Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
به دفاع از فراخوان کارگران شرکت واحد به پاخیزیم

از اعتصاب مجدد کارگران شرکت واحد فعالانه حمایت کنیم!

 

سندیکای کارگران شرکت واحد با صدور اعلامیه ای در روز سه شنبه 4 بهمن در ادامه مبارزه حق طلبانه شان از کلیه کارگران شرکت واحد خواست که در یک حرکت متحدانه تا رسیدن به خواسته های بر حق شان دست به یک اعتصاب بزنند. در این فراخوان خطاب به رانندگان، کارگران،  واحد گشت و پرسنل اداری  آمده است: "در یک اتحاد و همبستگی فراگیر و غیرتمندانه در مورخه شنبه 8 بهمن از اول صبح دست از کار کشیده و در مناطق تجمع کرده و تا آزادی آقای اسانلو و به رسمیت شناختن سندیکا و انعقاد پیمان دسته جمعی ششم به اعتصاب در همه مناطق و  اتوبوس برقی و و احد گشت ادامه داده و هماهنگ با تصمیمات بعدی هیات مدیره سندیکا آماده باشید، اعتصاب  را ادامه میدهیم تا به خواستهای خود برسیم ."

متعاقب این فراخوان، مقامات سرکوبگر رژیم به تکاپو افتادند و رهبران سندیکا را به دادگاه احضار نمودند و روز گذشته چند تن از فعالین سندیکا شرکت واحد را در سطح شهر تهران دستگیر و صبح امروز نیز ده تن دیگر از مسئولین و رهبران سندیکا را بازداشت کردند. بنا به گفته برخی از کارگران شرکت واحد نباید امیدی به آزادی فوری رفقای دستگیر شده داشت. درعین حال مقامات امنیتی رژیم به جو تهدید و ارعاب کماکان ادامه می دهند و رادیو تلویزیون رژیم تا کنون چندین بار خبر از" دستگیری یک عده خرابکار" داد و اعتصاب کارگران شرکت واحد را به  انفجارات اهواز نسبت داد.

سرکوب کارگران به خاطر خواستهای صنفی هم در جمهوری اسلامی و هم در دوره حکومت پهلوی امر معمول بوده و پدیده دور از انتظاری نیست. دو سال پیش در همین روزها شاهد کشتار خونین کارگران خاتون آباد بودیم. دستگیری، شکنجه  و به گلوله بستن کارگران پاسخ رژیم به  ابتدایی ترین خواسته های عادلانه کارگران است. نمایش چندی پیش پاسدار قالیباف نیز چیزی جز عوامفریبی و فرصت خریدن برای رژیم نبود. بیست و هفت سال حاکمیت این رژیم چیز ی غیر از سرکوب، شکنجه و پائین بردن سطح معیشت برای کارگران و زحمتکشان نداشته است.

کارگران و کارکنان زحمتکش شرکت واحد به خوبی آگاهند که بخش حمل و نقل در تهران نقطه ضعف مهم رژيم است. هرگونه اخلال در اين بخش  براحتي مي تواند شهري چون تهران را فلج کند. و بعلت ارتباط مستقيم آنان با زندگي روزمره مردم  نارضايتي شان بلافاصله به گوش  ديگر اقشار مردم مي رسد.  هراس رژیم دقیقا از همین بابت است. بويژه در شرايط کنوني کشور که هر حرکت صنفي گسترده مي تواند به يک سيلاب سياسي بدل شده و جرياناتي را براه اندازد که کنترل آن خارج از توان رژيم باشد و فروپاشي آن را بهمراه بياورد. اعتصاب کارگران شرکت واحد می تواند آتشی بر خرمن نارضایتی وسیع مردم باشد.

مبارزات اخیر کارگران شرکت واحد، حلقه ای از زنجیره مقاومت و مبارزه اقشار و طبقات محروم علیه تشدید استثمار و ستم است. که باید مورد حمایت فعال همگان قرار گیرد. این مبارزات نشانه حاد شدن تضاد توده های کارکن با رژیم جمهوری اسلامی در کلیت اش می باشد. بدون شک کارگران و زحمتکشان در این مدرسه های جنگ تربیت می شوند. حس همبستگی و انضباط و تشکل پذیری و تحقیر دشمن در آنها تقویت می شود.

طبقه کارگر ایران برای نبردهای بزرگ آتی بیش از پیش به چنین روحیاتی نیاز دارد تا از  چنگال خونین این نظام جهنمی رها شود و سرنوشت خود را بدست گیرد.

 

ازمبارزه و مقاومت حق طلبانه کارگران شرکت واحد دفاع کنید!

برای آزادی فوری کارگران دستگیر شده نبرد کنید!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد انقلاب!

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست- مائوئیست)

6بهمن 1384

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 از اعتصاب مجدد کارگران شرکت واحد فعالانه حمایت کنیم!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست- مائوئیست)
 در تاريخ
 2006-01-26
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در