Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ فوريه ۲۰۲۰                    
 
گزارش اول ماه مه 2004 برلین

گزارش اول ماه مه 2004 برلین

 

ظهر شنبه روز اول مه جمعیت به طرف اوریانن پلاس  محله کارگری شهر برلین در حال حرکت بود. صدای موسیقی انقلابی میدان را پر کرده بود. بر فراز ساختمان های بلند شعارهای بزرگ «زنده باد انقلاب!» و تصویر مائو با باد حرکت می کرد و جلوه ای شورانگیز به فضای آنجا داده بود. جوانان بروی چمن ها و در پارک کنار میدان منتظر حرکت تظاهرات بودند واعلامیه هائی که توسط فعالین جریانات مختلف پخش می شد  را می خواندند و با یکدیگر صحبت می کردند. فعالینی که از شهرهای مختلف برای شرکت در اول ماه مه انقلابی برلین آمده بودند، دیدار تازه می کردند و از وضعیت مبارزه در شهرهای دیگر جویا می شدند. حدود ساعت دو خواننده جوانی که از فرانکفورت آمده بود پشت بلندگو رفت و با خواندن یک رپ انقلابی جمعیت را به جنب و جوش در آورد. سپس نمایندگان جریانات مختلف سیاسی آلمانی، ترک، افغانی و آلمانی پشت بلندگو رفتند و به شرکت کنندگان در تظاهرات پیام دادند. با فراخوان جوانی که از مسئولین تظاهرات بود، پرچم ها برافراشته شد و تظاهرات براه افتاد.

شعارهائی که از بلند گو پخش می شد اغلب در مورد لزوم انقلاب در آلمان، علیه سیاست های امپریالیستی دولت آلمان و سایر دول امپریالیستی و دفاع از مبارزات خلق های جهان بود.  تجاوز امپریالیستی به عراق نیز محکوم شد و از مبارزه مردم عراق علیه اشغالگران تجلیل شد. جوانانی که در تظاهرات های چند سال قبل بچه بودند، امسال تقریبا تمام کارهای تظاهرات را در دست داشتند، از انتظامات گرفته تا تعیین شعارها، سخنرانی و تهیج. انرژی و جسارت این جوانان همه شرکت کنندگان را به وجد آورده بود. اصولا یکی از ویژگی های اول ماه مه انقلابی برلین، در مقایسه با سایر تظاهرات ها در نقاط دیگر آلمان و حتی اروپا، این است که اکثریت غریب به اتفاق شرکت کنندگان بسیار جوانند. بعلاوه رفقای کمونیستهای انقلابی موفق شده اند، ترکیبی از جوانان آلمانی و ترک را در کنار هم و برای رزم مشترک سازماندهی کنند، کاری که هیچیک از گروههای مترقی و چپ آلمانی، بدلیل نگرشهای اکونومیستی شوینینستی،  بدان موفق نشده اند. ترکیب انترناسیونالیستی اول ماه مه انقلابی در برلین از این نیز فراتر می رود. بجز مائوئیستهای آلمان،  ترکیه، کردستان، نپال، افغانستان و ایران که تقریبا همگی هرسال در این تظاهرات شرکت می کنند، امسال گروهی از کشورهای مختلف عربی با شعارهائی بر ضد اشغال عراق به تظاهرات پیوستند و حدود سی نفر نیز که آوازه  ماه مه انقلابی برلین بگوششان رسیده بود، با اتوبوس از سوئد به برلین آمده و در کنار ما و زیر پرچم های سرخ، در خیابانهای محله کرویتسبرگ برلین راهپیمائی کردند. در طول راه، پرچم هائی با تصویر مائو و شعارهای مختلف بر ساختمان های  بلند کرویتسبرگ آویخته شده بود و بسیاری از پنجره ها تظاهرکنندگان را تشویق می کردند.

طبق معمول از ابتدا تا انتها، پلیس های کریه الچهره آلمانی همه جا بودند و منتظر فرصتی که درگیری را آغاز کنند. بعلاوه امسال علاوه بر پلیس ضد شورش، یک نیروی دیگر امنیتی که اسم خودشان را نیروی «ضد درگیری» گذاشته بودند هم وارد معرکه شده بود. در واقع پلیس از سال پیش یک کارزار ضد اول ماه مه انقلابی براه انداخته بود. در کلوپ ها و مدارس برای نوجوانان و جوانان تبلیغات می کردند که دیگر تمام شده و جوانان باید به موضوعات دیگر بپردازند. بعلاوه امسال سال سوم است که یکی از نیروهای آنتی فاشیست آلمان که معتقد است اول ماه مه دیگر روز مبارزه نیست و باید با جشن و سرور برگزار شود به برگزاری یک فستیوال خیابانی در کرویتسبرگ دست زد. در سالهای قبل این نیرو هرچند با اول ماه مه انقلابی همراهی نمی کرد، ضدیت نیز نمی کردند. ولی امسال این جریان به بورژوازی آلمان و پلیس نزدیک تر شده بود و مانع ورود تظاهرات به خیابانهای آن منطقه شدند.

ولی با وجود کارزار یکساله پلیس و کارشکنی نیروهائی که خود را مترقی می خوانند، جمعیت تظاهرات کنندگان که در آغاز حدود 500 نفر بود در اوج خود به بیش از هزار نفر رسید.

پلیس هر ساله هرکاری كه از دستش بربیاید برای ممانعت از برگزاری این تظاهرات می کند. امسال علاوه بر کارزار یکساله ضد برگزاری این تظاهرات، می خواست مانع ورود تظاهرات به نقطه پایانی و خواند قطعنامه شود. ماشین تظاهرات را با تمام وسایل توقیف کرد، و جلوی تظاهرات صف کشید. ولی علیرغم این، تظاهرات کنندگان صف پلیس را شکستند، به نقطه پایانی رسیدند و قطعنامه خوانده شد.

 

2 می 2004

هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م)

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 گزارش اول ماه مه 2004 برلین
 نوشته
 هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2004-05-02
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در