Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زنان   دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ اگوست ۲۰۱۹                    
 
سرچشمه روز جهاني زن

سرچشمه روز جهاني زن

«خيزش بيست هزار نفري»

 

از حقيقت دوره دوم، شماره 32، فروردين 1379 – www.sarbedaran.org

 

برگرفته از «كارگر انقلابي» ارگان حزب كمونيست انقلابي آمريكا

 

   ستمديدگان سراسر دنيا، هشتم مارس (روز بين المللي زنان) را جشن مي گيرند. اين يك جشن مبارزاتي است و از نبرد زنان سرچشمه گرفته است. بطور مشخص مبارزه كارگران مهاجر خياط در عمق محلات شرقي نيويورك، الهامبخش انتخاب يك روز ويژه براي بزرگداشت مبارزات زنان شد.

 

   روحيه زنان مهاجري كه از كارخانه ها بيرون آمده، در خيابانهاي آمريكا راهپيمائي كرده و با عزم راسخ خود همگان را به شگفتي واداشتند، بر سراسر قرن بيستم حكمفرما بوده و كماكان زنده است. آن پرولترهاي مهاجر، امروز نيز در روز بين المللي زنان، الهامبخش ما در مبارزه براي رهائي كل نوع بشرند.

 

   حول و حوش آغاز قرن بيستم، هزاران زن در منطقه پر جوش و خروش نيويورك كار مي كردند. اغلب آنان از روسيه، ايتاليا و لهستان مهاجرت كرده بودند. هر روز تا 51 ساعت كار مي كردند و به شكل قطعه كاري مزد مي گرفتند. پول نخ و سوزن، برق و حتي جعبه هاي چوبي كه بايد روي آن مي نشستند را از آنان مي گرفتند. جريمه هاي سختي براي تاخير، ضايعات كاري و طولاني شدن وقت مستراح تعيين شده بود. كودكان نيز ساعات طولاني كار مي كردند. كنج كارگاه ها جمع مي شدند و لباس هاي توليد شده را نخ كشي مي كردند. يكي از كارگران دوزنده در شرح خاطرات خود چنين گفته است: “ما لباس ارزان مي پوشيديم، در سرپناه هاي ارزان زندگي مي كرديم، و خوراك ارزان مي خورديم. هيچ پيشرفتي در كار نبود. در انتظار روزي كه وضع بهتر از اين شود نبوديم.”

   در سال 1908، زنان در كارخانه هاي مختلف نساجي، شروع به راهپيمائي و اعتصاب كردند. بعضي اوقات، شركتها حاضر مي شدند بخشي از مطالبات كارگران اعتصابي مرد را تامين كنند تا اعتصاب پايان گيرد. اما اين نكته در توافقنامه قيد مي شد كه: “هيچ بخش اين توافقات مربوط به زنان نيست و در مورد آنان به اجراء در نخواهد آمد.” زنان كه بسياري از آنان نوجوان بودند، عليرغم دستگيري هاي گسترده، جريمه هاي سنگين، و ضرب و شتم توسط پليس و اوباش مزدور، به تظاهرات ادامه دادند. زناني از طبقات مياني و بالائي جامعه نيز از اعتصاب كنندگان الهام گرفتند، براي اعلام پشتيباني به محل تحصن آنان آمدند و دستگير هم شدند. و زماني كه روزنامه ها گزارشاتي در مورد اين دستگيري هاي غير عادي منتشر كردند، عامه مردم رفته رفته به شرايط وحشيانه و بردگي مزدي زنان اعتصابي پي بردند.

   بعد از چند ماه مبارزات محدود در هر كارگاه، زنان تصميم گرفتند با دعوت به اعتصاب عمومي گسترده صنف خياط، سطح مبارزه را ارتقاء دهند. اما سران “اتحاديه بين المللي كارگران لباس دوزي هاي زنانه” در اين مورد هشدار دادند. رهبران اتحاديه از اين بحث كردند كه شما كوچك و ضعيفيد و براي تداوم اعتصاب، پول كافي در اختيار نداريد. رهبران اتحاديه كوشيدند زنان را دلسرد كنند؛ كارگران را دعوت به “اقدام سنجيده” كردند. آنان از عواقب براه انداختن حركتي به عظمت يك اعتصاب عمومي هراس داشتند؛ شك داشتند كه زنان جوان و بي تجربه خياط بتوانند از عهده اين كار برآيند.

   اين جلسه ساعتها به درازا كشيد، تا ناگهان يك دختر جوان بنام “كلارا لمليش” برخاست و شروع به صحبت كرد. او گفت: “من يك كارگرم. يكي از كساني كه عليه شرايط غير قابل تحمل اعتصاب كرده اند. ديگر از شنيدن حرفهاي سخنرانان عامگو خسته شده ام. ما اينجا آمده ايم تا در مورد اعتصاب كردن يا نكردن تصميم بگيريم. قطعنامه اي كه من جلو مي گذارم اينست كه اعتصاب عمومي همين حالا اعلام شود!” سالن جلسه با ابراز احساسات تاييد آميز حضار به لرزه درآمد و “خيزش بيست هزار نفري” آغاز شد.

   يكي از كارگران شركت پيراهن دوزي “تريانگل”، واقعه را چنين تعريف كرد: “هزاران هزار نفر از هر گوشه، كارخانه ها را ترك گفتند. همه آنان بسوي “ميدان اتحاد” روان شدند. ماه نوامبر بود و زمستان سرد به در مي كوفت. هيچيك از ما پالتو به تن نداشت. اما روحيه خوبي داشتيم كه به ما اجازه داد به راهپيمائي ادامه دهيم و خود را به سالن ها برسانيم. در آنجا موقتا از گزند سرما و باد در امان بوديم. جواناني را بياد مي آورم كه اكثرشان زن بودند و بي اعتنا به حوادث احتمالي همچنان به پيش مي رفتند. روح پيروزي، تسخيرشان كرده بود. به اينكه چه در انتظارشان است فكر نمي كردند. آنان واقعا به فكر گرسنگي، سرما، تنهائي و معضلات ديگري كه مي توانست برايشان پيش بيايد نبودند. در آن روز خاص، آنان به هيچ چيز اعتنا نداشتند. اين روز متعلق به آنان بود.”

   يك قاضي به هنگام اعلام حكم دادگاه در مورد چند نفر از زنان دستگير شده، چنين گفت: “شما عليه خداوند و طبيعت اعتصاب كرده ايد كه قانون پايه اي آن اينست كه انسان بايد نان خود را با عرق جبين بدست آورد.” وقتي كه برنارد شاو نويسنده ايرلندي اين خبر را شنيد، چنين نوشت: “محشر است! آمريكاي قرون وسطائي همواره اعتماد صميمانه شخصي خود را به قدرت باريتعالي اعلام مي دارد.”

   اعتصاب ماه ها به طول انجاميد و محرك اعتصابات در نواحي ديگر شد. هر چند اين اعتصاب در زمينه تغيير شرايط كار فقط به موفقيت هاي قسمي دست يافت، اما “خيزش بيست هزار نفري” برخي امور مهم را دگرگون ساخت. اين خيزش به مصاف طرز تفكري رفت كه زنان مهاجر بيسواد را ناتوان مي انگاشت. اين خيزش، منطقه شرق نيويورك و بسياري از زنان و مهاجران و مردم ستمديده رااز احساس سربلندي و قدرت انباشته ساخت.

   در سال 1910، به هنگام سالگرد اين مبارزات، هشتم مارس از سوي كنفرانس بين المللي سوسياليستها بعنوان روز بين المللي زنان اعلام شد. ولاديمير ايليچ لنين، رهبر كبير حزب بلشويك و انقلاب روسيه، در زمره كساني بود كه به تثبيت اين سنت مبارزاتي راي دادند. از آن پس، كارگران آگاه و كساني كه براي رهائي زنان و پايان بخشيدن به كل نظام استثمارگر و ستمكار سرمايه داري نبرد مي كنند، روز هشتم مارس را در سراسر دنيا جشن مي گيرند.

زنده باد هشتم مارس، روز جهاني زنان!      

 

www.sarbedaran.org

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سرچشمه روز جهاني زن «خيزش بيست هزار نفري»
 نوشته
 حزب کمونیست انقلابی آمریکا
 در تاريخ
 2007-03-08
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در