Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ فوريه ۲۰۲۰                    
 
دولت هند ک.مورالی (آجیت)‏‎ (K. Murali (Ajith))‎‏ را بازداشت کرد

دولت هند ک.مورالی (آجیت) (K. Murali (Ajith)) را بازداشت کرد

18 مه 2015. سرویس خبری جهانی برای فتح.

 

دولت هند ک. مورالی نویسنده و روشنفکر معروف به آجیت را بازداشت کرد. بر طبق گزارشهای روزنامه ها، وی توسط جوخه ضد تروریستی ماهاراشترا(Maharashtra)همراه با دستاریش س.پ اسماعیل (C.P. Ismael) در بیمارستانی در نزدیکی پونا در جنوب هند دستگیر شد. گرچه اتهامات رسمی هنوز اعلام نشده ولی مقامات اتهاماتی نظیر استفاده از هویت تقلبی و عضویت در سازمانهای غیرقانونی را با استفاده از قانون " پیشگیری از فعالیتهای غیر قانونی " که شمار زیادی از فعالیتهای سیاسی را غیرقانونی اعلام می کند، مطرح کرده اند.

هند، از مورالی  به عنوان رهبر بزرگ حزب کمونیست هند(مائوئیست) نام می برد.  وقتی که وی  در 9 ماه مه به دادگاه برده شد، روزنامه ایندین اکسپرس(Indian Express) نوشت که وی به رسانه ها  چنین اعلام کرده است، «من عضو حزب  کمونیست هند، مائوئیست  (CPI(M) هستم. من نباید اینگونه دستگیر می شدم. دستگیری من غیرقانونی است».

 

بعد از بازداشت یک هفته ای در روز 16 مه هر دو تن در مقابل قاضی قرار گرفتند تا درباره آزادی یا عدم آزادی آنها تصمیم گیری شود. رسانه ها اجازه حضور در دادگاه را نداشتند  وقاضی نیز اجازه نداشت گزارش پلیس را بخواند.  به نقل از اکسپرس، «وقتی رئیس دادگاه از آجیت پرسید که آیا وی شکایتی از پلیس دارد، متهم گفت که علی رغم گذشت 8 روز از بازداشتش در ATS هنوز وی را تفهیم اتهام نکرده اند.». با این وجود قاضی قرار بازداشت هر دو تن را برای دو هفته دیگر تمدید کرد.

 

مورالی 62 ساله، به تازگی مورد عمل جراحی قلب قرارگرفته است. وی برای مراقبت های پزشکی به بیمارستان مراجعه کرده بود که دستگیر شد. عکس نشر یافته در روزنامه ها وی را با دستبند وکلاهی که بر صورتش کشیده شده است نشان می دهد. روزنامه های هند می گویند دولت هند در تمام طول مدتی که یک تیم متخصص مشغول بازجویی از  آجیت و اسماعیل است آنان را در منطقه ای ناشناخته در انزاوا نگاه خواهند داشت. این خبر در کنار واقعیت شناخته شده ی رفتار خشن با سایر اعضا و رهبران مظنون  به عضویت در حزب کمونیست هند (مائوئیست) و گزارشهای پی در پی از موارد شکنجه و قتل در بازداشت گاه ها، به نگرانی وسیعی درباره سلامت و امنیت مورالی دامن زده است. در روزهای نخست بعد از اعلام دستگیری وی، دهها نفر از افراد مترقی در سراسر هند این بازداشت را محکوم کردند.

 

یکی از این بیانیه ها که توسط 28 فعال و روشنفکر امضاء شده است، خواستار آنست که  « ATS باید فورا وضعیت سلامتی مورالی را فاش کند و مراقبت های پزشکی مورد نیازش را تامین کند.  ما همچنین خواستار آن هستیم که طبق قانون اساسی، آجیت و همراش حق دسترسی به وکیل قانونی مورد انتخاب خودشان را داشته باشند.»

پایان خبر

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 دولت هند ک.مورالی (آجیت) را بازداشت کرد
 نوشته
 سرویس خبری جهانی برای فتح
 در تاريخ
 2015-05-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در