Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ می ۲۰۲۰                    
 
نبرد علیه حکومت ترکیه در میدان کزل آی آنکارا

نبرد علیه حکومت ترکیه در میدان کزل آی آنکارا!

 

امروز 8 ژوئن است. 12 روز از آغاز مبارزات "پارک گزی" استانبول میگذرد. در تمام ترکیه مردم به پا خواسته اند و علیه حکومت فاشیست و مرتجع آ ک پ (حزب حاکم) خیابانها را به تصرف در آورده اند. پلیس با شدت سرکوب را ادامه میدهد بویژه در شهر آنکارا پایتخت ترکیه تقابل شدیدی بین پلیس و مبارزین وجود دارد. بعد از تجمع میدان کزل آی که به دعوت سندیکای کسک و پلاتفورمی از احزاب و سازمان های چپ تشکیل شده بود پلیس هر نوع تجمع در این میدان را که به منزله مرکز اقتدار آ ک پ هست ممنوع کرده و نیروهای سرکوب گر بیشتری را به میدان آورده است. "پلاتفورم مقاومت" میدان کزل آی (صلیب سرخ) اعلام نموده است که منطقه ساکاریا (در نزدیکی کزل آی) را اشغال خواهد کرد و چادر های خود را در آن مرکز برپا خواهد نمود و مقاومت را تا رسیدن به خواست های تعیین شده ادامه خواهد داد. امشب قرار است چادرها در ساکاریا برپاگردد.

رجب طیب اردوغان با نمایش قدرت خود در حضور طرفدارانش پس از سفر چند روزه اش به افریقای شمالی  که به استقبال وی در فرودگاه استانبول رفته بودند اعلام کرد که شلوغی  ها باید هر چه سریعتر پایان پذیرد. احزاب چپ و کمونیست ترکیه اعلام کرده که  مبارزه ادامه خواهد داشت. حزب ب د پ (حزب صلح و دموکراسی)  و عبدالله اوجالان از مبارزات اعلام حمایت کرده اند اما در اطلاعیه خود اعلام کرده اند که ما مردم را نه به اشغال میادین دعوت می کنیم و نه از آن منع می داریم. مبارزین جوان کرد اما معتقدند این حرکت جای سوال های بسیاری برایشان گذاشته و مجبورند در برابر کمالیسم و ناسیونالیسم آن با تمکین بیشتری وارد عمل شوند.

علی رغم گرمای مبارزات و تداوم آن آشفتگی در میان نیروهای چپ و کمونیست موج میزند. هنوز تحلیل شرایط و مسیر آتی آن بسیار سخت است ذهن ها در جستجوی معنای این قیام و مقاومت است در میان برخی از احزاب سوال از پایه طبقاتی این قیام میشود و برخی دیگر گرایشات ناسیونالیستی و شوونیستی خود را در حمایت از پرچم ترکیه و یا با دور ماندن از پلاتفورم تشکیل شده نشان میدهند. برنامه های پیش نهادی در آشفتگی دنبال میشود با اینکه بخشی از این آشفتگی محصول شرایط پیش آمده است اما بخش عمده آن از ناتوانی چپ ترکیه در تعیین افق مبارزات و چگونگی رهبری آن.

امروز یا فردا جوانی از حزب "عرق پیشانی" که در میدان کزل آی تیر خورده بود تشییع خواهد شد و این موضوع میتواند موجب حرکت گسترده بزرگی در آنکارا باشد. و این احتمال موجود است که دولت جنازه را تحویل خانواده اش ندهد. دولت ترکیه آنکارا را مرکز اقتدار خود می داند و به هر نحوی شده سعی در دور کردن مخالفین و مبارزین از میدان اصلی شهر دارد.

 ساعت 4 بعد از ظهر از سمت های مختلف شهر به مرکز کزل آی تظاهرات برگزار شد و تظاهر کنندگان تا ساعت 7 بعد از ظهر در پارک کنار میدان برنامه های خود را اجرا کردند و بعد از آن بخشی از تظاهر کنندگان که به دعوت "پلاتفورم مقاومت" میدان کزل آی در محل حاضر بودند به سمت میدان ساکاریا حرکت کردند تا چادر هایشان را برپا کنند. ساعت 11 شب جمعیت میدان کزل آی نزدیک به 7-8 هزار نفر می شد که با پرچم ترکیه و برخی احزاب سوسیال دموکرات و سوسیالیست شعارهایی مبنی بر استعفای دولت و تداوم مبارزه سر می دادند. با افزایش تعداد تظاهرکنندگان پلیس  به بهانه اینکه ترافیک سنگینی ایجاد شده پس از اخطار کوچکی فرمان  حمله داد و بلافاصله وارد عمل شد. ابتدا مردم حاضر در میدان را با اتوموبیل های آب پاش و گاز اشک آور متفرق کرد و بعد با ماشین هایی که به خاطر کوچکی و تحرکش (در اینجا به این ماشین های سرکوب "عقرب" میگویند) که در دیاربکر و منطقه کردستان طی سال ها مورد استفاده قرار می گرفت به میدان آورد. نیروهای پلیس سپس  وارد میدان ساکاریا شده و به چادرهای "پلاتفورم مقاومت" میدان کزل آی حمله کرد. جنگ و گریز تا ساعت 12 شب ادامه داشت و پس از متفرق شدن نیروها، بازداشت های شبانه آغاز شد.

تنها چیزی که می شود گفت و به وضوح مشاهده می شود ناتوانی احزاب چپ ترکیه در تحلیل شرایط کلی و وضعیتی است که با آن روبرو شده اند. معدود احزابی هستند که اتحاد های یک شبه و پلاتفورمها را تنها برای تاکتیک های گذرای یکی دو روزه نمی خواهند. احزاب چپ همگی می دانند که وضعیت پیش آمده، چیزی نیست که بشود به تنهایی در آن وارد عمل شوند ولی متاسفانه ضعف در تحلیل اهمیت شرایط و خطرات و فرصتهای آن اجازه نمیدهد که این اتحاد ها قدم های بلند تر و ماندگار تری بردارد.

دوره بازبینی برای چپ ترکیه فرا رسیده است. کمونیست ها نیاز دارند که چند روز اخیر را بازبینی کنند و در ظرف بزرگتری تحلیلش کنند.

به امید روزهای سرخ

هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) ترکیه

دوشنبه 20 خرداد 1392 برابر با 10 ژوئن 2013

www.cpimlm.com

haghighat2012@hotmail.com

haghighat@sarbedaran.org

https:/www.facebook.com/cpimlm1380

https:/twitter.com/cpimlm

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 نبرد علیه حکومت ترکیه در میدان کزل آی آنکارا!
 نوشته
 هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) در ترکیه
 در تاريخ
 2013-06-11
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در