Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۲۰                    
 
گزارش مراسم اول ماه مه در سنندج

گزارش مراسم اول ماه مه در  سنندج

 

امروز سه شنبه یازدهم اردیبهشت مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در سنندج در یک روز آفتابی بهاری با شرکت بیش از صد و پنجاه نفر در مقابل اداره کار واقع در چهار راه صفری برگزار شد.

برای برگزاری این مراسم اجازه ای گرفته نشده بود.

 ساعت نه و پنجاه دقیقه صبح دو طرف خیابان مقابل اداره کار مملو از کارگران بود. راس ساعت ده چند تن از کارگران دو پرچم سرخ بزرگ را که بر آن گرامیداشت روز اول ماه مه نوشته بودند را باز کردند و شعارهای "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و "محمود صالحی آزاد باید گردد" را سر دادند. محمود صالحی از فعالین جنبش کارگری است که بخاطر اقدام به برگزاری اول ماه مه در شهر سقز چند سال پیش محکوم به زندان شده و مدت بیش از یک هفته است که در زندان مرکزی سنندج زندانی است و تحت فشار های جسمی و روانی قرار دارد.

 دقایقی بعد ماشین نیروی انتظامی سر رسید و حدود ده نفر نیروی انتظامی پرچمها را مصادره کرد و خواستار متفرق شدن کارگران شد. نیروهای شخصی نیز مشغول فیلمبرداری و شناسایی کارگران شدند. چندین ماشین نیروهای انتظامی بلافاصله خیابان های منتهی به محل تظاهرات را برای عبور و مرور ماشین ها بستند. کارگران اما بر خواندن قطعنامه تظاهرات اصرار کردند و با حفاظت از خوانندگان قطعنامه یکی از فعالین جنبش کارگری که در کمیته دفاع از محمود صالحی نیز فعال است قطعنامه تظاهرات را قرائت کرد در این قطعنامه به مبارزه کارگران علیه سرمایه داری و آزادی زندانی سیاسی و آزادی تشکلات مستقل کارگری و اعتراض به تبعیض و وجود بیعدالتی و فقر در جامعه که گریبانگیر کارگران است اشاره شد.

در پایان کشاکش میان تظاهر کنندگان و نیروهای انتظامی شدت گرفت نیروهای انتظامی می خواستند که گردانندگان اصلی را دستگیر کنند و تجمع را پراکنده کنند در همان دقایق اول دو نفر را دستگیر کردند و کشان کشان به داخل یک ماشین الگانس انداختند و هنگام دستگیری مبادرت به کتک زدن آن ها کردند. مردم تماشاگر هم با فحش دادن به مزدوران اعمال آن ها را محکوم می کردند برخی با اشاره به برخی از لباس شخصی ها که بیسیم داشتند از آن ها به عنوان شکنجه گر یاد می کردند. جمعیت که در رابطه با دستگیری ها مقاومت می کرد ضمن کشاکش به داخل کوچه مقابل وزارت کار رفتند و نیروهای انتظامی اما دست بردار نبودند. بالاخره یکی از فعالین تظاهرات دستگیر شد و ماشین الگانس نیروی انتظامی حامل او بسرعت محل را بسمت بازداشتگاه ترک کرد یکی از بستگان وی که زن جوانی بود آشفته و سراسیمه بدنبال ماشین روان شد و با گرفتن تاکسی تلاش کرد که خود را به بازداشتگاه برساند. نیروهای انتظامی بخصوص آگاهی سنندج که به وحشیگری  معروف هستند. آنها با ضرب و شتم دستجمعی یک زندانی بدون اینکه حتی بدانند که جرم وی چیست زبانزد عام و خاصند. نیروهای اطلاعات نیز معمولا با زدن برچسب ارتباط با گروه های سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی زندانی را شکنجه می دهند. شرمشان باد!

بعد از دستگیری چند نفر، جمعی از کارگران و فعالان چپ وارد خیابان اصلی آبیدر شدند و بسمت میدان اقبال (آزادی) راهپیمایی کردند نیروهای گشت نیروی انتظامی ضد شورش از چند جهت نزدیک شده و برخی که کلاه خود بر سر داشتند به صف کارگران حمله کردند و ضمن کتک زدن آنها با باتوم برخی را دستبند زده و دستگیر کردند.

تا ساعت یازده درگیری و اعتراض کارگران در خیابان های اطراف ادامه داشت مردم تماشاگر صحنه با شعار دادن و فحش دادن نیروی انتظامی را محکوم می کردند.

با توجه به اینکه اجازه تظاهرات داده نشده بود و فراخوان و اعلام تظاهرات تنها در بعد از ظهر روز قبل از یازدهم اعلام شده بود تظاهرات در مجموع موفقیت آمیز بود و نشان داد که کارگران و فعالین از سرکوب و ضرب و شتم نمی ترسند و حاضرند برای رساندن صدای جنبش بر حق کارگران و زحمتکشان و رسوا کردن حکومت ارتجاعی و سرکوبگر و ضد کارگر جمهوری اسلامی فداکاری کنند.

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)

دوم ماه مه 1386

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 گزارش مراسم اول ماه مه در سنندج
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2007-05-02
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در