Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زنان   چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ اگوست ۲۰۱۹                    
 
گزيده ای از "نبرد زن" ارگان دسته زنان هشت مارچ افغانستان

 

گزيده ای از "نبرد زن" ارگان دسته زنان هشت مارچ افغانستان

 

هفته محو خشونت عليه زنان يا

هفته حمايت از خشونت عليه زنان

 

رژيم دست نشانده و ارتجاعی حامد کرزی هفته اول قوس 1386 را بنام " هفته محو خشونت عليه زنان " اعلان نموده است. از زمان تجاوز امپرياليستها به افغانستان و نشاندن حامد کرزی به کرسی دست نشاندگی تا کنون وعده های سرخرمن برای توده ها وبخصوص زنان داده اند . يکی از وعده های اشغالگران امپرياليست و رژيم دست نشانده " تامين حقوق و آزادی زنان " است که بطور مرتب از طريق رسانه های فرمايشی مورد تبليغ وترويج کاذبانه قرار می گيرد. متاسفانه يک تعداد تسليم طلبان قبلا مربوط به جنبش ملی – دمکراتيک نيز به اين ساز می رقصند وبه مبلغين امپرياليستها در افغانستان تبديل گرديده اند.

 

با حرکت ازاين واقعيت که قدرت های امپرياليستی آزادی خلقها را در نظر ندارند، بايد گفت که هر نوع تبليغی که مبنی بر همکاری با امپرياليزم باشد ، چيزی نيست جز به کجراه کشانيدن مبارزات خلق ها و آشتی دادن اين مبارزات با امپرياليزم و قدرت های امپرياليستی. اصلاحات ناچيزی که توسط امپرياليستها بعمل آمده آنقدر سطحی و کم دامنه است که زنجيرهای ستم را که بر دست ها و پاهای زنان پيچيده حتی نميتواند سست تر نمايد چه رسد به اينکه آنرا پاره کند . امروز بخش عمده رژيم دست نشانده را زن ستيزان قهاری تشکيل ميدهند که از اعلام مواضع شان عليه زنان خجالت نمی کشند. آن عده از گردانندگان رژيم که خود را طرفدار حقوق و آزادی زنان قلمداد مينمايند در واقع فريبکارانی اند که از برادران ديگر شان در زن ستيزی کم وکسری ندارند.

 

مسئله اساسی اين است که دموکراسی دارای خصلت طبقاتی است ، در جامعه ايکه به طبقات تقسيم شده باشد ، دموکراسی نميتواند درخدمت همه ای افراد جامعه قرار داشته باشد بلکه دموکراسی خصلت طبقاتی را دارا خواهد بود . دموکراسی در خدمت طبقه حاکمه بوده و بر بقيه ديکتاتوری اعمال ميکند . دولتی را بدون خصلت طبقاتی نميتوان يافت ، دولتی که ابزاری دردست يک طبقه برای سرکوب طبقه ای ديگر نباشد وجود ندارد . دردنيايی که با تقسيمات عميق طبقاتی ونابرابری عميق اجتماعی رقم ميخورد ، صحبت از دموکراسی بدون ماهيت طبقاتی بی معنا و بد تر از بی معنا است . تا زمانی که جامعه به طبقات تقسيم شده است ، دموکراسی برای همه نميتواند وجود داشته باشد . اين يا آن طبقه حکم خواهد راند و آن نوع از دموکراسی را حمايت وتقويت خواهد کرد که به منافع واهدافش خدمت کند . سوال اينست :  کدام طبقه حکومت خواهد کرد ؟ وآيا حاکميت نظام دموکراسی اين طبقه به تداوم تقسيمات طبقاتی و مناسبات استثمار وستم ونا برابری مربوط به آن خدمت خواهد کرد ويا در خدمت نابودی واقعی همه اينها خواهد بود.

 

تجاوز امپرياليستها به رهبری امپرياليزم امريکا بر افغانستان وعراق نه بخاطر " تآمين دموکراسی " و " آزادی زنان " است بلکه بخاطر برقراری امپراطوری شان دراين منطقه است . آنها ميخواهند نظمی را در منطقه برقرار سازند که منافع ايالات متحده را به بهترين صورتش تامين نمايد.

 

اين نظام ازحکومت قانون صحبت ميکند ، درحاليکه خودش بزرگترين ناقض قانون بوده و تمام معاهدات بين المللی را نقض ميکند . برای امپرياليست اين مهم نيست که چه کسی دموکرات است و چه کسی ناقض حقوق بشر، چه کسی مستبد يا تروريست است و چه کسی قديس، بلکه مهم اينست که چه کسی به منافع نظام جهانی امپرياليستی خدمت ميکند و چه کسی ضرر ميرساند.

هر حرکتی که در جهت خلاف منافع جهانی امپرياليست ها ، بدون شک از نظر آنها يک حرکت ضد دموکراتيک و ضد حقوق بشری وانمود ميگردد. به همين لحاظ هم هست که امپرياليستها در هر جا بر ددمنش ترين افراد متکی می شوند و از ارتجاعی ترين نيروها حمايت به عمل می اورند.

 

امپرياليستها برای پيشبرد اهداف اقتصادی وسياسی خويش نياز به نوکران بومی و سر سپرده دارند. نوکران بومی امپرياليستها درافغانستان کنونی هارترين و وحشی ترين افراديست که در خدمت اشغالگران درآمده اند که به هيچ اصولی جز منافع خود واربابان خويش پای بندی ندارند.

 

برميگرديم به " آزادی زنان " و " هفته محوخشونت عليه زنان " . روز دوشنبه 5 قوس 1386 ساعت 2 بعد از ظهر در برنامه بانو که از طريق تلويزيون طلوع پخش گرديد . خانم کريمه سالک مهمان برنامه بود. بعد از طرح سئوالات و طفره رفتن های خانم سالک وقتيکه از وی سئوال شد که شما چه راهی را برای محو خشونت در افغانستان پيشنهاد ميکنيد ؟ خانم سالک به نمايندگی از وزارت امور زنان و رياست های مربوط آن گفت : " بهترين راه برای بيرون رفت از اين معضل اين است که دست به تبليغات زده واز طريق راديو ، تلويزيون ، مطبوعات، ورکشاپ ها ، سيمينار ها و از طريق ملا امامان مساجد سطح آگاهی مردان را بالاببريم تا به حقوق خود وزنان پی ببرند و دست از خشونت بردارند ".

……

 

در رابطه به اينکه خانم سالک يکی از راههای حل معضل زنان را تبليغ ملاامامان مساجد ميداند بيجا نيست که خطابه ملاامام مسجد جامع وزير اکبر خان را که روز جمعه از طريق تلويزيون طلوع درمورد زنان پخش گرديد ياد آوری کنيم . ملا امام مسجد جامع وزير اکبر خان گفت : " زن بايد آرايش را به غير از محارم به ديگران ظاهر نسازد ، دست و روی که ظاهر است بايد که به نامحرم جلوه گر نشود وزنان بايد که در روی خود آرايش را نمايان نکنند واگرميخواهند که روی خود را آرايش نمايند بايد که حجاب اسلامی را رعايت نمايند يعنی روی خود را بپوشانند. در صورتيکه از روی لخت فتنه برخيزد ، لختی روی ممنوع است." فساد اخلاقی فقط مربوط به زنان است ، اما در ارتباط با مردان وآرايش شان چيزی صحبت نميشود. چرا مردان را در پستوهای خانه جمع نميکنند وحجاب را برای شان تبليغ نمی نمايند، درحاليکه اکثرا فساد ، رذالت ، اوباشی ، قتل و فحاشی در افغانستان کنونی مربوط مردان است. 

زنان با صدای بلند فرياد بر می دارند که :

" اگر ما انسانيم چرا مجاز نيستيم روابط اجتماعی برقرار کنيم ؟ اگر ما انسانيم چرا اجازه شرکت درسياست را نداشته باشيم ؟ ما در پستو ها جمع می شويم ونميتوانيم پای مان را از در بيرون بگذاريم . مردان بيشرم واوباش ما را بازيچه می انگارند. مارا به فحشا سوق ميدهند وآزادی عشق ورزيدن را از ما ميگيرند ! " بکارت " فقط برای زنان است ! تعداد زيادی معبد برای زنان عفيف ساخته اند، اما معابد مخصوص مردان عفيف کجا است ؟ ! برخی از ما ها را درمدارس زنانه راه داده اند اما آنجا نيز مردان بيشرم و اوباش به ما آموزش ميدهند . تمام روز کلاس بحث " همسر پاکدامن ومادر خوب " است. درواقع بما ياد ميدهند که در فحشای مادام العمر تخصص پيدا کنيم. آنها از سرکشی ما می ترسند. چه فلاکتي! خدای آزادی تو کجائي؟ به ياری ما بشتاب! ما بيدار شده ايم! زنان بايد متحد شوند وهمه اين ارواح شيطانی را که به ما تجاوز ميکنند وآزادی جسمی وروحی ما را نابود ميکنند ، از صحنه گيتی پاک کنند . "

 

خانم سالک! تبليغات تلويزيونی و ورکشاپ های شما آنقدر اثرات خود را گذاشته است که جنايتکاران مسلح و مقتدر در دستگاه حاکمه شما با تمام بی شرمی و بی حيائی در محبس پل چرخی به زنان زندانی تجاوز جنسی نموده و باردار شان ساخته اند .

 

اين گند وکثافت کاری رژيم تان را عليرغم نمايش " هفته محو خشونت عليه زنان " حتی رسانه های وابسته به رژيم هم نتوانست چشم پوشی نمايند و از روی ناچاری افشا نمودند ، اما بزودی سروصدای شان خاموش گشت. اين گند وکثافت کاری نه اولين کار اين رژيم است ونه آخرين آن . شما در هر ولايت رياست امورزنان داريد. در هر يک از اين رياست ها يک شلتر (Shelter) برای زنانيکه از خانه شوهر يا پدر بنا بدلايلی فرار ميکنند ساخته شده است. زنانيکه توسط شما و رياست های امور زنان تان به شلتر ها سوق داده شده اند به چه نتايجی دست يافته اند جز کشانده شدن به فحشای اجباري؟ تمام شلترهای تان به فاحشه خانه های رسمی جنايتکاران قلدر منش دولتی تبديل گرديده اند. هر يک از اين قلدر منشان با پرروئی با موتر های آخرين سيستم به شلتر ها می آيند و هرزنی را که مورد پسند شان باشد با خود می برد و بعد از تجاوز جنسی او را دوباره به آنجا بر ميگرداند. اين است نمونه محو خشونت عليه زنان توسط رژيم پوشالی.

 

دختری که ازخانه شوهرش فرار نموده و به وزارت امور زنان پناهنده شده، سرنوشتش را از طريق تلويزيون طلوع چنين بيان نمود : " هفت سال داشتم که با مرد نود ساله ای بدل گرديدم. اکنون هفده سال دارم ديگر نميتوانم درآن خانه زندگی کنم لذا به وزارت امورزنان پناهنده شدم". خانم سيما سمر رئيس " کميسيون مستقل حقوق بشر " خشونت عليه زنان را محکوم نموده وگفت که " خشونت امسال نسبت به سالهای ديگر کاهش يافته است ، امسال بيش از 550 مورد خشونت عليه زنان اتفاق افتاده است . "

 

.... درحاليکه راديو کليد ساعت 6 شام 9 ثور 1386 گزارش داد که : " از اول حمل الی سی حمل 1386 مجموع کل خشونت ها در هرات 200 مورد خشونت فاميلی بوده است " درحاليکه اين گزارش هم صحيح نيست ، زيرا فقط اين ها گزارشاتی است که در ارگان های دولتی ثبت گرديده اند. اکثريت خشونت ها و حتی قتلهای ناموسی در اطراف و دهات اصلا به دولت نمی رسد ، درحاليکه روزانه هزاران زن دردهات مورد لت وکوب قرار ميگيرند ولی هيچکدام ازاين خشونت ها بدولت نمی رسد .

 

اما دروغ بی سرو دم خانم سيما سمر را ببينيد ، در صورتيکه در يک ولايت در ظرف يکماه دوصد مورد خشونت اتفاق افتاده باشد دراين ولايت در ظرف 9 ماه حد اقل 1800 مورد خشونت عليه زنان اتفاق افتاده ، درحاليکه کسيکه سنگ دفاع از حقوق زن و حقوق بشر را به سينه ميزند کل خشونت ها را درافغانستان 550 مورد می گويد. زهی بی شرمی. مرگ بر دروغگويان ! به پيش بسوی مبارزه عليه ستمگران واستثمار گران و اربابان اشغالگر شان! به پيش به سوی محو امکان ستم واستثمار!

 

امروز کميسيون " مستقل حقوق بشر" و وزارت امورزنان از معيارهايی حمايت ميکنند که جامعه سنتی عقب مانده فئودالی در برابر زنان به اجرا می گزارد . درتجليل از هشتم مارچ امسال شعار کميسيون به اصطلاح مستقل حقوق بشر افغانستان که ديوار های شهر را مزين ساخته بود، به زنان نويد ميداد که: "جايگاه مناسب زن در خانواده نمودی از خانواده سالم است و خانواده سالم تضمينی است برای جامعه سالم." اين بدان معنی است که زنان بايد بپذيرند که مردان رئيس فاميل اند و" حامی و نگهبان ناموس داری " زنان ودختران خود. براين مبنا خانواده سالم خانواده ای است که اين قيودات و معيارها را عملی نموده و درچوکات آن حرکت کند. کمسيونی که از چنين ديدگاه های ارتجاعی بدفاع برخيزد آيا ميتواند از حقوق زنان دفاع نمايد؟ جواب کاملا منفی است .

 

حرکات کميسيون به اصطلاح مستقل حقوق بشر و وزارت امورزنان رژيم پوشالی پرده فريبی است برای پوشاندن تجاوزات و خيانت های ملی و همچنين تجاوز به حقوق زنان . درحاليکه عامل اصلی چنين خيانت ها وقتل ها رژيم فاسد کرزی است که با مهر سکوت بر لب و يا سوق دادن قضيه به مجراهای " ناموس داری " فئودالی، مجرمين وقاتلين را برائت ميدهد. رژيم پوشالی کرزی برای اينکه پرده فريبی بر روی اشغالگری اربابانش و خيانت ملی خودش کشيده باشد، در لفظ آزادی زنان و دفاع از حقوق شان را علم ميکند، اما عملا در جهت اسارت زنان گام برميدارد و ازمعيارهای سنتی عقب مانده فئودالی دفاع مينمايد . چنانچه درظرف چند سالی که ازعمر رژيم دست نشانده ميگذرد ، ما شاهد بوده ايم که هر فيصله ايکه جرگه های قومی نموده رژيم پوشالی علاوه بر آنکه با فيصله های مذکورمخالفتی نکرده است بلکه آن فيصله ها را تآئيد نيز نموده است. رژيم کرزی همه روزه مردم را دعوت ميکند تا جرگه های قومی را جورنموده وقضايا را از طريق جرگه ها حل وفصل نمايند. هرقدر که اين جرگه های قومی رشد نمايد به همان اندازه رسوم وعنعنات فئودالی بيشتر بر جامعه مستولی گرديده و زنان را وادار ميسازد تا ازاين رسم وعنعنات فرتوت فئودالی پيروی نمايند وحرکات شان را طبق اين معيار ها عيار سازند .

 

اين حرکات آگاهانه درجهت مهار نمودن مبارزات آزاديبخش توده ها و بخصوص زنان مبارز است و رژيم پوشالی ميخواهد که از اين طريق مبارزات نصف نفوس جامعه را تحت کنترول خويش درآورد. در واقع رژيم ميخواهد روحيه مبارزه و شورشگری را درنهاد زنان سرکوب نمايد و يک نيروی قدرتمند در راه انقلاب را عاطل و باطل نگه دارد. ما بايد آگاهانه و جرئتمندانه و با تقبل فداکاری عليه اين توطئه های ارتجاعی زن ستيز مبارزه کنيم.       ¾

منبع: نبرد زن شماره 5

ويبلاگ دسته هشت مارچ زنان افغانستان

www.nabardezan.persianblog.ir

آدرس مکاتباتي

nabardezan@gmail.com

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 هفته محو خشونت عليه زنان يا هفته حمايت از خشونت عليه زنان
 نوشته
 گزيده ای از "نبرد زن" ارگان دسته زنان هشت مارچ افغانستان
 در تاريخ
 2008-02-20
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در