Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۲۰                    
 
انقلاب واقعی و طبقه کارگر

انقلاب واقعی و طبقه کارگر

 


ميان جنبش هائی که نام انقلاب را بر خود می گذارند با انقلاب کامل يا انقلاب واقعی که تغييرات ريشه ای در روابط طبقاتی جامعه بوجود می آورد تفاوت از زمين تا آسمان است. يکی از نشانه های واقعی بودن يک انقلاب طبقه ای است که آن را رهبری می کند. اگر طبقه ای که انقلاب را رهبری می کند زنجيرهای سنگينی بر دست و پا نداشته باشد و نياز به پاره کردن زنجيرهای بندگی و انقياد نداشته باشد نمی تواند يک انقلاب ريشه ای را رهبری کند. برای اينکه يک انقلاب، واقعی باشد (و نه نشستن يک قشر به جای قشر قبلي) رهبری آن بايد دست طبقه ای باشد که دارای يک خصلت جهانشمول است زيرا رنج های آن جهانشمول است و نمی تواند خواست "خاص" طبقه خود را داشته باشد زيرا ظلمی که بر او می شود يک ظلم "خاص" نيست بلکه ظلم در کليتش است. برای اينکه يک انقلاب واقعی باشد، بايد طبقه ای در جامعه باشد که جايگاه سنتی اين طبقه و آن طبقه را برای خود نمی خواهد بلکه خواهان رهائی کل بشريت از جامعه ای است که انسان ها را به طبقات متمايز و ارزش های اجتماعی متمايز تقسيم می کند.

 

 با بوجود آمدن سرمايه داری چنين طبقه ای بوجود آمد. و اين طبقه کارگر بود. در اين عصر هر انقلابی که بدست طبقاتی غير از طبقه کارگر انجام شود بدون استثناء تبديل به ارتجاع و گاه ارتجاع محض مانند جمهوری اسلامی خواهند شد.

يک انقلاب واقعی در عصر کنونی فقط می تواند انقلابی باشد که با چشم انداز دست يابی به کمونيسم پيش می رود. چنين انقلابی بايد قدرت دولتی موجود را سرنگون کرده و قدرت انقلابی پرولتری را مستقر کند. زيرا بدون داشتن قدرت، طبقه پرولتر قادر به تجديد سازمان نظام اجتماعی نخواهد شد و قادر به پيشروی به سوی هدف نهائی يعنی جامعه کمونيستی نخواهد بود.

 

 قوه محرکه انقلابات از تضادهائی که در زيربنای اقتصادی جامعه (يعنی به دليل ارتجاعی و کهنه شدن روابط توليدی حاکم در جامعه) سرچشمه می گيرد اما انقلابات نه در زيربنای توليدی بلکه در روبنای سياسی و از طريق مبارزه ای که تبديل به يک مبارزه طبقاتی نظامی می شود، و بالاخره منجر به کسب قدرت سياسی از سوی طبقه کارگر و حزب کمونيست آن می شود، انجام می شود.  طبقه کارگر تحت رهبری حزب کمونيست، با در دست داشتن قدرت سياسی شروع به تغيير ريشه ای روابط توليدی در زمينه مالکيت خصوصی و ديگر روابط توليدی می کند. اين تنها راه رهائی طبقه کارگر و تمام ستمديدگان جامعه است. اين حقيقتی است که در تمام جنبش های توده ای بايد به ملکه ذهن کارگران و همه ستمديدگان تبديل شود. توده های مردم حتا ستمديده ترين و استثمارشونده ترين آنها، همواره گرايش به کشيده شدن به سوی افکار کهنه و روش های کهنه دارند. زيرا در جامعه افکار و روابط اقتصادی و سياسی بورژوائی و فئودالی حاکم است و بر همه تاثير می گذارد. توده های کارگر بطور خودبخودی کمونيست نمی شوند. کمونيسم علم رهائی بشريت است  اما حتا طبقه کارگر که بيشترين نفع را در رهائی بشريت از نظام طبقاتی دارد نمی تواند بطور خودبخودی به آن دست يابد.

 

انقلاب کمونيستی انقلابی است که از تمام انقلابات تاريخ متفاوت است. زيرا توسط طبقه ای پيش برده می شود که منافعش در تغيير وضع خودش خلاصه نمی شود بلکه منافعش در تغيير راديکال و ريشه ای تمام نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موجود است. مارکس مختصات اين انقلاب کمونيستی را اينطور خلاصه کرد: از بين بردن نظام مالکيت خصوصی و افکار سنتي؛ و بر اين مبنا محو تمام روابط استثمارگرانه توليدي؛ محو تمام تمايزات طبقاتی و اجتماعی که از اين روابط بر ميخيزند و محو تمام افکار و فرهنگ و آئينی که منطبق بر اين تمايزات هستند. بوجود آمدن يک جامعه سرمايه داری جهاني، و يک طبقه کارگر جهاني، امکان ايجاد چنين جامعه ای را در سطح جهان بوجود آورده است. بهمين دليل انقلاب پرولتری در ايران بايد بخشی از يک انقلاب جهانی باشد. و اصولا انقلاب کمونيستی نمی تواند فقط در بخشی از جهان رخ دهد. بلکه يک گذرگاه عمومی تمام بشريت از عصر جهل و عقب ماندگی طبقاتی به سوی تعاون داوطلبانه همه انسانها و برآورده کردن نيازهای همه انسان های کره زمين است. به اين دليل مادی است که طبقه کارگر نه "خود رها کننده" بلکه رها کننده بشريت است و کارگر آگاه کسی است که می خواهد اين ماموريت تاريخی را به ثمر برساند.

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 انقلاب واقعی و طبقه کارگر
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2009-04-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در