Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
سلام

گزارشی کوتاه از اول ماه مه در خیابان طالقانی

 

 

ارسالی از ایران 

 

 

ما همراه جمعی از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه آبشار خور تصمیم گرفتیم که در  مراسم رسمی که خانه کارگر به مناسبت اول ماه مه درخیابان طالقانی برگزار کرده بود شرکت کنیم و این فرصت را نیز از دست ندهیم.

كارگر عادي خيلي زياد بود. از اصفهان و قم بگير تا شهرهاي شمالي با اتوبوس آورده بودند. نكته قابل توجه تعداد خيلي زياد زنان كارگر بود. منظور خانواده هاي كارگري نیست. چون اصلا خانوادگي نبود. بلكه جمعيت زنان اغلب جواني كه معلوم بود تحصيلكرده هستند و احتمالا ديپلم دارند و به عنوان كارگر يا كارمند دون پايه در شركتها كار مي كنند.

نيروي انتظامي و گارد ويژه سركوب و لباس شخصي هاي اطلاعاتي دو طرف خيابان به فاصله سه متر از هم صف كشيده بودند تا نگذارند اتفاق غير منتظره اي بيفتد. احتمالا كساني كه شعارهاي مخالف مي دادند را شناسايي و دستگير کنند.

در هر صورت شعارهايي كه از بلندگو داده مي شد عليه كساني بود كه مي خواهند خانه كارگر را به جاي صنفي ـ سياسي بودن، صرفا سياسي اعلام كنند. منظورشان دولتي ها بودند كه مي گويند خانه كارگر به عنوان حزب سياسي ثبت شده و مجوز دارد! بنابراين نبايد فعاليت صنفي كند. در هر صورت سعي مي كردند همه شعارهاي صنفي را حول حمايت از خانه كارگر به عنوان نماينده كارگران بدهند. و خيلي آگاهانه شعارهايي را در دفاع از خود خانه كارگر درست كرده بودند. شعارهاي دفاع از محمد (پیامبر اسلام) و انرژي هسته اي و رئيس جمهور محبوب هم فراوان نوشته بودند.

ما وسط كارگران رفتیم و ديدیم شرايط کاملا مناسب است و شروع به شعار دادن كردیم. پشت ميكروفن مراسم، دار و دسته محجوب و صادقي سعي مي كردند هم به نعل بزنند و هم به ميخ. ولي روحيه عمومي نارضايتي شديد از وضع معيشت و اجحافات بوده است. كارگران پيماني، كارگراني كه ماه ها بود دستمزد نگرفته بودند، ستون اصلي اين اعتراضات بودند. حدود ساعت 10 و نيم، يك كارگر مسن از تريبون بالا مي رود و سعي مي كند ميكروفن را از دست مجريان بگيرد. كه مي ريزند سرش و او را پايين مي كشند. ولي او فرياد مي كشيد كه بگذاريد حرفم را بزنم. بگذاريد دردهايم را بگويم. او قبل از انجام اين كار در خيابان هم خيلي افشاگري و حكايت رنج ها مي كرده و كسي جلودارش نبوده است. بعد از اين ماجرا و با بالا گرفتن شعارهاي از پيش تعيين نشده، مجريان برنامه اعلام مي كنند كه مراسم ما همينجا تمام شد و از همه حضار تشكر مي كنند. به اين شكل برائت خود را از هر مساله اي كه بعد از اين اتفاق بيفتد اعلام مي كنند. ولي كارگران پراكنده نمي شوند و به شعار دادن ادامه مي دهند. ماموران انتظامي و اطلاعاتي ها عملا هيچ كاري از دستشان برنمي آمد چون جمعيت خيلي زياد بود. دانشجويان هم آمده بودند البته تعداد بيشترشان به تجمع مراسم اول ماه مه کارگران معترض شرکت واحد رفته بودند.

شعارهايي كه ما بین بخشی از جمعیت بردیم از اینقرار بود:

 

دولت سرمايه دار، خجالت خجالت!

وزير بي لياقت، استعفا استعفا!

كارگر دانشجو اتحاد اتحاد!

قرارداد موقت، بردگي مدرن است!

مجلس خدايي مي كند، كارگر گدايي مي كند!

مرگ بر اين بردگي، باعث شرمندگي!

كار، مسكن، آزادي! و....

 

اين شعارها حسابي گرفته بود و تكرار مي شد. عملا تجمع به تظاهرات تبديل شد. بخش نسبتا بزرگي از جمعيت از آنجا به سمت ميدان فلسطين به راه مي افتند و شعار مي دهند. نيروي انتظامي اقدامي نمي كند. سیاست ماموران حمله نبود. هم  به خاطر زياد بودن جمعيت و هم به احتمال زياد به خاطر اوضاع و احوال و به اصطلاح "ضربه نخوردن به وحدت ملي".

تطاهرات تا حدود ميدان فلسطين ادامه یافت اما رفته رفته از شمار جمعيت آن كاسته شد. و فعالین كارگري هم تصميم مي گيرند که در ميدان سريعا پراكنده شوند.

 

 

علاوه براین ساعت 2 در محل پارك سوار ميدان آزادي (ترمينال اتوبوس هاي شركت واحد) قرار برگزاري يك تجمع مستقل به مناسبت اول ماه مه، هم از قبل گذاشته شده بود. سر ساعت هم آنجا عده ای تجمع مي كنند و شعارهای نوشته شده بر پارچه را باز مي كنند و تراكت هايي در میان مردم پخش می کنند که در آن آزادي اسانلو خواسته شده بود. يكسري شعارها و خواسته هاي كارگري هم در این تراکتها  نوشته شده بود. این تراکتها بین رانندگان شركت واحد هم پخش مي شود. رانندگان خيلي استقبال مي كنند و تظاهرکنندگان را تحويل مي گيرند. بعد از مدتي نيروي انتظامي كه در همان نزديكي پايگاه دارد از راه مي رسند و به جمعيت دستور متفرق شدن مي دهند. بعد از كمي كشمكش سرانجام تجمع خاتمه مي يابد. در جريان اين كشمكش، 4 نفر از جوانان دستگير مي شوند. ولی همان شب این افراد آزاد می شوند.

برخی ارزیابی ها حاکی از این است که اگر بخشی از كارگران شركت واحد با شعارهاي خودشان به تظاهرات خیابان طالقانی مي آمدند می توانستند خيلي روي جو تاثير مثبت بگذارند. هم مساله اتحاد مبارزاتي همه كارگران و نه فقط يك صنف كارگري را تقويت مي كردند و هم تعداد خيلي بيشتري از كارگران با مبارزه و خواسته هاي آنان آشنا مي شدند و به سياست سركوبگرانه خانه كارگر ضربه بيشتري مي خورد.

 

حزب کمونيست ايران ( م ل م )

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 گزارشی کوتاه از اول ماه مه در خیابان طالقانی
 نوشته
 حزب کمونيست ايران ( م ل م )
 در تاريخ
 2005-05-04
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در