Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹                    
 
درسهای اول ماه مه

درسهای اول ماه مه

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 22 ارديبهشت 1384

 

امسال روز جهانی کارگر، جنبش كارگري ايران حال و هواي ديگري داشت. گردهمائی  های گوناگون با سمت گيري هاي سياسي مختلف سازمان داده شد. گرايشات چپ توانستند حضور خود را در گوشه و كنار كشور علني كنند. تقريبا پس از دو دهه و نيم در برخي از اين گردهمائی ها شعار  «كارگران جهان متحد شويد» برافراشته شده و سرود انترناسيونال طنين افکن شد. 

در اول ماه مه رژيم عقب نشست و اين را  عمدتا مردم به رژيم تحميل كرده اند. از اين عقب نشيني مي توان و بايد براي پيشروي بيشتر سود جست و سرنگوني جمهوري اسلامي را تسريع كرد.

اگر چه تعداد شركت كننده در تجمعات اول ماه مه به نسبت وسعت طبقه كارگر ايران محدود بود؛ و اگر چه نارضايتي عميق، رزمندگي و راديكاليسم سياسي طبقه كارگر ايران در اينگونه تجمعات چندان منعكس نشد با اين وجود اول ماه مه امسال براي جنبش كارگري گامي به پيش بود.

تجمع 12 هزار نفره كارگران در ورزشگاه آزادي كه قرار بود يك تجمع فرمايشي دولتي باشد نه تنها با شكست كامل روبرو شد بلكه خود به صحنه ابراز انزجار كارگران از سردمداران رژيم ـ مشخصا رفسنجاني ـ و مزدوران خانه كارگر بدل شد. قرار بود اين تجمع باصطلاح دربرگيرنده پايه هاي رژيم و كارگران متوهم به خانه كارگر باشد. اما به صحنه رسوائي بدل شد. اول ماه مه امسال آخرين ميخ بر تابوت تشكل دولتي و ارتجاعي خانه كارگر بود. اين يك دستاورد مهم بود. دستاوردي كه نشان از ابعاد وسيع نارضايتي كارگران و چنته خالي حكومتگران ـ حتي در ارائه وعده هاي عوام فريبانه ـ دارد.

     علاوه بر اين كارگران حاضر در اين تجمع مزه مزه کردن رفسنجاني در رابطه با انتخابات را به كامش تلخ كردند.

دستاورد ديگر اول ماه مه امسال حضور نسبتا گسترده دانشجويان در مراسمهاي مختلف بود. بخش چپ جنبش دانشجوئي به استقبال اول ماه مه رفت. نه تنها در دانشگاه تهران مراسم اول ماه مه برگزار شد بلكه بسياري از دانشجويان به ياري فعالين كارگري براي برگزاري اين روز شتافتند. اين پيوندي گرانقدر است. پيوندي كه مي تواند نقش موثري در تحرك سياسي جنبش كارگري و كلا ديگر جنبشهاي توده اي ايفا كند.

     با وجود اينكه در تجمعات گوناگون خواستهاي مشخصي چون ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري، لغو قراردادهاي كاري موقت و افزايش دستمزد طرح گشته اما در مجموع ميتوان گفت كه جاي شعارهاي سياسي و سياست يا خالي بود يا بسيار کم رنگ. شعارهائي كه بيان دخالت كارگران در صحنه سياسي ايران باشد، بچشم نمی خورد. اين امر قبل از اينكه به ضعف توده كارگران ايران مربوط باشد مستقيما به محدوديتهاي ايدئولوژيك ـ سياسي فعالين كارگري مربوط است.

     تنها مكاني كه به محل تظاهرات سياسي كارگران بدل شد تجمع ورزشگاه آزادي بود كه آنهم دليل عمده اش اين بود كه خود بورژوازي تلاش كرد اين تجمع را به دفاع سياسي از رفسنجاني بدل كند كه با عكس العمل و انزجار كارگران روبرو شد. كارگران علاوه بر شعارهای حق طلبانه خود شعارهاي سياسي خودبخودي و رايجي چون «رفراندم رفراندم اين است نجات مردم» را كه گرايشات ملي مذهبي در دسترس شان قرار داده اند را سردادند. اين که مراسم فوق سياسی شد نشانه آن است كه وقتی پاي سياست به ميان آيد كارگران نسبت بدان بي تفاوت نيستند و آمادگي خود را براي دخالت در مبازرات سياسي جاري جامعه اعلام مي كنند. مهمتر از آن اين واقعه خود هشداري است به فعالين جنبش كارگري بخصوص به كمونيستهاي انقلابي كه هر چه سريعتر بر ضعفهاي خود فائق آيند. چرا كه بدون اينكه كارگران را به تمام معنا درگير سياست ـ به معناي انقلابي آن ـ کنند نه قادر خواهند بود توده هاي وسيع كارگر را به سمت خود جلب نمايند و نه حتي دستاوردهاي اوليه ئي را كه كسب كرده اند حفظ نمايند. اين قانون عيني مبارزه طبقاتي است. ناديده انگاشتن آن در بهترين حالت درجا زدن در سطح مبارزات موجود است و در بدترين حالت رها كردن كارگران در دام سياستهاي بورژوائي.

     فعال كارگري اي كه در روز اول ماه مه در مورد مهمترين مسائل سياسي روز ـ في المثل انتخابات يا شعار رفراندوم ـ ابراز نظر نكند، قطعا راه را بر ايده ها و راه حل هاي رايج بورژوائي ميان كارگران هموار مي كند.

     فعال كارگري اي كه در روز اول ماه مه حساسيت كارگران ايران را نسبت به سركوب وحشيانه كارگران و خلق عرب برنيانگيزاند قادر نخواهد بود صفوف كارگران ايران از هر مليتي را متحد كند.

     فعال كارگري اي كه در مورد دخالتهاي نظامي امپرياليسم آمريكا در گوشه و كنار جهان با كارگران صحبت نكند و آن را محكوم نكند، در واقع  در توانائي طبقه كارگر نمي بيند كه بتواند سياست طبقاتي خود را در اين زمينه ها جلو گذارد.

     فعال كارگري اي كه جنبش كارگري را به حمايت فعال از ديگر جنبشها مانند جنبش زنان و دانشجوئي فرانخواند، به دست خود طبقه كارگر را در صحنه سياسي منفرد مي كند. اين فقط وظيفه دانشجويان نيست كه به حمايت از كارگران برخيزند بلكه وظيفه كارگران هم هست كه به دفاع از جنبش دانشجوئي بپردازند. طبقه كارگر بدون دخالت و شركت فعال در ديگر جنبشهاي مردمي افق ديدش گسترش نمي يابد و آگاهي طبقاتيش نسبت به تضادهاي گوناگون جامعه و پيچيدگي هايش تكامل نمي يابد و براي كسب قدرت سياسي و اداره جامعه آينده آماده نمي شود.

     فعال كارگري اي كه راديكاليزه كردن جنبش كارگري را به جلو گذاشتن سقفي هر چه بالاتر براي حداقل دستمزد، خلاصه مي كند، طبقه كارگر را لايق آن نمي داند كه در سياست دخالت كند. در شرايط کنوني پيروزي در مبارزات اقتصادي کارگران به ميزان تعيين كننده به رشد و گسترش مبارزات سياسي عليه حکومت وابسته است. بدون شكل گيري جنبش انقلابي سياسي امكان پيشروي در حيطه مبارزه اقتصادي بسيار کند و ناچيز است.

     فعال كارگري اي كه در بزرگداشت اول ماه مه به كارگران نگويد آنچه كه موجب جاودانگي خاطره رهبران انقلابي كارگران شيكاگو در قلوب مردم جهان شد اين بود که حرف و عمل شان براي سازمان دادن يک مبارزه انقلابي بود. رهبران انقلابي کارگران شك نداشتند كه نبرد شان با بورژوازي خونين و قهر آميز  است و از همينرو شعار كارگران مسلح شويد را جلو گذاشتند.  بيان نکردن تمام حقيقت در مورد تاريخ اول ماه مه يعني تن دادن به آوار رفرميسم و تحريفي كه بورژوازي در مورد اين روز تاريخي كرده و مي كند تا آنرا به يك روز بي آزار بدل كند.

     اين محدوديتهاي ايدئولوژيك ـ سياسي هشداري است به همه كساني كه قلبشان براي پيروزي طبقه كارگر مي تپد. كارگران به ميدان آمده اند؛ آنان براي پيشبرد مبارزات خود قبل از هر چيز به سياست انقلابي نيازمندند. تا زماني كه كارگران در سياست و مبارزات سياسي جاري جامعه آگاهانه دخالت نكنند همواره خطر آن هست كه دنباله روي نيروهاي طبقاتي ديگري كه در صحنه سياسي جامعه فعالند بشوند. تجربه تلخ سال 57 را هيچگاه نبايد فراموش كنيم كه در مجامع كارگري طرفداران خميني با حرارت از آلترناتيو اسلامي، از جامعه اسلامي از«عدل و قسط اسلامي» سخن مي راندند اما كمونيستهاي اصيل كه شديدا آغشته به اكونوميسم و سردرگمي ايدئولوژيك ـ سياسي بودند از مقابله با اين ترهات شانه خالي مي كردند و ترجيح مي دادند بر سر خواسته ها و مبارزات اقتصادي كارگران صحبت كنند. اينگونه بود كه هزاران كارگر مشتاق، كارگراني كه مي خواستند بدانند آلترناتيو كمونيستهابراي كسب قدرت و اداره جامعه آينده چيست به حال خود رها شدند و پيشاپيش در مقابل دار و دسته هاي گوناگون بورژوازي خلع سلاح شدند. هيهات! كه چنين تجربه تلخي دوباره تكرار شود.

     اين خود هشداري جدي به كمونيستهاي انقلابي است كه به وظايف خود هر چه سريعتر عمل كنند؛ بر پراكندگي ميان صفوف خود فائق آيند؛ حول خط روشن و انقلابي متحد شوند؛ به نيازهاي فوري و درازمدت طبقه كارگر پاسخ دهند؛ پرچم استقلال سياسي طبقه كارگر را برافرازند و تمام توده هاي ستمديده را حول آن متحد كنند.

بيشك نبردهاي زيادي در پيش است؛ به استقبال اين نبردها رويم؛ كارهاي زيادي هست كه انجام شان طلب مي شود! 

 

www.sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درسهای اول ماه مه
 نوشته
 حقيقت شماره 22 ارديبهشت 1384
 در تاريخ
 2005-04-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در