Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زنان   دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ اگوست ۲۰۱۹                    
 
دختران دانشجو:

دختران دانشجو:

 

 در صف اول مبارزه قرار بگيريد تا جنبش دانشجوئی  لمپن های اسلامي- امنيتی را از دانشگاه بيرون کند!

 

دفتر تحکيمی ها، جهان بينی و جرات مقابله تا به آخر با اين اراذل و اوباش را ندارند!

 


اطلاعيه زير در 30 خرداد در ارتباط با اعتراضات دانشجوئی در دانشگاه زنجان صادر شد. هر چند اين مبارزه موقتا فروکش کرده است، اما بايد منتظر اوج گيری دوباره آن باشيم. در زير گزيده ای از اطلاعيه را می خوانيد. متن کامل در تارنمای سربداران قابل دسترس است.

 

     دانشجويان با اتکا به شجاعت يک دختر دانشجو، معاون دانشگاه زنجان را افشا کردند. موج خشم دانشجويان دانشگاه عليه  شبکه مخوف”استادان” حکومتی و حراست دانشگاه ها به راه افتاد. هر چند جناح”اصلاح طلب” حکومت و دانشجويان وابسته به آنها، به سرعت اين موج را خواباندند اما روند افشای سوء استفاده های جنسی مامورين حراست و مقامات قدرت در دانشگاه ها  که با ابتکار دانشجويان سهند تبريز شروع شد، ادامه خواهد يافت و بايد با تمام قوا آن را تقويت کرد. اين يک شورش بر حق و عادلانه عليه نظام زن ستيز جمهوری اسلامی است. اين خيزش بر حق، عليه زن آزاری گسترده، لگد مالی شخصيت و حقوق اوليه زنان در جامعه ماست.  اين شورش برحق، عليه اخلاق اسلامی است که در سی سال گذشته گفتمان مسلط در جامعه و نظام آموزشی، در روابط ميان دختر و پسر در دانشگاه ها، در  روابط ميان زن و مرد در کل جامعه، در روابط ميان زن و مرد در خانواده ها بوده است و به طرز اسفناک و هولناکی، عقب ماندگی را به اعماق جامعه رسوخ داده است.

 

     سوء استفاده ی جنسی از دختران دانشجو را نبايد به رذل بودن برخی افراد صاحب قدرت و منصب در دانشگاه ها تقليل داد. رذالت اينان عملکرد ايدئولوژی و نظام اجتماعی حاکم است که فرودستی زن در قلب آن قرار دارد. سوء استفاده جنسی از دختران دانشجو، روی ديگر سکه ی حجاب اجباری است. حجاب اجباری  برای آنست که فرودستی، حقارت، بی حقوقی و بطور کلی نظام مردسالار را به زنان تحميل کنند. سوء استفاده جنسی از دختران، آن هم  در شرايطی که دختران اکثريت دانشجويان کشور را تشکيل می دهند و در صف اول مدارج علمی اند، برای توهين و تحقير بيشتر زنان و القای اين بينش عقب مانده به جامعه است که زن چيزی  بيش از برده جنسی برای مردان نيست! آنان يا”ناموس” اند و يا”مترس”!

 

     دختران  دانشجو، در سراسر کشور، آماج سوء استفاده ها و آزارهای جنسی مقامات دانشگاهی بخصوص دفاتر حراست هستند. همه دانشجويان می دانند اعلام نام هر دانشجوی دختر از بلندگوی حراست، و ستاره دار شدن آنها به بهانه تخلفات”اخلاقی” به چه معناست. سکوت در مورد سوء استفاده های جنسی اوباشانی که از طرف جمهوری اسلامی دانشگاه ها را به گروگان گرفته اند، بايد شکسته  شود.  اين صاحب منصبان نه تنها خود مجری اين فرهنگ ضد زن هستند، بلکه آن را به کل فضای دانشگاه ها نيز سرايت داده اند. تعداد استادانی که برای نمره قبولی دادن به دختران از آنان مابه ازای جنسی می خواهند، کم نيست! ....

 

     سوء استفاده جنسی از دختران دانشجو، بخشی از آزار جنسی زنان از سوی مقامات صاحب قدرت در جمهوری اسلامی است. در دادگستری ها بازجويان و قاضی ها بطور مستمر زنان را زير فشار  قرار می دهند تا به  صيغه تن دهند. خريد و فروش زنان در صحن اماکن مذهبی مشهد و قم توسط آخوندهای دون پايه، امری رسمی و قانونی است. دست چين کردن دختران 12-13 ساله از مراکز دولتی مخصوص دختران فراری، برای آخوندها و پاسداران و ديگر مقامات قدرت، يکی ديگر از پيشه های کثيف اينان است. واقعيت شنيع قاچاق و فروش دختران جوان به دبی که توسط شبکه های قدرت حکومتی سازمان داده می شود، زبانزد همگان است.

 

     زنان زندانی سياسی همواره در معرض آزار جنسی بازجويان و قضات اسلامی بوده اند.  تجاوز به دختران زندانی سياسی قبل از اعدام آنها، بخشی از ولايت فقيه و جزو کارنامه ننگين زندان های سياسی جمهوری اسلامی است. سوء استفاده جنسی حراستی ها از دختران دانشجو و سوء استفاده جنسی بازجويان و شکنجه گران زندانيان سياسی زن، از  يک جنس اند. بسياری از”مقامات دانشگاهی” امروز که به خود القاب”دکتر” و”مهندس” اعطا کرده اند، در دهه ی 1360  در مقام بازجو و شکنجه گر زندانيان سياسی، اين اعمال کريه را تمرين کرده اند.

 

      ... نظام اسلامی و ارزش های اخلاقی آن  نمی تواند چيزی جز اين روابط اجتماعی ستمگرانه، استثمارگرانه و فاسد را توليد کند. توده های مردم نياز دارند از زبان دانشجويان بشنوند که  چرا لازم است اماکن مذهبی را تحريم کنند؛ چرا لازم است آتوريته های مذهبی مانند آخوند و مسجد را از مسند قدرت و وعظ پائين کشند؛  و سرانجام اينکه چرا جامعه ما برای تغيير؛ برای برقراری روابط برابر و انسانی ميان زن و مرد؛  برای نيک بختی و شکوفائي؛ نيازمند آن است که اخلاقيات پوسيده و عقب مانده را به زباله دان تاريخ بيفکند و به جای آن اخلاق برابری ميان انسان ها، احترام متقابل ميان انسان ها، تعاون و ياری بجای تحقير و سوء استفاده، برقرار کند.

 

     تحريم کلاس های اخلاق دينی توسط دانش آموزان دبستان ها و دبيرستان ها می تواند بخشی از اين حرکت گسترده ی اجتماعی شود. زيرا پايه های سوء استفاده ی جنسی از دختران دانشجو و بطور کلی زن آزاری در جامعه، در دبستان ها گذاشته می شود: زمانی که نظام آموزشی آنان را برای”تکليف” آماده می کند؛ زمانی که تکه پارچه ای را بر سر دختران می کنند؛ ...؛ زمانی که از همان ابتدای شکل گيری شخصيت و رفتارهای اجتماعی آنان، يک تصوير دروغين و ارتجاعی از فروتر بودن زن نسبت به مرد به آنان القاء می شود. در همه اين حالات، سنگ بنای”تسليم” زنان در مقابل مردان و”آقايی” مردان گذاشته می شود.

 

     چشم اميد بستن به انجمن های اسلامی يا استفاده از”اسلام” برای پيش برد اين مبارزه، آب در هاون کوبيدن است. استفاده از سلسله مراتب قدرت برای بهره کشی جنسی از زن، جزو شالوده های اسلام است. قرآن به مردان می گويد: زنان کشتزار شمايند؛ هر وقت مايليد واردش شويد! پيامبر اسلام الگوی استفاده از مقام قدرت برای کسب لذت جوئی های جنسی است. وی برای تسهيل اين امر، آيه های مختلف از سوی”خدا” برای خود و مردان ديگر نازل کرد. زنان هيچ نفعی در تن دادن به اين جهان بينی و روابط اجتماعی منتج از آن ندارند. دانشجويانی که عميقا خواهان برافکندن اين نظام سوء استفاده گر و حقارت بارند بايد دست به نقد علمی و آگاهانه ی مذهب و  اصول اخلاقی آن بزنند. انجمن های اسلامی بنا به وابستگی شان به نظام ايدئولوژيک و سياسی حاکم، قادر به پيشبرد مبارزه پيگيرعليه حاکميت و آثار آن در دانشگاه ها نيستند. فقط نگاهی به مبارزه ای که انجمن اسلامی های دانشگاه زنجان راه انداختند و گفتمان ونمايه هائی که برای مقابله با مددی و مقامات دانشگاه به کار گرفتند کافی است تا اين حقيقت را ببينيم: در فيلم منتشر شده در يوتوب که به دام افتادن مددی را نشان می دهد، دانشجويان پسر به دختر قربانی با لحنی تحقير آميز تحکم می کنند که: شما روسری ات را بردار و برو! آقايان انجمن اسلامی هنوز می خواهند”مديريت” کنند و ژست”حامی” را بگيرند. در جلسات تحصن دانشگاه، مردان صحنه آرائی و ميدان داری می کنند و دختران در عقب صحنه و پشت نرده ها همچون تماشاچی نشسته اند، انگار نه انگار که آنان بازيگران اصلی اند. و بالاخره ديديم که چگونه از در سازش با حاکميت در آمدند.

 

     دختران دانشجو: برای نجات خود و کل جامعه بپا خيزيد! در دنيای امروز، کمونيسم يگانه جهان بينی و الگوی اجتماعی است که رهائی زنان بخشی لاينفک از آن است. برای مقابله با مقامات متجاوز و  حراستی های فاسد و سرانجام سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، و ساختن جامعه ای نوين، ما به اصول راهنمای اين علم انقلاب اجتماعی نياز داريم.  اکنون زمان برگرداندن موج است. اکنون نوبت ماست. بايد اين بزهکاران که مدعی دفع بزهکاری اند؛ اين نظام متجاوز به زنان که مدعی حمايت از زنان است، را به سزای اعمالش برسانيم.¡

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 دختران دانشجو: در صف اول مبارزه قرار بگيريد تا جنبش دانشجوئی لمپن های اسلامي- امنيتی را از دانشگاه بيرون کند! دفتر تحکيمی ها، جهان بينی و جرات مقابله تا به آخر با اين اراذل و اوباش را ندارند!
 نوشته
 نشریه حقیقت ـ شماره 41
 در تاريخ
 2008-08-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در