Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹                    
 
رفسنجاني به کارگران نصيحت کرد که فريب شعارهاي کمونيستي را نخورند

رفسنجاني به کارگران نصيحت کرد که فريب شعارهاي کمونيستي را نخورند!

 

 

چند ماه پيش آي ال او يا سازمان جهاني کار که بازوي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در امور کارگري است، خانه کارگر را بعنوان تشکيلات مستقل کارگران ايران به رسميت شناخت! از "استقلال" خانه کارگر همان بست که هفته پيش كنگره خانه كارگر در همدان، با پيام رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت سرمايه داران و زالو صفتان ايران، آغاز شد .به گزارش ايلنا ، هاشمي رفسنجاني  به اين كنگره  پيام داد که: « كارگران ايران اسلامي در طول سال هاي مبارزات قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، در مبارزات مردمي و در ايام تثبيت نظام در دوران 8 سال دفاع مقدس و دوران سازندگي ثابت كرده اند كه ضمن پايبندي به اصول اسلام و انقلاب اسلامي ، فريب شعارهاي كمونيستي و سوسياليستي را نمي خورند و با وجود كاستي ها و مشكلات فراوان در راه اعتلاي ايران اسلامي؛ استقرار اقتصادي و افزايش توليد كشور تلاش كرده و خواهند كرد .»

رفسنجاني حق دارد که به کارگران بگويد «فريب شعارهاي کمونيستي و سوسياليستي» را نخوريد زيرا با مکيدن خون کارگران و «خصوصي سازي»  ثروتهاي ايران تبديل به يکي از ثروتمندترين مردان دنيا شده  و دست در دست بقيه باندهاي انحصارگر حکومت در حال خارج کردن ثروتهاي بادآورده و افسانه اي خود که حاصل رنج و کار کارگران و دهقانان و ديگر زحمتکشان است، مي باشد.  اين باندهاي غارتگر هنوز در حال خصوصي سازي و به جيب زدن ثروتهاي کشور هستند. همين امسال مجمع تشخيص مصلحت با تغيير اصل 44 تسهيلات بيشتري را براي اين باندهاي غارتگر بوجود آورد. فقط يک گوشه از اين چپاول ها را در فروش کارخانه الکتريک رشت به همسران 4 تن از مهره هاي جناح کارگزاران (همدستان رفسنجاني)  ديديم. اين کارخانه بزرگترين کارخانه صنعت الکتريکي کشور است و حتا بخش زيادي از ماشين آلاتش مورد استفاده قرار نگرفته است؛ فقط زمين اين کارخانه 80 ميليارد تومان ارزش دارد اما کل کارخانه به مبلغ يک ميليارد و 700 ميليون تومان به اين 4 تن فروخته شد. يعني حداقل 80 ميليارد تومان به اين 4 خانواده مستضعف کمک مالي شد! شوراي عالي کار اخيرا حداقل حقوق کارگران را در ماه 106 هزار تومان تعيين کرد. با اين حساب، به اندازه حقوق يکسال 62 هزار کارگر نصيب اين 4 خانواده مستعضف شد. آيا همين حساب سرانگشتي کافي نيست که نشان دهد نظام و حکومت اسلامي به چه طبقه اي تعلق دارد؟ و خانه کارگر آن با وجود آنکه نام "کارگر" را يدک مي کشد ارگان و نهاد چه طبقه اي است؟ آيا همين حساب سرانگشتي ضرورت پيوستن کارگران به برنامه کمونيستي و مبارزه براي ايجاد جامعه سوسياليستي را نشان نمي دهد؟ طبق آمار رسمي 10 درصد از ثروتمندترين افراد جامعه حدود 40 درصد از درآمد کل کشور را به خود اختصاص مي دهند در حاليکه فقيرترين قشر مردم سهم شان از در آمد کل کشور فقط 5ر1 درصد است. 90 درصد نقدينگي کشور در دست 10 درصد از ثروتمندترين افراد جامعه متمرکز شده  است. آيا فکر مي کنيد اين 10 درصد کار مي کند و ثروت توليد مي کند؟ خير. صدهزار بار خير. آنها صاحبان ابزار توليد، صاحبان تجارتخانه ها و بانکها و زمين ها و صاحبان قدرت سياسي اند. و اين انحصار بر قدرت سياسي و انحصار بر ابزار و منابع توليد به آنان امکان تصاحب ثروت توليد شده توسط کارگران و دهقانان و منابع زير زميني و قدرت توزيع دلبخواه ثروتهاي توليد شده و امکانات و منابع  را مي دهد. آيا فکر نمي کنيد اگر اين 10 درصد از قدرت سياسي و اقتصادي ساقط شود و طبقه کارگر و زحمتکشان قدرت سياسي را بگيرند، اگر تمام ابزار توليد ثروت به مالکيت اشتراکي همه مردم درآيد و هر کس به اندازه اي که کار مي کند از ثروتي که توسط کار توليد مي شود بهره ببرد، مشکلات فقر و اعتياد و فحشا و هزار درد ديگر، حل مي شود؟ خيلي واضح است که کمونيسم و برقراري جامعه دموکراتيک نوين و سوسياليستي راه حل جامعه ماست.

کارگران: وقت تنگ است. هر چه بيشتر صبر کنيم اوضاع بدترمي شود. اين بيشرمان تا آخرين لحظات عمرشان خون کارگران و زحمتکشان را خواهند مکيد و آنقدر سريع ثروتهاي باد آورده را جمع کرده و به خارج منتقل خواهند کرد که هيچ رمقي نه در مردم و نه در اقتصاد باقي نماند.

 

حزب کمونيست ايران (مارکسيست – لنينيست – مائوئيست)

    

 اسفند 1383

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رفسنجاني به کارگران نصيحت کرد که فريب شعارهاي کمونيستي را نخورند!
 نوشته
 حزب کمونيست ايران (مارکسيست – لنينيست – مائوئيست)
 در تاريخ
 2005-02-19
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در