Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   سه-شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹                    
 
نه به ارتجاع امپریالیستی

نه به ارتجاع امپریالیستی! نه به ارتجاع جمهوری اسلامی!

فراخوان دعوت به شرکت در مبارزات جهانی در مقابل اجلاس G8

 

در روزهای ششم تا هشتم ژوئن 2007، سران هشت کشور صنعتی جهان ( G8) در شهر هایلیگندام آلمان گردهم می آیند تا در مورد جنایت آفرینی های بیشتر در خاورمیانه به گفتگو بنشینند و پیرامون سهم هر یک از این هشت کشور، از استثمار و غارت مردم نقاط مختلف دنیا، به چانه زنی بپردازند. احتمالا طرح های نظامی آمریکا علیه ایران، در مرکز این گفتگوها خواهد بود.

 

طبق معمول هر ساله مبارزین جنبش ضد گلوبالیزاسیون از اقصی نقاط اروپا و دیگر کشورها، در مقابل گردهمائی جی هشت حضور می یابند تا صدای اعتراض و فریاد میلیاردها انسان کره زمین را به گوش جهانیان برسانند. پیش از 11 سپتامبر و از زمان آغاز جنگ و اشغال افغانستان و عراق، این جنبش بزرگ ضد جهان گستردگی به صدای اعتراض میلیونی علیه جنگ امپریالیستی نیز تبدیل شده است. مبارزات جهانی در مقابل اجلاس جی هشت می تواند بازنمای وحدت انترناسیونالیستی مردم مبارز جهان علیه نظام سرمایه داری نیز باشد.

 

شرکت ما در این اعتراض گسترده، فرصت مناسبی برای ایجاد پیوند و همبستگی انترناسیونالیستی میان جریان کمونیستی و جنبش کارگری و انقلابی ایران با احزاب کمونیست و سازمان های رادیکال و انقلابی و مبارزین منفرد ضد سرمایه داری در اروپا و غرب و کشورهای دیگراست.

 

ما نیروهای چپ و کمونیست، مبارزین رادیکال جنبش کارگری و سایر جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلب بایستی فعالانه در اعتراضات مقابل اجلاس جی هشت شرکت کرده و به صف مبارزه جهانی علیه جنگ و سلطه گری نظامی امپریالیسم آمریکا و متحدانش پیوسته و با تقویت جریان رادیکال و ضدسرمایه داری در این جنبش جهانی بر ضرورت تبدیل شدن واقعی آن به صف اعتراض گسترده و مستمرعلیه نظام استثمارگر سرمایه داری تاکید نمائیم و با حضور فعال خود اجازه ندهیم که سازمان ها و نهادهای مدافع بنیادگرایی اسلامی و ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی عرض اندام کنند. این اعتراض قدرتمند جهانی لازم است صف خود را از ارتجاع اسلامی و ناسیونالیستی جدا کرده و مبارزه خود را علیه جنگ افروزی و سلطه طلبی همه کشورهای امپریالیستی و قدرت های سرمایه داری و رژیم جمهوری اسلامی پیگیرانه و مستقل دنبال نماید.

 

سیاست های نئولیبرالیستی امپریالیسم آمریکا و دولت های غربی نتایج زیانبار خود را در سراسر جهان به نمایش گذاشته است. جنگ خانمانسوز عراق و افغانستان سبعیت نظام سرمایه داری و ماهیت واقعی "دموکراسی" آن را بروشنی به نمایش گذاشته است. میلیتاریسم امپریالیسم آمریکا و کشورهای قدرتمند سرمایه داری تحت پوشش استقرار دمکراسی در خاورمیانه بزرگ بعداز اشغال عراق باعث کشته شدن بیش از 650 هزار نفر از مردم بی گناه و آوارگی و بی خانمان شدن بیش 4 میلیون نفر از ساکنان این کشور و از هم پاشیدن شیرازه زندگی اجتماعی آن ها شده و هزاران میلیارد دلار از دسترنج مردم کارگر و زحمتکش را صرف ماشین جنگی آمریکا در عراق و منطقه کرده است. استراتژی آمریکا در این منطقه در هماهنگی عملی با جمهوری اسلامی و همکاری سایر جریانات ارتجاعی پیش رفته و بیش از پیش به رشد ارتجاع فناتیک اسلامی و جریانات ناسیونالیستی دامن زده و به جنگ قومی و مذهبی بین شیعه و سنی یاری رسانده است.

 

شکست و بن بست سیاسی، نظامی آمریکا درعراق ماشین جنگی پنتاگون را چنان به گل نشانده است که بعید به نظر می رسد حتی نئوکان های کاخ سفید نقشه یک جنگ تمام عیار از نوع عراق را علیه ایران در سر پرورانند اما ارتش آمریکا با تدارک گسترده نظامی در خاورمیانه و بویژه ایجاد پایگاه های متعدد در اطراف ایران، خطر جنگ را مانند شمشیر داموکلس بر سر این کشور بلند کرده و منطقه خاورمیانه را به کانون انفجار تمام عیار جنگی تبدیل کرده است لذا در چنین شرایطی این امر نگرانی وسیعی را در میان مردم مبارز ایران و منطقه در مورد احتمال ماجراجویی نظامی آمریکایی از طرفی، واز طرف دیگر سیاست جنگ افروزانه جمهوری بوجود آورده است.

 

رژیم جمهوری اسلامی ایران که 28 سال حکومت دیکتاتوری و خفقان خود را به کمک دولت های امپریالیستی و نهادهای سرمایه داری سرپا نگهداشته و در این میان هزاران مبارز کمونیست و انقلابی را اعدام نموده و ندای حق طلبانه هر جنبش و حرکت آزادیخواهانه ای را در نطفه خفه کرده و سرتاپای جامعه ایران را به جهنم بزرگی برای ساکنین آن تبدیل کرده است، اکنون خیال دارد تا با توسل به حربه برنامه هسته ای و موقعیت اقتصادی و جغرافیای سیاسی ایران  به قدرت بزرگی در خارمیانه تبدیل شود. استراتژی بقاء جمهوری اسلامی آن است که از تهدیدهای آمریکا برای حمله نظامی به ایران به عنوان برکتی برای سرکوب دوباره جنبش کارگری و مبارزات مردم مبارز ایران بهره گرفته و نیروی ارتجاع اسلامی و ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی را پشت سر خود بسیج نماید.

 

روشن است که نه اهداف آمریکا برای تبدیل شدن به قدرت بلامنازع در خاورمیانه برای تجدید آرایش سیاسی این منطقه و نه سودای جمهوری اسلامی برای یافتن جایگاهی ممتاز در نظم امپریالیستی و ارتجاعی خاورمیانه هیچ کدام ربطی به منافع کارگران و مردم ستم دیده ایران وکشورهای منطقه و جهان ندارد. ماهیت و محتوای واقعی سياست هاى امپرياليستى آمريكا و دیگر قدرت های غربی و ماهیت کشمکش های اخیر آن ها در مورد پروژه اتمی با دولت ایران را بایستی پیگیرانه برای مردم روشن کرده و با هر گونه دخالت آمريكا و ديگر قدرت هاى غربى در امور ايران به اعتراض برخاست. برای رهایی از کابوس جمهوری اسلامی تلاش‏ هر چه گسترده تر براى تقويت روند تشكل‌يابى جنبش‏كارگرى و ديگر جنبش‏هاى اجتماعى مستقل و سازماندهی و تدارک انقلاب را باید در دستور کار قرار داد، انقلابی که سرنگونی جمهوری اسلامی از نخستین گام های آن خواهد بود.

 

همگام با این جنبش عظیم جهانی صدای اعتراض خود را علیه نظام سرمایه داری و علیه جنگ و سیاست سلطه طلبی امپریالیسم آمریکا و قدرت های غربی، علیه هرگونه دخالت آن ها در ایران و منطقه و علیه رژیم جمهوری اسلامی و ارتجاع مذهبی و ناسیونالیستی به گوش جهانیان برسانیم.

 

کارگران و مردم آزادیخواه ایران تغییر بنیادی در شرایط اسفبار حاکم بر جامعه ایران را با اتکاء به نیروی مبارزه مستقیم، متشکل و آگاهانه خود به پیش برده و علیه هرگونه مداخله امپریالیستی آمریکا و متحدان رنگارنگ آن ایستادگی خواهند کرد. جنبش قدرتمند کارگران، زنان، جنبش انقلابی کردستان، جنبش دانشجویان و معلمان مبارز و همبستگی بین المللی جنبش جهانی علیه جنگ امپریالیستی و نظام سرمایه داری نقطه اتکاء ما در سرنگونی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی و بنیاد نهادن یک جامعه آزاد و برابر شایسته انسان خواهد بود.

 

برای ایجاد دنیایی عاری از ستم و استثماربه پا خیزیم!

زنده باد جنبش جهانى عليه جنگ امپریالیستی و عڵیه نظام سرمايه داری!

 

سازمان های امضاء کننده:

 

1- کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران

2- کمیته تشکیلات خارج کشور سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

3- اتحاد فدائیان کمونیست در خارج کشور

4- حزب کمونیست ایران(م.ل.م)- فعالین خارج کشور

5- اتحاد چپ کارگری

6- هسته اقلیت

7- سازمان فعالین جنبش نوین کمونیستی ایران

 

                                                                    

26-5-2007

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 نه به ارتجاع امپریالیستی! نه به ارتجاع جمهوری اسلامی! فراخوان دعوت به شرکت در مبارزات جهانی در مقابل اجلاس G8
 نوشته
 اطلاعیه مشترک هفت گروه
 در تاريخ
 2007-06-01
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در