Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹                    
 
سرکوب کارگران مجتمع صنعتی کود و برق در افغانستان

 

 

سرکوب کارگران مجتمع صنعتی کود و برق در افغانستان

 

به نقل از شعله شماره 20 ارگان حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

 

روز سوم سرطان كارگران مجتمع صنعتی كود و برق مزار، كه يك مجتمع صنعتی دولتی است، بخاطر قطع شدن برق خانه های شان دست به اعتراض زدند. مجتمع كود و برق مزار شامل كارخانه های توليد برق و كود كيمياوی زراعتی و در حدود دوهزار و هشتصد منزل مسكونی برای كارمندان و كارگران است. اخيرا بنا به امر مقامات عاليرتبه رژيم پوشالی، جريان برق دو هزار و هفتصد منزل مسكونی كه كارگران و مامورين پائين رتبه درآنها سكونت دارند قطع شده است، در حاليكه در صد منزل مسكونی ديگر كه به رئيس و سائر مامورين عاليرتبه كود و برق اختصاص دارد، همچنان برق جريان دارد.
مواد سوخت كارخانجات توليد برق و كود اين مجتمع صنعتی، گاز توليد شده در ساحه خواجه گوگردك شبرغان است كه از طريق پايپ لاين دارای ظرفيت انتقال 90 ميليون متر مكعب گاز در سال، به اين مجتمع انتقال می يابد. زمانيكه پايپ لاين انتقال گاز به " شوروی " فعال بود، سالانه دو ميليارد متر مكعب گاز به ازبكستان صادر می گرديد، يعنی مصرف تقريبا 28 ساله مجتمع كود و برق در يكسال.
برق قابل توليد درين مجمتع حد اكثر سی ميگا وات ( سی هزار كيلووات ) است كه عمدتا به مصارف دولتی دفاتر دولتی شهر مزار و مصارف خصوصی باشندگان اين شهر اختصاص يافته است. برق اپارتمان های مسكونی خود مجتمع نيز توسط برق توليد شده كارخانه برق آن تامين می گردد. بهانه قطع شدن برق خانه های مسكونی كارگران و كارمندان پائين رتبه مجتمع، توسط مقامات رژيم، منجمله رئيس كود وبرق، كم شدن فشار گاز وارده به كارخانه برق ودر نتيجه كم شدن مقدار برق توليد شده عنوان گرديده است.
اعتراض كارگران اين بود كه چرا برقی كه آنها خود توليد می كنند، به روی شان قطع گردد. آنها می گفتند كه اگر واقعا در اثر كم شدن فشار گاز مقدار كل توليد برق كم شده باشد، چرا برق بصورت نوبتی قطع نمی گردد. طبق ادعای يكی از كارگران معترض، اصلا موضوع بر سر كم شدن فشار گاز و كم شدن مقدار توليد برق نيست، بلكه دسيسه ای توسط مقامات عاليرتبه رژيم، به شمول رئيس گود و برق چيده شده است تا كارگران وادار به ترك منازل شان و وادار به رها كردن كار شوند و مجتمع كود و برق كلا از توليد باز بماند و پس از آن تحت پوشش خصوصی سازی و با قيمت فوق العاده نازل توسط نور چشمی ها و متعلقين اين مقامات خريده شود.
اينگونه چور و چپاول دارايی های عامه، مضمون اصلی سياست خصوصی سازی رژيم را تشكيل می دهد و تحت اين عنوان تا حال ده ها موسسه توليدی دولتی يا عمدا برای توليد آماده ساخته نشده و يا هم از توليد باز نگه داشته شده و به سقوط سوق داده شده اند و سپس با قيمت بسيار نازل و با پرداخت اقساط به متعلقين مقامات عاليرتبه رژيم، به شمول متعلقين كرزی، فروخته شده اند.
اعتراض كارگران مجتمع كود و برق مزار تحت اين بهانه كه كارگران معترض بالای منزل رئيس كود و برق حمله كرده و به خشونت متوسل شدند، سركوب گرديده و تعدادی از آنها دستگير شدند. ما اين عمل سركوبگرانه رژيم را محكوم نموده و از كارگران معترض پشتيبانی می كنيم.

شعله شماره 20 ژوئیه 2009

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سرکوب کارگران مجتمع صنعتی کود و برق در افغانستان
 نوشته
 حزب کمونیست (مائوئیست) افغنستان
 در تاريخ
 2009-06-20
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در