Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 ایران   يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ فوريه ۲۰۲۰                    
 
دولـت احمدي نژاد از سـرمايه داران دلجوئي کرد و به آنـان اطمينـان داد کـه

دولـت احمدي نژاد از سـرمايه داران دلجوئي کرد و  به آنـان اطمينـان داد کـه ...

روزنامه ها و جرايد رژيم  جمهوري اسلامي، بزرگترين خبر چند هفته ي اخير؛ يعني سقوط بازارهاي مالي و ورشکستگي بانک هاي عظيم جهان سرمايه داري را در ستون هاي تخصصي "اقتصاد" پنهان کرده اند و به جاي پرداختن به اين واقعه مهم، درصفحات اول روزنامه ها به رقابت هاي انتخاباتي بي مايه ي درون جناح "اصلاح طلبان" يا درون  جناح"اصول گرايان" پرداخته اند. پرروئي کروبي در معرفي خود به عنوان کانديداي انتخابات آينده و ناز کردن خاتمي در قبول کانديداتوري را براي مردم گرسنه و بي آينده تبديل به مهمترين خبر کرده اند. اما در پشت پرده، اعصابشان از سقوط بازارهاي سهام خرد شده است. در پشت پرده، سرمايه داران بزرگ مشغول تعليم پادوها و کارگزاران خود در دولت اند؛ تا در اين دوران بحراني آماده ي ارائه بيشترين خدمات براي نجات و تامين حداکثر منافع  آنان باشند.

جمهوري اسلامي چنين وانمود مي کند که اين بحران تاثيري بر اقتصاد "بي بحران" ايران نداشته است. البته بانک ها و بازار سهام ايران؛ به دليل تحريم هاي اقتصادي؛ رشته هاي پيوند کمي با نظام مالي و بانک هاي جهاني دارند و به اين دليل سقوط بازارهاي سهام و ورشکستگي بانکهاي بزرگ غربي تاثير چنداني بر آنها نداشته است. اما، چشم انداز رکود در فعاليت هاي اقتصادي جهان، موجب سقوط شديد قيمت نفت شده است و به همين دليل، سردمداران حکومت نگران از هم پاشيدگي کامل نظام اقتصادي شان هستند. با شروع چند هفته اي بحران جهاني؛ نفت از بشکه اي 140دلار به 70 دلار رسيد. اين در حاليست که بودجه ي دولت بر اساس بشکه اي 100 دلار برنامه ريزي شده و بدهي هاي خارجي دولت به 22 ميليارد دلار رسيده و صحبت از دود شدن ذخاير ارزي صد و چند ميليارد دلاري است. حتي نمايندگان مجلس اسلامي نمي دانند ذخيره ي ارزي صد و  چند ميليارد دلاري دولت چه شده است؟ به درون بازارهاي سهام روسيه تزريق شده و در آنجا دود شده است يا به حلقوم برج سازان کشورهاي خليج سرازير شده ؟ و يا اينکه هزينه خريد هاي هسته اي و غيره شده است؟!!. در هر حال، مسلما صرف يارانه هاي نفت و بنزين و نان و کود شيميائي نشده است. هياهوي دو جناح در مورد "يارانه" ها هم صرفا پرده پوشي جنايت ها و تبهکاري هاي بزرگي است که هر دوجناح دست در دست هم مرتکب شده اند.

مسعود مير کاظمي وزير بازرگاني احمدي نژاد براي اطمينان خاطر و رفع نگراني ها به خدمت سرمايه داران بزرگ ايران و اعضاي اتاق بازرگاني رفت تا به قول سايت کارگزاران، «پاسخ گوي نگراني هاي ... بازرگانان و فعالان اقتصادي در سطحي بالاتر باشد که از بحران مالي آمريکا و آثار آن بر اقتصاد ايران و سياست هاي کلان اقتصادي دولت نهم ... نگراني داشتند.» (کارگزاران-22 مهر). در اين جلسه که در نوع خود استثنائي بود، تعداد سرمايه داران شرکت کننده آنقدر زياد بود که نتوانستند سر ميز اصلي اتاق بازرگاني جاي بگيرند. اين جلسه انعکاس چنداني در مطبوعات نداشت. در اين جلسه، وزير بازرگاني به سرمايه داران گفت که احمدي نژاد نگران ايرانياني است که در بازارهاي سهام آمريکا و اروپا سرمايه گذاري کرده و سرمايه آنها در اين بازارها بلوکه شده است. وي افزود: «اتاق بازرگاني مي تواند کمک شاياني به اين افراد ارائه دهد.». آل اسحاق که وزير بازرگاني سابق بوده و ا کنون رئيس اتاق بازرگاني است، علت دعوت اتاق بازرگاني از وزير بازرگاني را چنين اعلام کرد: «مسائلي همچون ماليات بر ارزش افزوده، سياست هاي صادراتي، مسائل پولي و بانکي و خيلي مسائل ديگر در ارتباط باحوزه بازرگاني. ... دکتر ميرکاظمي به اين دليل که به نمايندگي از حوزه بزرگ بازرگاني و تجارت در نشست ها و کميسيون هاي مختلف دولت و مجلس شرکت مي کنند، براي ما توضيح خواهند داد که سياست هاي دولت در اين زمينه قرار است به کجا بيانجامد.»

"ماليات بر ارزش افزوده" همان مسئله ايست که بازاريان تهران و تبريز و اصفهان و غيره در اعتراض به افزايش آن از سوي دولت، اعتصاب کرده اند. اين بازاريان اعتصابي همان ها هستند که هنگام صعود سهام دانه هاي خوراکي در بازارهاي بورسي نيويورک و لندن و پاريس، دست به احتکار برنج و چاي و قند و شکر مردم در داخل کشور زدند. در فاصله 48 ساعت؛ چاي کيلوئي 7 هزار تومان به 30  هزار تومان رسيد. در تبريز قند وشکر از بازارها جمع شد. عمده فروشان برنج، دست از فروش برنج کشيدند و اکنون در اعتراض به افزايش مالياتي که بايد به دولت بدهند؛ اعتصاب کرده اند و دولت احمدي نژاد هم يکي از پادوهايش را فرستاد که از اينان دلجوئي کند. عده اي ديگر از سرمايه داران دم کلفت که از اين افزايش ماليات ها ککشان هم نمي گزد به دلايل ديگري در کنار اين اعتصاب کنندگان قرار گرفته اند. آنان نيز؛ مانند سهام داران بزرگ آمريکا و اروپا انتظار "تزريق هاي مالي" ازسوي دولت را دارند و از دولت تضمين مي خواهند که در شرايط رکود اقتصادي جيب هاي گرسنه ي آنان را به شکلي پر کند.

احمدي نژاد فريبکار و خامنه اي به عنوان سردسته ي دزدان بزرگ، همراه با رفسنجاني و خاتمي و کروبي و بقيه، وقتي کارگران هفت تپه فرياد مي زنند: "ما گرسنه ايم" يا کارگران عسلويه و کارگران خودروسازي و نساجي و غيره؛ دسته دسته بيکار و محکوم به مرگ تدريجي مي شوند، کسي را براي دلجوئي سراغشان نمي فرستند!! نيروي انتظامي و پاسدار براي سرکوبشان مي فرستند!! احمدي نژادي که براي دلجوئي محتکرين و سرمايه داران دم کلفت؛ وزير مي فرستد، بي آزارترين فعالين سنديکائي کارگري مانند اسانلو را در زندان نگاه مي دارد و در همان زمان که سياست هاي "خصوصي سازي" و برداشتن تعرفه هاي واردات و حذف يارانه ها را پيش مي برد، با دروغ گوئي؛ دم از همراهي با بينوايان مي زند. n

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 دولـت احمدي نژاد از سـرمايه داران دلجوئي کرد و
 نوشته
 حقیقت شماره۴۲ آبان۱۳۸۷
 در تاريخ
 2008-10-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در