Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زنان   چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ اگوست ۲۰۱۹                    
 
Statement of the Provisional Organizing Committee (Europe)

بیانیه "جنبش مقاومت مردم جهان" (شاخه اروپا)

 در حمایت از فراخوان همبستگی با زنان در ایران

 و راهپیمائی به طرف شهر لاهه برای لغو کلیه قوانین ضد زن در ایران

 

در 27 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران حاکمیت ترور را بر مردم ایران تحمیل کرده است. این رژیم تئوکراتیک ارتجاعی با بیرحمی تمام مردم ایران را استثمار و سرکوب کرده است تا جیب های طبقات حاکمه ایران را پر کند و توده های مردم و منابع طبیعی این کشو را به عنوان منبع مافوق سود در خدمت قدرت های امپریالیستی جهان قرار دهد.

 

ایدئولوژی قرون وسطائی آیت الله بطور خاص زنان ایران را قربانی افراطی ترین اشکال انقیاد پاتریارکال کرده است. همانطور که فراخوان کارزار لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازات های اسلامی در ایران خاطر نشان می کند، قوانین اسلامی « بخاطر امور بسیار ساده و نرمال  زندگی روزمره مانند نپوشاندن  موی سر و داشتن تن پوش غیر اسلامی (یعنی پوشش از سر تا پا)، راه رفتن در معابر عمومی با مردی که شوهر یا عضو خانواده نیست، مجرم قلمداد می کنند. این قوانین همسران بی وقا یا زنان "بی ناموس" را محکوم به دار یا سنگسار می کنند؛ پدر را مجاز می شمارند که دختر 9 ساله اش را شوهر دهد؛ به مردان آزادی عمل می دهند که همسران، خواهران، مادران و دخترانشان را به قتل برسانند. طبق این قوانین زنان برای سفر باید اجازه نامه رسمی شوهر را داشته باشند. در زمینه های شهادت زن نصف مرد خوانده می شود. شوهر می تواند زنش را طلاق دهد و زن  اگر بخواهد طلاق بگیرد ممکنست هرگز نتواند. سقط جنین غیرقانونی است و جرم محسوب می شود. قضات اسلامی مختارند کلیه اموری را در این قوانین ذکر نشده با توسل به شریعت، بر حسب تفاسیر خودشان و رجوع به کتابهائی که توسط آیت الله ها نگاشته شده اند، قضاوت کنند.»

 

این وضعیت غیرقابل به این معناست که در 27 ساله گذشته زنان ایران به صورت نیمه برده زیسته اند. در همان حال آنها با شجاعت در اشکال گوناگون (آشکار و پنهان؛ بشکل فردی یا متشکل)علیه این ستم گری بیرحمانه مبارزه کرده اند. این نبرد ادامه دارد و بدون شک یک نقش کلیدی در شکوفائی مبارزات مردم ایران علیه این رژیم و حامیان امپریالیست آن بازی خواهد کرد. مردم اروپا، از هر ملتی و هر باور مذهبی، چه زن و چه مرد، چه پیر و چه جوان، باید فعالانه در کنار خواهرانمان در ایران بایستند. این مسئله بسیار مهم است.

 

این حمایت بخصوص در شرایطی که قدرت های امپریالیستی ایران را تهدید به تجاوز نظامی می کنند اهمیت دارد. قدرت های امپریالیستی ادعا می کنند که رفتار تجاوزکارانه شان علیه ایران با هدف "آزاد کردن" مردم ایران از زنجیرهای اسارت ستم تئوکراتیک (مذهبی) انجام می گیرد. اما تجاور بیشرمانه آنها به افغانستان و عراق حاکی از واقعیت دیگری است. در افغانستان سلاح های آنان ده هزار نفر را کشت و اشغال افغانستان منجر به تشکیل " دولت اسلامی افغانستان" شده است و شریعت، قانون را کنترل می کند و ارتجاعی ترین آیت الله ها و جنگ سالاران مواد مخدر کشور را کنترل می کنند. در عراق، امپریالیستها بیش از 100 هزار نفر را کشته اند و در حال "خصوصی" کردن (یعنی "دزدیدن") نفت عراق و مستقر کردن یک رژیم ارتجاعی تئوکراتیک می باشند. بنابراین صحبت های آنان در مورد اینکه می خواهند مردم ایران را از دست "آیت الله های غیر انتخابی" به اصطلاح "آزاد" کنند هیچ نیست مگر یک مانور تاکتیکی برای پرده پوشی ماهیت انگلی اهدافشان در رابطه با ایران. آیا "آیت الله های انتخابی" آنان بهتر از "آیت الله های انتخاب نشده" ایرانند؟

 

  در واقع فقط خود مردم ایران و مبارزاتشان می تواند آنان را آزاد کند. به همین دلیل مهم است که در شرایط حساس کنونی از مبارزات اصیل مردم ایران حمایت کنیم. مبارزه زنان در ایران علیه قوانین ضد زن جمهوری اسلامی یکی از این مبارزات اصیل مردم ایران است. " کمیته موقت سازماندهی جنبش مقاومت مردم جهان" (شاخه اروپا) تمام شعب این جنبش و همه هوادارانش و همه مردم آزادیخواه اروپا را دعوت می کند که از راهپیمائی بزرگ زنان ایران که روز 4 مارس از شهر فرانکفورت آغاز شده و بطرف لاهه حرکت خواهد کرد حمایت کنند. ما از همه مصرانه تقاضا می کنیم که با سازمانگران این راهپیمائی تماس گرفته و توده های مردم را برای شرکت در آن بسیج کنند.

 

از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب: مردم جهان در مبارزه با هم متحد شوید!

 

 

با آدرسهای زیر تماس بگیرید: .برای راهپیمائی

 

 zan_dem_iran@hotmail.com   www.karzar-zanan.com

 

North, South, East and West: Unite the People’s Struggles!

 

 POC (Europe)        www.wprm.org        wprm@wprm.org            Contact:

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 در حمایت از فراخوان همبستگی با زنان در ایران
 نوشته
 بیانیه "جنبش مقاومت مردم جهان" شاخه اروپا
 در تاريخ
 2006-03-01
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در