Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زنان   چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
چند يادداشت درباره اوضاع سياسی ايران

 


حکم اعدام سکينه محمدی آشتيانی

زنی در مرکز کشمکش های داخلی و بين المللی جمهوری زن ستيزاسلامی*

 

آذر درخشان

 

سکينه محمدی آشتيانی 4 سال پيش به جرم همکاری در قتل همسرش محکوم به قصاص شد. اما توسط خانواده «اوليای دم» بخشيده شد.همچنبن به دليل رابطه «نامشروع » محکوم به 99 ضربه تازيانه شد. در صورتی که دو مرد متهم هر يک به 40 و 20 ضربه تازيانه محکوم شدند. سکينه در کنار اين تازيانه ها به ده سال حبس نيز محكوم شد. اما چند ماه پس از مختومه شدن پرونده وی قوه قضائيه با دست و پا کردن پرونده ای جداگانه او را به اتهام «زنای محصنه» برای بار دوم محاكمه و اين بار محکوم به سنگسار کرد. (البته اين بار هيچ زانی (مرد) وجود ندارد و فقط پرونده يک زانيه دارد که سکينه است). پس از اعتراضات گسترده بين المللی به اين مجازات، قوه قضائيه حکم سنگسار را لغو و او را محکوم به اعدام کرد.

از زمانی که ماجرای سنگسار سکينه توسط وکيلش مصطفايی به خارج از مرزهای ايران کشانده شد، سرنوشت سکينه کاملا ابعادی سياسی - آن هم در سطح بين المللی - بخود گرفت. و توجه افکار عمومی را بشدت به خود جلب کرد.

بسياری از سران دولت های غربی ... به حکم سنگسار سکينه آشتيانی اعتراض کرده اند و آن را نشانه وخيم بودن وضعيت حقوق بشر در ايران برشمرده اند. پاسخ  دولت ايران به اين درخواست ها و اعتراضات بيش از پيش نشان می دهد که مسئله ديگر صرفا جان سکينه نيست بلکه سکينه به نمادی از کشمکش ميان دولت احمدی نژاد و دول غربی بر سر «اورانيوم غنی شده»، «سه جوان آمريكايی به گروگان گرفته شده»، «تصادمات و تخاصمات ايران و غرب در خاورميانه»  تبديل شده است. از سوی ديگر سکينه گروگان انتقام گيری از همه زنان و دخترانی شده است که طی يک سال گذشته درصف اول مبارزات جرات کردند ارزشهای کهنه و پوسيده نظام زن ستيزجمهوری اسلامی را زير سئوال برند.

چهارشنبه 20 مرداد، نمايش تلويزيونی اعترافات اين زن ستمديده در صدا و سيمای جمهوری اسلامی در واقع اعترافی علنی از جانب رژيم جمهوری اسلامی بود که می خواهد زندگی و سرنوشت سکينه را ابزاری برای اعمال قدرت در درون کشور و هم چنين وسيله ای برای باج گيری و چانه زنی و تنظيم روابط سياسی با دول غربی کند. در آغاز شوی اعتراف گيری مسئول برنامه اعلام می کند :«موضوع اين گزارش جنجال و هياهوی رسانه های غربی در مورد يک پرونده جنايی در ايران است». ... برای فهم اين نمايش تلويزيونی و هم چنين پرونده سازی قوه قضائيه برای زن بی پناه و ستمديده ای چون سکينه  بايد پرده های پشت اين ماجرا را يکی پس از ديگری کنار زد.

يکی از مهمترين ستونهای روابط قدرت در جامعه طبقاتی، رابطه قدرت بين زن و مرد است. از زمان استقرار جمهوری اسلامی، با فردوستی و سلب حقوق زنان همراه با  دادن امتيازاتی به مردان، سلسله مراتبی در جامعه شكل گرفت که تاثير مهمی بر ديگر روابط اجتماعی داشت. فرمان حجاب اجباری، قوانين قرون وسطايی ديه و قصاص و سنگسار همه برای تحميل اين فردوستی در درجه نخست به خود زنان و سپس به کل جامعه بود. مهم نيست که حجاب اجباری شامل اکثريتی از زنان است و سنگسار يا قصاص و ديه شامل تعداد کمتری از زنان جامعه؛ همه آنها مظاهر قانونی و فرهنگی، اقتصادی و ايدئولوژيکی فرودستی و نشانه بی حقوقی کامل زنان در جامعه هستند و يکديگررا  تكميل می کنند. حذف هر يک از اين حلقه های ستم، تضعيف مجموعه است. به همين دليل هم مشاهده می کنيم که دولتمردان جمهوری اسلامی طی بيش از سه دهه عليرغم اعتراضات گسترده جهانی حاضر به لغو اين احکام قرون وسطائی نشدند.

از سوی ديگر  سرکوب زنان، فقط مربوط به انسجام بخشيدن روابط قدرت و حفظ نظام اسلامی در داخل کشور نيست. نظام جمهوری اسلامی از بدو پيدايش خود ادعای تشکيل امت اسلام و صدور انقلاب اسلامی را داشته است. اعمال اتوريته جمهوری اسلامی بر جنبش های بنيادگرا در خاورميانه فقط رابطه سياسي- مالی - نظامی نيست بلکه هم چنين رابطه ای ايدئولوژيک است. برای اين جنبش ها ايران الگوی حکومت اسلامی است. حکومتی که پرچمش حجاب زنان است. به همين دليل سرکوب زنان علاوه بر مصرف داخلی نقش مهمی در حفظ رابطه دولت جمهوری اسلامی با جنبش های بنيادگرای اسلامی در منطقه دارد. جلب حمايت و پشتيبانی جريانات بنيادگرای اسلامی در منطقه وسيله ای برای چانه زنی ايران بر سر ميز مذاکره و امتياز گيری از دول غربی است که خاورميانه مرکز تاخت و تازشان است.

بنابراين مشاهده می کنيم که بدن زن ازهمان ابتدا مرکز کشمکشی بود برای استقرار و تحکيم قدرت روحانيون بر ايران و شکل گيری حکومت اسلامی و هم چنين وسيله ای برای تنظيم روابط قدرت اين حکومت با جريانات بنيادگرای اسلامی درمنطقه و کل نظام سرمايه داری امپرياليستی حاکم بر جهان.

 

ديدگاه نوانديشان دينی و فعالين اصلاح طلب سبز در مورد حکم سنگسار

 

... اخيرا (زنان همگرائی سبز) سومين نشست خود  را با حضور زهرا رهنورد تحت عنوان «سومين نشست همگرايی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطيت » برگزار كردند ... اما دريغ از يک کلام در مورد سکينه و سنگسار او. (1) با اينکه خانم زهرا رهنورد سخن از «قرائت دمکراتيک قوانين اسلامی» می کند اما تا اين لحظه  در مورد قرائت «دمکراتيک» خود از قانون زنا و مجازات سنگسار لب به سخن نگشوده است.

... «همگرايان سبز"» تلاش دارند موضوع سنگسار را در چارچوب قرائت های نو از «احکام الهی» و متناسب با عرف جامعه پاسخ دهند. ... ژيلا شريعت پناهی بعنوان قرآن پژوه تلاش می کند با اتکا به برخی آيه های قرآن ثابت کند که مجازات سنگسار برای زنا در قرآن وجود ندارد بلکه حداکثر اين مجازات صد ضربه تازيانه است. ... (2) جميله کديور معتقد است «منابع استنباط احکام دين منحصر به قرآن نميباشد، بلکه علاوه بر قرآن و حکم قطعی عقل، روايات معتبر منقول از معصومين(ع) نيز جزو منابع احکام شرعی ميباشند.» (3) و هم چنين «بر اساس احاديث و روايات موجود ترديدی نيست که حکم سنگسار هم در زمان پيامبر اجرا ميشده و هم در زمان حکومت خلفا و هم توسط امامان شيعه. در احاديث تمام فرقه های اسلامی نيز در مورد سنگسار بسيار صحبت شده است.» (4)

او نيز در پی گزينه ای مناسب برای سنگسار است و معتقد است «با توجه به دامنه گسترده و متنوع آراء ذکر شده و بازخوردهای اجرای حکم سنگسار در شرايط حاضر، به نظر می رسد می شود به جای حکم اوليه سنگسار ، احکام ثانويه جايگزين ، همچون جلد، تعزير و مجازات حبس مورد اجرا قرار گيرد.» و يا «اجرای احکام جايگزين خفيف تر همچون اجرای حد جلد، تعزير و حبس، و تدوين آيين دادرسی خاص می توانند به عنوان راهکارهای مناسبی مد نظر قرار داد».(5)

فريده ماشينی از حزب مشارکت و هم چنين عضو «همگرايی سبز زنان» در بازخوانی آيات قرآن به اين نتيجه می رسد که «آخرين مجازات رابطة نامشروع جنسی (زنا) در قرآن کريم 100 ضربه تازيانه عنوان شده و هيچ اشاره ای به مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد بلکه دلايلی خلاف اين مجازات وجود دارد».(6)

نظرات اين زنان اصلاح طلب  نشان می دهد که اغلب آنان موافق مجازات برای اتهام «زنا» هستند اما در مورد نوع مجازات آن معتقدند که صد ضربه تازيانه جايگزين مناسبی برای سنگسار در اوضاع کنونی است.

البته آيات عظامی که برخی فعالين جنبش زنان مانند کمپين يک ميليون امضا و امروز «همگرايان سبز» مشروعيت مطالباتشان را با فتوای آنان اندازه گيری می  کنند با دلايل گوناگونی مخالف حکم سنگسار در شرايط کنونی هستند.

آيت الله منتظری معتقد بود، «بنابراين با فرض اينکه اجرای حدی از حدود موجب بدبينی عده زيادی از مردم دنيا به اسلام و يا وهن مذهب باشد، بايد آن حد موقتاً و تا زمان روشن شدن اذهان و تبيين فلسفه تشريع حد متوقف گردد.» (7) (منتظری،21 دي84)

آيتالله صانعی می گويد، «در اين مورد يا بايد آيين دادرسی خاص رعايت گردد و اقرار وجدانی و شهادت کامل 4 نفر تحت شرايط سختی لحاظ شود و يا اينکه بنا بر فتوای ميرزای قمی اجرای حکم را منوط به ظهور امام معصوم کنيم و به هر حال علم قاضی در اين زمينه ملاک نيست.»(  ,8/5/24 سايت آيت الله صانعی) (8)

آيت الله محقق داماد نيز بر اين باور است که «علمای بزرگ قرن حاضر مانند حضرت آيتالله خوانساری اجازه نميدادند که اين حدود به جز زمان امام معصوم اجرا شود.» (محقق داماد، روزنامه شرق، 29/7/83) وی هم چنين معتقد است، «ترديدی نيست که عقل نيز حکم ميکند که بشر در بستر عرف جامعه حرکت کند. احکام نيز از اين قاعده مستثنی نيستند. شايد در زمانی عرف يک جامعه سنگسار را برای مبارزه با بی عفتی بپسندد، ولی در زمانه ای ديگر بتوان با شيوه هايی بهتر با اين مفاسد برخورد و مبارزه کرد» (9)

از گفته اين آيات عظام هم بر می آيد که عمدتا اتهام «زنا» را بعنوان بی عفتی و مفاسد می دانند که بايد مجازات شود. اما به دليل مصلحت اسلام و عرف جامعه معتقدند موقتا سنگسار متوقف شود ....

بنظر می آيد زنان نوانديش دينی و مراجع تقليدشان در چنبره تفکر بنيادگرايی و اسلام «انقلابی» دهه 60 خود فسيل شده اند و نمی توانند از اين موضوع ساده که اصولا باور به اتهامی بنام «زنا» و يا روابط جنسی نامشروع و يا روشنتر روابط جنسی زن و مرد خارج از مقررات «اسلامی» و خانواده در هزاره سوم، باوری کهنه، منسوخ و متعلق به عصر جاهليت بشر است، دست بردارند. ... اين باور و اعتقاد را با هيچ ترفندی نمی توان به روز کرد، زيرا  قبل از هر چيز خود  اتهام «زنا» ست كه بايد به زباله دان تاريخ سپرده شود.

اينکه زنان اصلاح طلب بويژه آنانی که خود را رهبران و يا فعالان جنبش سبز می دانند و ادعای برابری حقوق زن و مرد را می کنند، دنبال گزينه مناسب برای سنگسار هستند و پيشنهاد حکم «صد ضربه تازيانه» می کنند، دور از انتظار نيست. اما بدون شک مايه شرم و ننگ زنان «سکولار» ی است که تلاش می کنند جنبش برابری طلبی زنان ايران را به نام اينان ثبت کنند. (10)

شايد برای زنان اسلامی مخالفت با حکم سنگسار و جايگزينی آن با «صد ضربه تازيانه» پيشرفت باشد، زنانی که در دهه 60 خواهران حزب الله بودند و در دهه 70 دنبال اثبات رهايی بخشی اسلام برای زنان بودند و نهايت درک شان از برابری زن و مرد اين بود که چرا زنان تا شانه در گودال سنگسار هستند و مردان تا کمر و خواهان حذف اين نابرابری بودند. و البته عقب گرد و شرم برای برخی زنان آکادميک در دانشگاههای غربی كه ... اين را نشانه ی بروز پديده «فمنيسم اسلامی» دانسته اند که در پی کشف راه حل های «بومی» برای برابری حقوقی زنان است.

... ما بايد تلاش خود را برای نجات جان سکينه ادامه دهيم و دست به کارزارهای گسترده عليه قوه قضائيه و حکم سنگسار بزنيم. هريک از اين مبارزات عليه مظاهر خاص سرکوب زنان می تواند و بايد زمينه ای برای مبارزه جهت برچيدن اين قوانين و نظام های متکی بر اين قوانين شود، می تواند و بايد زمينه ای برای ارتقا و تعميق آگاهی زنان و کل جامعه شود، ميتواند و بايد به فرصتی جهت مقابله با  فصل مشترک باورها و ارزش های رايج ميان مردم با ارزش ها و ايدئولوژی نظام جمهوری اسلامی باشد. ... مبارزه و فداکاری ما تک تک زنان بايد صرف جامعه ای شود که هيچ زنی مجبور نشود تن به ازدواج اجباری دهد، هيچ زنی مجبور نباشد بسوزد و بسازد و حق طلاق و حق سرپرستی فرزندانش پس از طلاق را نداشته باشد، جامعه ای که عقد ازدواج قراردادی برای تملک جسم و روح زن نباشد و هيچ زنی به جرم ابطال اين قرارداد به هر دليلی مورد هيچگونه مجازاتی قرار نگيرد. بلکه زنان از آن چنان امنيت اقتصادی سياسی فرهنگی اجتماعی برخوردار باشند که بتوانند داوطلبانه همزی خود را انتخاب کنند و در کمال آزادی و برابری و به راحتی اتحاد خود را در صورت ناموفق بودن فسخ کنند. بايد ضمن مبارزه برای نجات جان سکينه به ميليونها سکينه در سراسرجهان، هم چون عايشه و عاطفه و .... انديشيد و گفت ديگر بس است، جهان تحمل چنين بربريتی را ندارد .

چنين آينده ای را می توان ساخت چرا که بشر در انقلابات سوسياليستی قرن بيستم چنين مناسباتی را تجربه کرده است. در دولت سوسياليستی شوروی، طی چند دهه زنان  قوانينی را تجربه کردند که هنوز پيشرفته ترين کشورهای غرب به آن نرسيده بودند. (12 ) در چين کشوری که تا قبل از انقلاب سوسياليستی زنان عملا برده بودند و پای شان را می بستند و ناقص می كردند، تا حركاتشان برای مردان موزون و زيبا به نظر آيد، جرئت كردند زنجيرهای ستم را پاره كنند و در مدت كوتاهی به برابری حقوقی دست يابند و تا زمانی كه انقلابشان در سال 1976 به شكست نيانجاميد به مدت چند دهه روابط اجتماعی پيشرفته ای ميان زن و مرد را تجربه کردند که نمونه ای از  آزادی و برابری واقعی ميان زن و مرد بوده است. گرچه حتی آن دوران نيز تا رهايی كامل فاصله داشت و بمثابه اولين تجربه های دولت سوسياليستی در زمينه زنان دچار برخی ضعفها و کمبودها بود اما تنها با تكيه به درسهای آن تجارب است كه می توان راه رهايی زنان را هموار ساخت.

ما زنان ميتوانم و بايد پيشگام ساختن سوسياليسمی باشيم که مهمترين مشخصه اش نه فقط برچيدن ستم جنسيتی بلکه جهتگيری اش سرنگونی كليه تمايزات طبقاتی و اجتماعی و کليه افکار و سننی باشد که طی چند هزاره بستر ستم و استثمار زنان در سراسر جهان بوده است.

26 مرداد1389

azar_darakhshan@yahoo.com

* اين مقاله گزيده ای از مقاله آذر درخشان به همين نام است. متن كامل اين مقاله در سايت سازمان زنان هشت مارس (ايرانی – افغانستانی) www.8mars.com  قابل دسترس است.- حقيقت

 

منابع:

1 – سايت مدرسه فمنيستي: سومين نشست همگرايی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطيت به روايت تصوير: از آسيب شناسی مشروطه تا اعتصاب غذای 17 زندانی سياسی – گزارش: آمنه کرمی / عکس ها: شيرين بهرامی – 14 مرداد 1389

2- سنگسار، ايران، اسلام و حقوق بشر" – ويدئو گزارش: نوشين احمدی خراسانی، تهران – تيرماه 1389

3- سنگسار؛ اسلام و دوران معاصر / جميله کديور(مجله علمی پژوهشی فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بابل)

4- منبع پيش گفته

5- منبع پيش گفته

6 -  فريده ماشينی، سنگسار و رابطه نامشروع جنسی (زنا) از نگاه قرآن.

تحقيق اين خانم بسيار خواندنی است زيرا تلاش دارد با رجوع به آياتی برای مجازات «زنا"» نشان دهد که اسلام دين رافت و مهر است. او در لابيرنت آيه هايی گرفتار می آيد که يکی ديگری را در اعمال خشونت تکميل می کنند اما با اين حال تصميم گرفته است تفسير و قرائتی نو از ان آيات بيافريند. فقط به اين نمونه توجه کنيد: آية 15 سورة نساء ميفرمايد: «و از زنان شما آنان كه مرتكب فحشا ميشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهيد. اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهی پيشِ پايشان نهد» وی سپس به آيه 2 از سورة نور رجوع می دهد: «زن و مردِ زناکار را هريك صد ضربه بزنيد. و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، مبادا كه در حكم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم شويد.» (سورة نور، آيه 2) سپس نتيجه گيری می کند که «خداوند بزرگ مردم را از جستو و و تجسس در زندگی شخصی يکديگر باز داشته است» البته بايد تسلط زيادی به شعبده بازی داشت تا چنين حکمی را مثلا ازآيه 15 سوره نسا بيرون کشيد. بخصوص هنگامی که به حضور 4 شاهد درهنگام "زنا" يعنی هنگام رابطه جنسی يک زن و مرد تاکيد می کند.

7 - سنگسار؛ اسلام و دوران معاصر / جميله کديور(مجله علمی پژوهشی فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بابل)

8 –  همان منبع

9– همان منبع

10- اخيرا خانم نيره توحيدی در کنفرانس بنياد پژوهش های زنان ايرانی در پاريس در روزهای 16 و 17 ژوئيه 2010 بعنوان سخنران ادعا کردند که چه بخواهيم و چه نخواهيم، آقای موسوی و خانم  رهنورد رهبر جنبش مردم هستند.

11 – سايت مدرسه فمنيستی - آزاده دواچي

12 – در اين خصوص به مقاله  "انقلاب اکتبر و مسئله زنان" از مجموعه مقالات اميد بهرنگ "جنبش کمونيستی و مساله زنان، تجربه ها و نقدها"  رجوع کنيد.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 زنی در مرکز کشمکش های داخلی و بين المللی جمهوری زن ستيزاسلامی
 نوشته
 آذر درخشان
 در تاريخ
 2010-08-23
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در