Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
اطلاعیه شماره 5

اطلاعیه شماره 5

"رهبر" به روی مردم شمشیر می کشد

سرنوشت او در خیابان تعیین خواهد شد

 

 

سخنان خامنه ای در نماز جمعه، در درجه اول پیام تهدیدآمیز به مردم و در درجه دوم، هشداری به باند رفسنجانی و اصلاح طلب بود. او با لحن دلجوئی و هشدار با شرکای سی ساله خود در جنایت و چپاول سخن گفت و برای مردم علنا شمشیر کشید و وعده سرکوب داد. خامنه ای روشن کرد که ماهیت دعوای میان جناح های مختلف درون جمهوری اسلامی با ماهیت دعوای میان مردم و جمهوری اسلامی متفاوت است. او از باند رفسنجانی و شرکاء گله کرد که با بی احتیاطی موجب سرباز کردن آتشفشان خشم مردم شده اند و هشدار داد که «افراط گری خیابانی» از کنترل همه مان خارج شده و شما هم نمی توانید آن را کنترل کنید!

 

خامنه ای در انتهای سخنرانی اش به سبک سخیف روضه خوانان، جماعت حزب الله نماز جمعه را به هیجان آورد و گفت، "جان ناقابلش" را فدا خواهد کرد. این، در واقع، چراغ سبزی به حزب الله بود که در ریختن خون مردم کوتاهی نکنند. چند روز پیش از این نماز جمعه نیز، وی در سخنانی که برای جمعی از نمایندگان 4 کاندیدای ریاست جمهوری ایراد کرد، بارها بر روی رعایت قانون و لزوم سركوب و برخورد قاطعانه با "خرابكاران" تاكيد كرد. در این جلسه، قبل از خامنه ای، دادستان كل كشور (دری نجف آبادی) و وزير اطلاعات(اژه ای) نیز همين حرفها را زدند.

 

سیاست باند حاکم جمهوری اسلامی آن است که قشری از مردم را که متزلزل و هراسناک از عواقب دست زدن به یک مبارزه پیگیرانه اند، با وعده و وعید سرکار بگذارد و با تمام قوا ماشین سرکوب را علیه اقشار پیشرو مردم که شبانه روز مبارزات ضد رژیمی را با جان فشانی پیش می برند، به کار گیرد. وعده به قشرهائی و سرکوب پیشروترین قشر جنبش کنونی؛ کاری است که  در دستور کار این مرتجعین است. یکی از ارکان سیاست کودتا، سرکوب شدید جوانانی است که در هر حرکتی در صف اول ایستاده و هجوم نیروهای سرکوبگر را سد کرده اند. وظیفه همه اقشار مردم درگیر در حرکات خیابانی و محلات است که از این قشر حفاظت و حمایت کنند. بدون شجاعت و بی باکی این جوانان بهت و سرخوردگی اولیه مردم بسرعت ناپدید نمی شد. اینان با ایستادگی خود در جامعه موج ایجاد کردند و دامنه اعتراضات را توده ای کردند.

 

همه مردم باید خوب به ذهن بسپارند: برای کسب رهائی، باید جرات کرد و از هزینه دادن نترسید. برای کسب رهائی باید کسانی قبل از همه قدم جلو بگذارند و با حرکت پیشرو خود بساط سرکوب و استبداد را به هیچ بگیرند. سخنان تهدید آمیز خامنه ای علیه "خرابکاران" پاسخ رژیم به نیروی جوانی است که این رسالت را آگاهانه به دوش گرفته است. اما خیال خام است اگر وی می پندارد می تواند این آتشفشان را سرکوب کند و گسترش حریق وار "خرابکاران" را در سراسر کشور بگیرد. وقایع جاری، جنبش ضد رژیمی مردم و آگاهی آنان را ده ها سال به جلو رانده است. سرنوشت این دور مبارزه هنوز تعیین نشده است. اما آنچه مسلم دیگر هیچ جنبه از جامعه مانند سابق نخواهد بود. در عین خطرات بزرگ، فرصت های عظیمی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و صعود به قله ها برای ساختن یک جامعه بنیادا متفاوت و رهائی بخش سربلند کرده است. میلیون ها توده معترض و متوقع در خیابان اند و دشمن در بدترین انشقاق و شدیدترین بحران عمر سی ساله خود بسر می برد. این واقعیتی است که خامنه ای منفور نمی تواند با شمشیر کشیدن به روی مردم و شلیک به دهانه آتشفشان تغییر دهد. سرنوشت او در خیابان تعیین خواهد شد.

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

29 خرداد 1388

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 اطلاعیه شماره 5. "رهبر" به روی مردم شمشیر می کشد سرنوشت او در خیابان تعیین خواهد شد
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2009-06-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در