Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
کارگر شجاع، محمود صالحی،

کارگر شجاع، محمود صالحی،

                               خار چشم جمهوری اسلامی و

                                 محبوب قلوب کسانی که برای رهائی همه ستمدیدگان مبارزه می کنند

 

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بر فعالیت های خود برای زهر چشم گرفتن از کارگران و دیگر اقشار ستم دیده و محروم جامعه که علیه حق کشی و استبداد جمهوری اسلامی بپا خاسته اند، افزوده است. اقدامات آشکار و پنهان رژیم برای فلج کردن موج مبارزاتی که براه افتاده، گواه روشنی از تاثیرات سیاسی عمومی این مبارزات بر اوضاع جامعه است.

محمود صالحی (رئیس سابق انجمن صنفی کارگران خباز) و دیگر رفقای شجاعش، اولین بار در 12 اردیبهشت 1383 بخاطر برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و سرکوبگرانش مواجه شده و دستگیر شدند. هر چند رژیم تحت فشار همبستگی کارگران و توده های مردم کردستان و فعالیت عناصر و سازمان های چپ خارج از کشور، کارگران را با وثیقه های سنگین آزاد کرد اما چند تن از این کارگران را متهم به همکاری با کومله (حزب کمونیست ایران) کرده و برایشان پرونده سازی سیاسی کرد. اما در مقابل ایستادگی و عزمشان در ادامه راهی که در پیش گرفته اند و همبستگی مبارزاتی سراسری و جهانی، باز هم رژیم مجبور به عقب نشینی شد. علاه بر فعالیت در انجمن صنفی کارگران خباز سقز، محمود صالحی همراه با یارانش تشکیلاتی به نام "کمیته هماهنگی" را با قصد کمک به سازمان یابی کارگران در تشکلات صنفی مستقل خود ایجاد کردند.

از سال 1383 به این سو، هر ساله در آستانه اول ماه مه، ارگان های حکومتی برای فشار روی محمود صالحی و رفقایش از هر ترفندی سود جسته اند. اما این بار بر پایه اتهامات ساختگی او را محکوم به حبس تعزیری کردند. این فشاری مضاعف بر فشارهای سالهای گذشته است تا کارگران مبارز را در چارچوب اوضاع سیاسی کنونی یعنی حاد شدن تضاد میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تحت عنوان  "وفاق ملی" به سازش سیاسی با رژیم بکشند.

 محمود صالحی، پیشاپیش موضع خود را در این زمینه روشن کرده است. کارگران مبارز ایران، در دعوای میان این دو نیروی ارتجاعی و دو نظام پوسیده (امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلامی)  باید آگاهانه صف مستقل کارگران را به میدان آورده و در مورد ماهیت یکسان هر دو آگاهی کارگران را بالا برند تا در جریان تغییر و تحولات کلانی که در کشور رخ می دهد، تبدیل به سیاهی لشگر یکی علیه دیگری نشوند.

فعالین کارگری ایران و دیگر جنبش های اجتماعی (دانشجویان، زنان و معلمان) باید نسبت به اسارت و شکنجه این کارگر دلسوز و پایدار، عکس العملی در خور و شایسته نشان دهند.

 

 

حزب کمونیست ایران (م- ل- م)

اول اردیبهشت 1386

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 کارگر شجاع، محمود صالحی، خار چشم جمهوری اسلامی و محبوب قلوب کسانی که برای رهائی همه ستمدیدگان مبارزه می کنند
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م- ل- م) 1386
 در تاريخ
 2007-04-21
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در