Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ می ۲۰۲۰                    
 
مقاومت در پارک گزی میدان تقسیم استانبول هنوز ادامه دارد

این تازه شروع ماجراست مبارزه ادامه دارد!

 

مقاومت در پارک گزی میدان تقسیم استانبول هنوز ادامه دارد. هشتم ژوئن صدها هزار نفر به دعوت پلاتفورم مقاومت پارک گزی در میدان تقسیم جمع شدند و اعلام کردند مبارزه تا رسیدن به تمامی مطالباتشان ادامه خواهد داشت. از گوشه و کنار ترکیه، احزاب، گروهها، سازمان های سیاسی چپ و کمونیست، فمنیست ها، سازمانهای حقوق زنان و گروههای جوانان، طرفداران تیم های فوتبال و کمیته های روستاهای مختلف کشور در میدان تقسیم گرد هم آمدند.

میتینگ با شعر"درخت گردو" ناظم حکمت شاعر انقلابی ترکیه آغاز شد. سخنگوی کمیته مقاومت پارک گزی سخنش را اینطور آغاز کرد:

"پیام مبارزه ای که با چند درخت آغاز شد و به سرعت در تمامی کشور گسترده گردید، خشمی که سالها فروخورده شده بود و اکنون شعله ور شده و اکنون 13 روز است که خاموش نشده و بسیار روشن است."

او در ادامه گفت:

" میلیونها مردمی که اینجا و در چار گوشه  کشور به پا خواسته اند دیگر نمی خواهند تحت حاکمیت سیستم سابق زندگی کنند. ما جوانان و زنان از این که همیشه نادیده گرفته شدیم، به تنگ آمده ایم، ما نمی خواهیم زیر سرکوب دائمی حکومتی زندگی کنیم که دائم با فخر میگوید" من رای گرفته ام و تصمیم نهایی با من است و هرکار بخواهم میتوانم بکنم." دیگر نمی خواهیم تنها شاهد بی تاثیر ذهنیت رانت خواری باشیم که شهرهایمان، طبیعت مان و مردم مان را غصب و غارت میکند. ما حاکمیتی را که راه های دموکراتیک را می بندد، با هر اعتراضی دشمنانه برخورد میکند و با تحقیر و توهین به فکر و باور و شیوه زندگی کسانی که مثل خودش نیستند برخورد میکند و برای هنر و علم احترامی قائل نیست را به تمامی رد می کنیم."

سخنگوی کمیته مقاومت پارک گزی با اعلام اینکه مردم ترکیه  با تمامی گروههایش فریاد زدند "دیگر بس است" او در ادامه تاکید کرد که : " مردمی که با شروع اعتراضات و مقاومت در استانبول، آنکارا، ازمیر،آنتاکیا و.. میادین را اشغال کرده اند دیگر به قدرت خود پی برده اند"!

مطالبات پلاتفورم مقاومت میدان تقسیم از طرف سخنگوی کمیته مقاومت پارک گزی در مواد زیر بدین گونه اعلام شد:

1-پارک گزی باید پارک باقی بماند. تمامی پروژه هایی که قرار بود در این منطقه انجام شود با هر اسمی ( چه مسجد، چه موزه، چه مرکز خرید و..) باید سریعا متوقف شود و توقف رسمی پروژه ها اعلام شود.

2- تمامی آمرین وعاملین سرکوب مبارزات بر حق مردم در حفظ پارک گزی  که باعث زخمی شدن هزاران نفر  و کشته شدن سه شهروند در استانبول، آنکارا، ازمیر، هاتای، آدانا و سایر نقاط کشور شده اند باید مورد پیگرد قرار گیرند. روسای  پلیس و اداره امنیت و شهرداران این شهر ها باید از کار برکنار شوند. استفاده از گاز فلفل و اشک آور و تمامی موارد نظیر این باید ممنوع اعلام شود.

3- شهروندانی که به جهت استفاده از توییتر برای دعوت همدیگر به تظاهرات ها بازداشت شده اند باید هر چه سریعتر آزاد شوند.

4- میادین یک  می، (میدان تقسیم در استانبول و میدان کزل آی در شهر آنکارا) و تمامی میادین شهرهای ترکیه برای اجتماعات، تظاهرات ها، برنامه ها، میتینگ ها و ... آزاد اعلام گردد.

تمامی موارد با تایید صدها هزار مردم گرد آمده در میدان تقسیم مواجه شد. سخنگو ادامه داد: "سه ، چهار درختی که برایشان جنگیدیم شاخه های بیشتری داده است و باید متوجه آن باشیم. اعتراضات میلیونی مردم نتیجه انباشت سالها خشم و کینه است و به یک باره به وجود نیامده است. کسانی که فکر میکنند حفظ محیط زیست تنها کاشتن چند درخت است باید بدانند که، مردم حاضر در این میدان به پروژه های شهرسازی که قرار است قاتل استانبول باشد(3 پل، 3 فرودگاه و..) معترضند. این مردم با سیاست هایی که اکولوژی را به خطر می اندازد مخالف هستند. همه این مردم علیه پروژه های هسته ای، علیه سیاست های جنگ طلبانه که دولت هم در داخل کشور و هم در خاورمیانه پیش میبرد معترضند.علیه نادیده گرفتن حساسیت های هموطنان علوی ما معترضند. همه این مردم معترضند به این که مطالبات برابری خواهانه، صلح و برابری هموطنان کرد که از سوی دولت جواب های قانع کننده ای دریافت نمی کند.

در این تجمع بزرگ هم احزاب کرد (ب د پ:حزب صلح و دموکراسی) و هم احزاب مانند (ج ه پ: حزب جمهوری خلق ترکیه؛کمالیست) سازمانها و احزاب و کمیته ها و طرفداران تیمهای فوتبال و... حضور داشتند و شعارهایی نظیر: "این تازه شروع ماجراست مبارزه ادامه دارد! علیه فاشیزم شانه به شانه هم!همه جا تقسیم است همه جا مقاومت! حکومت استعفا استعفا! میدان تقسیم مال ماست استانبول مال ماست!طیب کجاست؟ غارتگرها اینجا هستند!"

گروههای هنری بوندیستا، کارداش تورکولر ومور نیز برنامه های خود را اجرا نمودند. تمامی گروهها و دسته جات میزهای خود را برپا کردند و همه جا بحث و گفتگو داغ شده بود. معترضین تا رسیدن به تمامی مطالبات مبارزه را ادامه خواهند داد.

هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) ترکیه

دوشنبه 20 خرداد 1392 برابر با 10 ژوئن 2013

www.cpimlm.com

haghighat2012@hotmail.com

haghighat@sarbedaran.org

https:/www.facebook.com/cpimlm1380

https:/twitter.com/cpimlm

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 این تازه شروع ماجراست مبارزه ادامه دارد!
 نوشته
 هواداران حزب کمونیست ایران (م ـ ل ـ م) در ترکیه
 در تاريخ
 2013-06-11
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در