Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
سران آدمکش جمهوري اسلامي بايد محاکمه شوند و نه کارگران سقز

سران آدمکش جمهوري اسلامي بايد محاکمه شوند و نه کارگران سقز!

 

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل م ) شماره 17 شهريور 1383

 

 

در 12 ارديبهشت کارگران سقز جسورانه استبداد جمهوري اسلامي را به هيچ گرفتند و دست به برگزاري مراسم اول ماه مه، روز جهاني کارگر، زدند. اين اقدام بجا و برحق کارگران سقز با يورش وحشيانه نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسلامي و چاقوکشانش مواجه شد. در اين يورش عده زيادي از کارگران دستگير شدند. هر چند رژيم تحت فشار همبستگي کارگران و توده هاي مردم کردستان و فعاليت عناصر و سازمان هاي چپ  خارج از کشور و حمايت برخي از سازمان هاي کارگري بين المللي مجبور به عقب نشيني شد و کارگران را با وثيقه هاي سنگين آزاد کرد اما چند تن از اين کارگران را متهم به همکاري با سازمان کومله کرده  و قصد دارد روز 2 شهريور 1383 آنان را به اين اتهام محاکمه کند. اين اقدام رژيم از سر استيصال بوده و هدفش ايجاد جو ترس و ارعاب در ميان کارگران و مردم کردستان است. اينان مي خواهند با چنگ و دندان نشان دادن قافيه را نبازند اما مثل روز روشن است که رژيم جمهوري اسلامي در سراسر کشور بشدت منفور بوده  و در انفراد بين المللي بسر مي برد؛ بنابراين بدون شک با در پيش گرفتن سياست اتحاد و مبارزه اين حرکت رژيم  نيز درهم شکسته خواهد شد و پيروزي بدست خواهد آمد. ما از همه کارگران و مردم آزاديخواه، تشکلات زنان، دانشجوئي و هنرمندان متعهد  مي خواهيم که خواهان آزادي بي قيد و شرط کارگران مبارز سقز شوند. ما از همه فعالين خارج کشور و هواداران حزب مي خواهيم که در کارزارهاي حمايت از کارگران سقز شرکت کرده و به درهم شکستن اين توطئه ياري رسانند.

    قريب به 3 ماه پيش از يورش به مراسم کارگران سقز، در 4 بهمن 1382، نيروهاي سرکوبگر رژيم از زمين و هوا کارگران متحصن معدن ذوب مس "نيروک" در روستاي خاتون آباد را که با خواست اشتغال دائم تحصن کرده بودند به گلوله بستند و عده اي از کارگران را کشته و شمار زيادي را زخمي و دستگير کردند. در واقع رژيم جمهوري اسلامي از طريق اين رشته حملات سبعانه،  به کارگران يادآوري مي کند که در چارچوب اين رژيم حتا خواستهاي صنفي و برگزاري مراسم مسالمت آميز کارگري يک امر سياسي تلقي مي شود و هيچ يک از حقوق دموکراتيک و صنفي کارگران براي رژيم قابل تحمل و احترام نيست. وقايع فوق بر اين حقيقت تاکيد مي گذارند که حتا گرفتن حقوق صنفي و سياسي اوليه کارگران در گرو مبارزه سياسي براي سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي است.

    اين رژيم حتا ايجاد سنديکاها و اتحاديه هاي کارگري را که سازمان هائي صرفا صنفي و براي چانه زدن بر سر حقوق صنفي اند و داراي خصلت و برنامه انقلابي و براندازي نظام سرمايه داري نيستند تحمل نمي کند و هر حرکتي براي ايجاد تشکلات و تجمع هاي کارگري مستقل از ارگان ها و نهادهاي ساخت دست رژيم را جرم تلقي مي کند. اين است ماهيت کريه و مطلقا ارتجاعي و غير قابل اصلاح رژيم جمهوري اسلامي ايران. براي پوشاندن اين ماهيت کريه، رژيم دست به ايجاد انواع و اقسام تشکلات جعلي و اختراع سخنگويان  به اصطلاح " مردمي" مي زند. مثلا، براي مهار نارضايتي و خشم دانشجويان براي آنان "سازمان هاي دانشجوئي" مي سازد؛ براي مهار خشم زنان براي آنان "فمينيستهاي اسلامي" توليد مي کند و براي کارگران، "خانه کارگر" برپا مي کند. اين کارها براي آن است که مبارزات مردم  را مسخ و منحرف کنند  و نگذارند که تبديل به سيلابي براي سرنگوني تماميت رژيم شوند. بهمين جهت کارگران مبارز عليه "خانه کارگر" و هرگونه تشکل ساخت دست و تحت کنترل رژيم مبارزه مي کنند و حاضر به عضويت در آنها نيستند و با تمام قوا براي افشا و طرد آنها مي کوشند.

     علاوه بر اين،  کارگران کمونيست در عين حال که براي حقوق صنفي کارگران مبارزه مي کنند از اين حقيقت غفلت نمي کنند که نه مبارزه براي حقوق صنفي بلکه مبارزه سياسي انقلابي عليه حکومت، مرکز ثقل مبارزه طبقاتي طبقه کارگر است. طبقه کارگر بايد پرچمدار مبارزه سياسي براي سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي شود. بخصوص امروز که گسل عميقي در صفوف ارتجاع ايجاد شده و کشتي شکنجه گران ديروزي و "اصلاح طلبان" دوم خردادي امروزي به گل نشسته است و حناي خرافه مسالمت جوئي ديگر رنگي ندارد، شرايط بيش از هميشه چنين وظيفه اي را از طبقه کارگر طلب مي کند. کارگران سقز بخاطر برگزاري مراسم اول ماه مه محاکمه مي شوند. ما به آنها درود مي فرستيم و به افتخار مبارزه اين رفقا جمله اي را از اعلاميه کارگران شيکاگو که براي تظاهرات اول ماه مه 1886 صادر شده بود ( و روز اول ماه مه به افتخار آن مبارزه، به روز جهاني کارگر تبديل شده است) نقل مي کنيم. اين اعلاميه خطاب به کارگران مي گويد: "اگر ما هر چه زودتر خود را براي انقلابي خونين آماده نکنيم، جز فقر و بردگي براي فرزندانمان برجاي نخواهيم گذاشت."

 

مرگ بر جمهوري اسلامي ايران!

کارگر، کارگر، زنده به کار توايم!

حزب کمونيست ايران (مارکسيست – لنينيست – مائوئيست)

29 مرداد  1383

 

اقدامات فوري در زمينه حقوق کارگران

 

به نقل از برنامه حزب کمونيست ايران (م ل م)

 

برنامه حزب در بخش "گامهاي فوري و راستاي دگرگونيها" مي نويسد که  متعاقب سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي، دولت انقلابي بلافاصله دست به اقدامات زير مي زند:

 

1- برچيدن کليه نهادهاي ويژه سرکوب و سلطه دولت و سرمايه داران در محيط هاي کار؛ اعم از شوراها و انجمن هاي زرد وابسته به دولت، مراکز توطئه و تفرقه نظير "خانه کارگر"، دفاتر حفاظت و کانون هاي جاسوسي در کارخانه ها و نيروهاي مسلح ضد شورش و اعتصابات کارگري.

2- لغو قانون کار ارتجاعي و ضد کارگري؛ لغو مقررات و آئين نامه انضباطي استبدادي متکي بر قانون، شرع، عرف يا سنت در محيط هاي کار؛ ممنوعيت هرگونه جريمه.

3- برسميت شناختن نهادهاي اعمال قدرت توده اي کارگري که به اشکال مختلف در پروسه انقلاب شکل گرفته اند؛ سپردن اداره کارخانه هاي بزرگ مصادره شده به اين نهادها؛ سپردن امر محافظت از موسسات و امکانات توليدي و محصولات به کارگران در برابر خرابکاري دشمنان انقلاب.

4- اعمال نظارت دولت و نهادهاي کارگر بر واحدهاي سرمايه داري متوسط و کوچکي که مصادره نشده اند.

5- تدوين قوانين و مقررات نوين کار با اتکاء به مباحثات، پيشنهادات و تصميمات مجامع و تشکلات توده اي کارگري؛ برسميت شناختن حق اعتصاب و تظاهرات و ايجاد تشکلات کارگري (ماننند اتحاديه کارگري و سنديکا).

6- بهبود شرايط کار و معيشت کارگران (از نظر ساعات کار، شدت کار، سن کار، ايمني کار، زمان استراحت و مرخصي)؛ دستمزد برابر در مقابل کار برابر، صرفنظر از تمايزات جنسيتي، ملي، مذهبي يا رشته کاري در واحدهاي بزرگ و کوچک؛ ممنوعيت کار کودکان؛ تعيين شرايط مناسب براي شب کاري و مشاغل سخت.

7- تامين حقوق و شرايط ويژه براي زنان کارگر با رجوع به مباحثات، پيشنهادات و تصميمات مجامع و تشکلات زنان کارگر.

اين اقدامات، نقش رهبري کننده و مسلط طبقه کارگر در امور جامعه را تقويت مي کند و بر توان و درجه اتحاد و همبستگي کارگران مي افزايد......

 

 

www.sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سران آدمکش جمهوري اسلامي بايد محاکمه شوند و نه کارگران سقز!
 نوشته
 حزب کمونيست ايران (مارکسيست – لنينيست – مائوئيست)
 در تاريخ
 2004-08-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در