزرگی از کارآئی خود را از دست می دهد. سی سال پیش بدنه سپاه پاسداران دارای انگیزه های سیاسی و ایدئولوژیک ارتجاعی بسیار قوی بود. اما امروز چنین نیست زیرا اکثر بدنه آن را سربازان وظیفه تشکیل می دهند. اگر جمهوری اسلامی این نیرو را برای سرکوب مردم به میدان آورد، مطمئنا در بدنه آن انشقاق خواهد افتاد. مرگ بر نیروهای نظامی ضد مردمی جمهوری اسلامی!

 بخش بزرگی از مردم وارد میدان مخالفت فعال علیه جمهوری اسلامی شده اند و بر شدت و ابعاد سراسری این قیام اضافه می شود. گرایشات گوناگونی در میان مردم وجود دارد. عده زیادی از مردم بطور خودبخودی گرایش به جمع شدن زیر پرچم و شعارهای جناح موسوی دارند. اما عده زیادی نیز گرایش قوی به جهت گیری سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی دارند.  جناح های مختلف هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، به چشم می بینند که جهت این حرکت، در صورت تداوم، سرنگونی جمهوری اسلامی است. پس جناح بازنده در انتخابات با دو دلی و تذبذب بسیار با "رهبر" و ساختارهای ارتجاعی مذهبی حاکم مخالفت می کند و باند حاکم و نهادهای حاکم می خواهند وقت بخرند. ترفندهائی مانند کمیته حقیقت یاب یا شمارش دوباره آراء و یا ژست های دلجوئی که "رهبر" یا سگ های دیگر جمهوری اسلامی بخود می گیرند، برای وقت خریدن است. می خواهند در این فرصت، انشقاق های درونی خود را به حداقل برسانند تا با یافتن قدری انسجام به مردم حمله کنند.  اما بستن شکاف های درونیشان دیگر ممکن نیست. و سرکوب مردم هم به این سادگی ها نیست. مرگ بر کلیت این نظام. زنده باد حرکت انقلابی نوین مردم.

مردم: شکست دردناک انقلاب 57 و دزدیده شدن آن توسط باند مذهبی خمینی و شرکاء را به ضد خود تبدیل کنیم. این بار باید پیروز شویم.

   حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)

27خرداد 1388

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 اطلاعیه شماره سه مردم به هوش باشید! قاتلان بهترین فرزندان این کشور می خواهند برای ما "حقیقت یابی" کنند!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2009-06-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در