Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 ایران   يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ فوريه ۲۰۲۰                    
 
شورش بر حق است

شورش بر حق است!

 

ما مردم را به مقاومت سازمانيافته تر و طولانی تر در مقابل اين طرح خانمان برانداز دعوت می کنيم. می توان و بايد طرحهای سرکوبگرانه و فاشيستی رژيم را در هم شکست.

هنوز لحظاتی از اعلان آغاز طرح سهميه بندی بنزين در ساعت 9 ديشب (5 تير) توسط رسانه ها عمومی نگذشته بود که انبوه مردم در سراسر کشور جايگاههای پمپ بنزين را برای ذخيره ای اندک اشغال کردند. شدت ازدحام در تهران به گونه ای بود که ترافيکی  بی سابقه سراسر پايتخت را فلج نمود.

سران نظام سراسيمه اعلام آماده باش کرده و نيروهای سرکوبگر را به خيابانها اعزام کردند. اما نيروهای سرکوب کفاف حضور وسيع مردم به خصوص جوانان را نمی داد.

هنگامی که چند جوان با ريختن بنزين در سطح زمين آنرا به آتش کشيدند، جرقه شورش زده شد. بدنبال اين حادثه ماموران رژيم جوانان شورشی را مورد ضرب وشتم قرار دادند. اما باران سنگ بر سر ماموران سرکوبگر، جوانان شورشی را از دست آنان نجات داد. متعاقب اين حادثه، شورش به مناطق ديگر تهران نيز سرايت کرد. تا کنون طبق گفته منابع رژيم هفت جايگاه به آتش کشيده شده و سه نفر کشته، دهها نفر زخمی و تعدادی دستگير شده اند.

اين اعتراضات، به آتش کشيدن جايگاههای بنزين محدود نماند. جوانان شورشی به مظاهر ديگر نظام، بخصوص فروشگاههای زنجيره ای شهروند و شرکتهای تعاونی حمله کردند و اموال آنرا مصادره کردند.

شب گذشته دود سياهی تمام منطقه شمال غربی و غرب و شرق تهران را در بر گرفت به گونه ای که انبوه گاز اشک آور نتوانست مردم عاصی را پراکنده کند. پس از آن ماموران انتظامی به سمت مردم تيراندازی کردند. طبق اخبار واصله شهرهای بندرعباس، اهواز، ياسوج  و قائم شهر و برخی شهرهای ديگر نيز به صحنه درگيريهای مشابه بدل شد.

آنچه موجب عصبانيت بيشتر مردم شد صحبتهای محصولی، کانديد اول احمدی نژاد برای وزارت غارت نفت و مشاور کنونی وی، بود. اين زالو که از خوردن خون مردم بيش از اندازه پروار شده، در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسيده بود که: "بسياری از مردم زندگی خود را از طريق مسافر کشی تامين ميکنند، با اجرای اين طرح چه بايد کنند؟" با وقاحت پاسخ داد:" کار زياد است مردم شغل خودشان را عوض کنند!" مردم بخوبی اين زالوی خون آشام را می شناسند. وی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است که همانند ساير همپالگی های خود به رانت خواری مستقيم روی آورده است. طبق افشاگريهای رقبايش در حکومت طی ده سال گذشته 160 ميليارد تومان  به جيب زده است.

با گذشت چند ساعت از اين وقايع، همه ی سران حکومت، يکی پس از ديگری، مردم را به خويشتن داری و آرامش  دعوت کردند. اما ديگر کار از کار گذشته است؛ يا طرح سهميه بندی بايد برداشته شود يا اينکه مردم به اعتراض شان ادامه خواهند داد. طبق اخبار اوليه نمايندگان مجلس اعلان کرده اند برای اصلاح طرح سهميه بندی، تعطيلات تابستانی مجلس را به تعويق خواهند انداخت. شايعه ديگر اين است که طرح برای يک هفته به تعويق افتاده و... همه خبرها نشان از سراسيمه گی درون حاکميت دارد.

طرح سهميه بندی بنزين زمانی به اجرا در می آيد که بيش از 70% مردم ايران زير خط فقر قرار دارند و با اجرای اين طرح درصد بيشتری از مردم به اين صف رانده خواهند شد. ما مردم را به مقاومت سازمانيافته تر و طولانی تر در مقابل اين طرح خانمان برانداز دعوت می کنيم. می توان و بايد طرحهای سرکوبگرانه و فاشيستی رژيم را در هم شکست.

 تنها راه نجات مردم سرنگونی اين رژيم با تمام مظاهر سياسي- اقتصاي- نظامی اش می باشد. نبايد بيش از اين به گردانندگان اين رژيم منحوس فرصت داد که خون مردم را در شيشه کنند. شورش مردم، به خصوص جوانان، در شب گذشته تنها نمونه ای از قدرت توده های ستمديده است. اين قدرت زمانی که با ايدئولوژی و سياست انقلابی در هم آميزد هر معجزه ای امکان پذير است.

درود بر جوانان مبارز !

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی ايران!

زنده باد انقلاب!

حزب کمونيست ايران (مارکسيست لنينيست مائوئيست)

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 شورش بر حق است!
 نوشته
 حقیقت شماره ٣٤ تير ١٣٨٦
 در تاريخ
 2007-06-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در