Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ فوريه ۲۰۲۰                    
 
مائوئیستهای آمریکا در مورد شکنجه گران آمریکائی چه می گویند

مائوئیستهای آمریکا در مورد شکنجه گران آمریکائی چه می گویند

 

سرویس خبری جهانی برای فتح – 10 مه 2004 –گزیده ای از اطلاعیه حزب کمونیست انقلابی آمریکا منتشر شده در نشریه کارگر انقلابی

 

عکسهای تکان دهنده شکنجه زندانیان عراقی توسط سربازان ارتش آمریکا میلیونها نفر را با واقعیت اشغال عراق توسط آمریکا آشنا کرده است. این فقط گوشه ای از واقعیاتی است که تا کنون بشدت مخفی نگاه داشته می شد. آشکار شدن این واقعیات موجب عکس العملهای خشماگین و انفجاری شده است. این اسناد تکان دهنده ادعاهای دولت آمریکا را مبنی بر اینکه "نیروی آزادی بخش" است بکلی خرد و خاکشیر کرده است.

تکنیک های استفاده شده در این شکنجه ها نه "استثنا" هستند و نه "انحراف" از روش های متعارف ارتش آمریکا. آمریکا در طول دهها سال جنگهای تجاوزگرانه  واشغالگری این روش ها را کامل تر کرده است. همه این بازجوئی های حیوانی در جنگهای چند دهه گذشته آمریکا بطور گسترده استفاده شده است. تعداد بیشماری از مردم دنیا، در زندانهای بیشماری که آمریکا در اقصی نقاط جهان (منجمله در خود آمریکا) دارد، بطور رودرو با این تکنیکها آشنا شده اند.

یکبار دیگر به این عکسها نگاه کنید: این است معنای سلطه آمریکا و دموکراسی آمریکا!

برای بسیاری از مردم آمریکا، این حقیقت به اندازه این عکسها تکان دهنده است. در آمریکا خیلی ها مستاصلانه می خواهند بخودشان بباورانند که ارتش آمریکا جزو دسته "خوبها" و "خیراخواهان" است. بسیاری به رفاه نسبی موجود در آمریکا و ظواهر "دموکراتیک" این جا (منجمله "حاکمیت قانون" و انتخاباتها) نگاه می کنند و فرض را بر آن می گذارند که هدف ارتش آمریکا آوردن این چیزها به کشورهای دیگر است.

حتا در خود کشورهای تحت ستم، خیلی ها با چنین خیالاتی زندگی می کنند و بخود قبولانده اند که هر چند آمریکا ظلم می کند، اما می خواهد آن دمکراسی به ظاهر موجود در داخل آمریکاو شرایط اقتصادی منطبق بر آن را هم به این کشورها بیاورد! همراه با چنین خیالاتی، یک امید بسیار خطرناک شکل می گیرد و عده ای دچار این فکر خطرناک می شوند که شاید از درون تجاوز آمریکا "یک چیز خوب" برای کشورهائی که با رژیمهای ظالم و بحران و کشتار و گرسنگی دست به گریبانند، بیرون بیاید.  دولت آمریکا و مطبوعات و اپوزیسیون دمکرات آمریکا هر روزه به این امیدهای واهی و دروغین دامن می زنند و آنرا تقویت می کنند.

این ها توهمات است. شواهد شکنجه در ابوقریب نشان می دهد که چه توهمات خطرناکی است.

تضاد خیرکننده در مقابل چشمان همه است: سربازان این ابرقدرت به اصطلاح دموکراتیک عراق را مورد تجاوز قرارداده و سپس دست به فاشیستی ترین جنایات علیه مردم آن زدند.

این واقعه عمیقا ماهیت واقعی جنگ را نشان می دهد. این جنگ برای تحقق آزادی و دمکراسی نیست بلکه یک جنگ تجاوزگرانه است برای سلطه یافتن بر عراق و کشورهای اطراف خلیج فارس، برای کنترل کار مردم این خطه، برای دست اندازی بر سرزمین های استراتژیک. این جنگ درست نقطه مقابل خواست و نیازهای مردم این عراق و این منطقه است.

در سطحی عمیق تر شواهد شکنجه و جنایت در ابوقریب نشان می دهد که نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا (منجمله ظواهر دموکراتیک نظام سیاسی آن) بر شالوده استثمار و سرکوب و ترور فاشیستی مردم کشورهای تحت سلطه جهان قرار دارد. برخی اوقات این واقعیت بطرز عریان خود را نشان می دهد. اکنون با چنین وضعی روبرو هستیم.

ضامن واقعی ثبات و "دموکراسی" سرمایه داری در آمریکا رشته طویل قوانین آن یا دادگاه های پر طمطراقش نیست. ضامن واقعی آن بمباران حساب شده فلوجه توسط خلبانان ارتش آمریکا، تهاجم نیروی دلتای ارتش آمریکا به فیلی پین، و اعمال شکنجه گران بیرحم سازمان سیا در ابوقریب و دهها زندان دیگر در سراسر جهان است. همه اینها برای آن است که سلطه آمریکا بر سرزمینهای گسترده جهان تضمین شود. آمریکا سلطه اش را از طریق سرکوب بیرحمانه مردم این سرزمین ها تضمین می کند زیرا تاریخ و اوضاع کنونی به این آدمکشان و حکام آمریکا که فرماندهان آنها هستند نشان داده است که فقط به این طریق می توانند ماموریتشان را پیش برند.

در همه جای کره زمین، مردم دنیا با دیدن عکس شکنجه گران آمریکائی و قربانیانشان بخود لرزیده اند. آنهائی که ضد سلطه آمریکا هستند در مخالفتشان جسورتر و شجاعتر شده اند. قربانیان آمریکا با شجاعت بیشتری دست به اعتراض و مبارزه می زنند. از سوی دیگر حامیان سلطه آمریکا منفرد شده و احساس می کنند که به آنان خیانت شده است.

در عرض یک شب تا صبح جدالی داغ در درون هیئت حاکمه آمریکا بر سر این که چگونه از درون این افتضاح بیرون آمده و کارشان را ادامه دهند. شکافهای در هیئت حاکمه آمریکا حاد شده است بطوریکه در کنگره و مطبوعات آمریکا برخی خواهان استعفای رامسفلد (وزیر دفاع بوش) شده اند. در برخی از محافل حاکمه علنا صحبت از آن می شود که احتمالا حضور آمریکا در عراق مانند "نشت رادیو آکتیو" است و راهی برای غلبه بر مقاومت نیست. بوش و رامسفلد و ژنرالهایشان مخلوط تهوع آوری از معذرت خواهی عوامفریبانه و سینه سپر کردن ارائه می دهند و ادعا می کنند که از این شکنجه ها اطلاع نداشته اند! در بحبوحه این افتضاح ارتش آمریکا در عراق دست به تهاجم در برخی مناطق شیعه و جنوب عراق زده است.

تلاطمات بزرگ دوره کنونی را باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا به "دیگ جوشان تضادها" تشبیه کرده است. این دیگ جوشان به غلیان بیشتری در آمده است. تلاشهای مذبوحانه آمریکا برای سرکوب مقاومت در عراق این جنایات هولناک را تولید کرده است اما این جنایتها به گونه ای به روشنائی روز در آمده است که به میلیونها نفر اجازه می دهد گوشه ای از چهره واقعی سلطه آمریکا را ببینند. اپوزیسیون در حال گسترش و تحکیم است و بحران و شکافهای عمیق در درون هیئت حاکمه در حال حادتر شدن است.

این از آن لحظاتی در تاریخ است که باید آن را دریافت!

 

حزب کمونيست ايران ( م – ل – م )www.sarbedaran.org                                   

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 مائوئیستهای آمریکا در مورد شکنجه گران آمریکائی چه می گویند
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2004-05-10
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در