Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 ایران   يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ فوريه ۲۰۲۰                    
 

 

رومانتيزه کردن مدل ليبی و استعمار و امپرياليسم

 

به نقل از: حقيقت 57، آذر 1390

...

سخنگويان و رهبران «جنبش سبز» وابسته به جناح اصلاحطلب جمهوری اسلامی در خارج کشور، که در جريان جنبش سال 1388 مرتبا به مردم نصيحت می کردند حرکات خشونت آميز نکنند (يعنی جانيان جمهوری اسلامی را به سزای اعمالشان نرسانند) و در مقابل پاسداران و بسيجی ها با نرمی و ملايمت رفتار کنند (رجوع کنيد به « درس های » روزانه ی سازگارا در يوتوب) يکباره طرفدار « مبارزه مسلحانه » شدند (برای نمونه رجوع کنيد به مقاله مخملباف در اين مورد) و پس از کشته شدن قذافی شروع به مقاله نويسی و اظهار نظر در مورد فوايد « مُدلِ ليبی » برای ايران کردند (به طور مثال رجوع کنيد به مقاله علی افشاری و سخنان واحدی ، نماينده ی کروبی در خارج کشور). آنان که دادگاه رهبران جناح « اصلاح طلب » را در سال 1388 به دادگاههای استالين مانند می کردند با لذت شکنجه و اعدام خيابانی قذافی و طرفدارانش را «نمونه ی هشياری انقلابيون ليبی» خواندند (به سخنان نوری زاده و محسن سازگارا در صدای آمريکا در روزهای پس از مرگ قذافی گوش کنيد) و جنايات جنگی را نهايت «نوع دوستی» قلمداد کردند. ادعاهای دموکراسی خواهی و آزادی خواهی و عدالتجوئی اينان همواره کاذب و شارلاتانيسم بوده است اما سرعت تحولات در خاورميانه و تبعات آن در ايران باعث شده که اينان تمنيات قلبی خود را آشکارتر بيان کنند. اين جماعت همواره دست به هر ترفند و فريب سياسی و ايدئولوژيک زدهاند تا مبادا مردمِ به جوش و خروش آمده به نيروی نهفته در خود و منافع واقعی خود آگاه شوند و راهی ديگر، راهی مستقل از اين جناح و آن جناحِ حکومت و يا امپرياليستها را در پيش گيرند.

...

در هر حال امپرياليسم آمريکا برای تهيه ی «مواد اوليه» سناريوی ليبی در ايران در سطوح مختلف تلاش می کند:

يکم، در سطح فراگير کردن ايدئولوژی استعماری که فقط امپرياليستها می توانند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و مردم ايران را «آزاد» کنند؛

دوم، پيشبرد طرح ايجاد «اپوزيسيون» از طرق مختلف -- از جمله استفاده از چماق و شيرينی در رابطه با گروههای مختلف اپوزيسيون که ريش شان در گروی امپرياليست ها است (به طور مثال هيلاری کلينتون تلويحا به امکان برداشتن مجاهدين از ليست ترور اشاره کرد) و فشار بر آنها که متحد شوند و «اپوزيسيون معتبری» ايجاد کنند.

سوم، آماده کردن دولتهای عرب منطقه و همچنين ترکيه ( دخالت نظامی ترکيه در سوريه ميتواند پيشدرآمد اين آمادگی باشد).

و چهارم، فشار بر جمهوری اسلامی با هدف جدا کردن برخی از نخبگانِ نظامی، امنيتی و سياسی (و پايه های شان) و قرار دادن آنها در راس «اپوزيسيون» به عنوان ستون فقرات نخبگان حکومتی آينده.

آمريکا بی دليل برای همراه کردن بخشی از حکومت جمهوری اسلامی با خود تلاش نمی کند. همانطور که ژنرالها و سياستمداران قذافی به راحتی به لباس جديدی درآمدند، در ميان سرداران سپاه و وزرا و آيت الله های جمهوری اسلامی نيز شاهد فرآيندی مشابه خواهيم بود. در واقع مهمترين «ماده اوليه» سناريوی ليبی برای ايران همين است.

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رومانتيزه کردن مدل ليبی و استعمار و امپرياليسم
 نوشته
 حقيقت 57، آذر 1390
 در تاريخ
 2012-11-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در