Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زنان   چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ اگوست ۲۰۱۹                    
 
سلام سال نو مبارک<O:P</O:P

 

پیام حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) به

 

 كارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن

                                         و مجازات های اسلامی در ایران

 

زنان مبارز و انقلابی 

 

   ما همبستگی خود را با ابتكار عمل جسورانه شما اعلام می داریم و ضمن استقبال گرم از این حركت مبارزاتی، به نوبه خود تلاش و فعالیت خواهیم کرد تا راهپیمائی شما (از کشور آلمان به هلند) هر چه با شكوهتر برگزار شود.

   ما از همه زنان و مردان آزادیخواه در خارج از كشور می خواهیم كه با شركت در این راهپیمائی بزرگ، هشت مارس امسال را به یك روز فراموش نشدنی در جنبش زنان ایران و همبستگی آن با جنبش جهانی زنان بدل كنند.

   رژیم جمهوری اسلامی، از فردای به قدرت رسیدن سركوب زنان را آغاز كرد. سلب  كلیه حقوق دمكراتیك زنان از شاخص های اصلی این حكومت زن ستیز مذهبی است. طی بیست و هفت سال گذشته، سركوب دائم و مستمر زنان یكی از جبهه های اصلی تعرض سیاسی و ایدئولوژیك جمهوری اسلامی علیه مردم بوده است. چنین شرایطی، مبارزه و مقاومت زنان را به یكی از عرصه های اصلی نبرد مردم علیه این رژیم زن ستیز و ارتجاعی بدل كرده است.

    به نظر ما تاکید بر مسئله زن و تقویت مبارزه رهائیبخش زنان بخشی از تقویت ایدئولوژی و فرهنگ كمونیستی در میان مردم  و بخصوص در میان کارگران است. ایدئولوژی و فرهنگ كمونیستی به این  معنا كه در مقابل همه و هرگونه روابط اجتماعی و افکار ستمگرانه در جامعه، خانواده و در مناسبات میان زن و مرد باید ایستاد و آنرا سرنگون كرد. دگرگونی همه و هر گونه رابطه اجتماعی ستمگرانه و افكار و ایده های ستمگرانه و تبعیض آمیز چه در میان اعضای طبقه كارگر و چه در میان دیگر بخشهای جامعه مسئله حیاتی طبقه كارگر است. بدون مبارزه آگاهانه علیه روابط ستمگرانه ای كه میان زنان  و مردان است، برپائی جهانی نوین امكان پذیر نیست.

   ستمگری مرد بر زن موجب شکافی مهم در طبقه کارگر شده است که بدون برخورد جدی به آن، اتحاد صفوف طبقه کارگر ممکن نیست. بخصوص در شرایطی که نیروی کار بشدت زنانه شده و بخش بزرگی از طبقه کارگرایران و جهان را زنان تشکیل می دهند.

   بدون شک ضربه وارد آوردن بر ستم جنسیتی چهار بند نظام سیاسی در ایران را به لرزه می اندازد؛ نه تنها به آگاهی و طغیانگری و توان نیمی از طبقه كارگر می افزاید بلكه نیم دیگر (مردان) را نیز از بند ایده های كهن رها کرده و رزمش را برای سرنگونی نظم کهن طبقاتی آگاهانه تر و استوارتر می کند. هیچ طبقه ای به اندازه طبقه كارگر در براه افتادن جنبش انقلابی زنان ذینفع نیست؛ زیرا  تنها طبقه ای است كه رهائی اش در گرو رهائی تمامی بشر از قید هر شکل از ستم و استثمار است.

   این كارزار فرصت مناسبی را برای جنبش كمونیستی ایران فراهم کرده كه یك بار دیگرهمبستگی خود را از مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان ابراز دارد و پیوندهای خود را با جنبش زنان تازه کند.

 

زنجیرها را بگسلیم! خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رهاکنیم!

 

ژانویه 2006

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 پیام به کارزار زنان
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)
 در تاريخ
 2006-01-01
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در