Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   سه-شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
جورج بوش تا 4 سال ديگر رئيس جمهور آمريکا

جورج بوش تا 4 سال ديگر رئيس جمهور آمريکا!

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 19 آذر 1383

 

صدها ميليون تن  از مردم دنيا و ده ها ميليون نفر از مردم آمريکا از انتخاب جورج بوش به رياست جمهوري آمريکا بهت زده و عصباني اند. پس از روشن شدن نتايج انتخابات و محرز شدن انتخاب بوش در بسياري از شهرهاي آمريکا تظاهراتهاي اعتراضي برپا شد. هر جا که تظاهرات نبود مردم ناسزا مي گفتند يا حالت بهت زده داشتند.

عصبانيت مردم جهان و آمريکائي هائي که ضد بوش هستند، علل گوناگون  دارد اما در مرکز همه آنها دو چيز خودنمائي مي کند: دارودسته بوش مصمم است جنگ و خونريزي در خارج از مرزهاي آمريکا را ادامه دهد و در داخل آمريکا دست به سرکوب سياسي  بزند.  به يک کلام، بورژوازي آمريکا در اين مقطع از تاريخ دست به استفاده از زور نظامي و شکل حکومت فاشيستي براي حل بحران هاي بين المللي و داخلي خود زده است. اين همان راه حلي است که بورژوازي آلمان در زمان هيتلر اتخاذ کرد. 

     دارودسته بوش سياست و برنامه هاي خود را  2 ماه قبل از انتخابات در کنگره حزب جمهوريخواهان بدون ابهام روشن کرد. انتخاب بوش در واقع انتخاب آن سياست و برنامه هاست. در اين کنگره بوش و دارودسته وي، آمريکا را يگانه نيروي خير در ميان نيروهاي اهريمني جهان توصيف کرده و گفتند آمريکا براي حفاظت از خود بايد يک ماشين نظامي جهاني، ارتشي متهاجم و غير قابل شکست در اختيار داشته باشد که  بدون رعايت قوانين بين المللي يا افکار عمومي جهان بطور افسارگسيخته بهر نقطه دنيا که اراده کند وارد شود. اين دارودسته، فاشيسم سياسي را با ايدئولوژي بنيادگرائي مذهبي آميخته اند. بهمين جهت در کنگره حزب جمهوري خواهان بدون ذره اي شرم اعلام کردند که "خدا" ماموريت ويژه اي به ارتش آمريکا داده و در عراق  "خدا" شخصا روي هر  تانک و موشک ارتش آمريکا نشسته و آن را هدايت  مي کند! آنها معتقدند جامعه مبتني بر مالکيت  سرمايه داري بهترين الگو براي جامعه بشري است و هر کس که اين را قبول نکند بايد بيرحمانه مجازات شود. دارودسته بوش "مخالف خواني" در جامعه آمريکا را "خيانت" دانسته و هر گونه دگرانديشي و حس کنجکاوي و  روشنگري را يک  ضعف و عيب خطرناک محسوب مي کنند. آنان بشدت ضد حقوق زنان مي باشند؛ سقط جنين را جنايت دانسته و مصممند آن را غير قانوني کنند؛ نظريه آنان در مورد زنان عينا مانند انجيل است و معتقدند زن بايد بي چون و چرا تابع مرد باشد. آنان حزب الله وار بهر بارقه افکار مترقي و ضد ديني حمله مي کنند. آنان معتقدند که بايد طرز فکر " قابل قبول" را معني کرد و آزادي هاي سياسي و عقيدتي مردم آمريکا را محدود کرد. آنها حتا کشوري مانند فرانسه را دشمن آمريکا معرفي  مي کنند و مسلمانان جهان را شياطين خطاب مي کنند.  آنان واقعه  11 سپتامبر را همانند پيراهن خوني ديوانه وار تکان مي دهند  تا  واقعيتهاي مسلم را لاپوشاني کنند ، و هر حرکت وحشيانه امپرياليستي آمريکا در خارج و هر حرکت سرکوبگرانه امنيتي در داخل را ضروري و به صلاح "مردم" معرفي کنند. دارودسته بوش مردم آمريکا را به جنگ فرا مي خواند تا در اقصي نقاط جهان براي دفاع از قدرت آمريکا بکشند و کشته شوند. اين دارودسته مصمم است تا  نادانترين ، احمق ترين ، بدطينت ترين و فاسد ترين نيروهاي موجود در امپراطوري آمريکا  را بلند کند، به آنان انرژي بدهد و نيروهايشان را سازماندهي کند. اين بدترين ها قرار است نيروي ضربت جنگ نامحدود آمريکا در خارج از مرزهاي آن و نيروي سرکوب امنيتي آن در داخل باشد. اين دارودسته حتا معيارهاي شناخته شده دموکراسي انتخاباتي آمريکا را که در حقيقت دموکراسي براي طبقات بالا و در ميان جناح هاي مختلف هيئت حاکمه است را زير سوال کشيده است. اينها در کنگره شان به حزب دموکرات و کانديداي آن اعلام کردند که هر گونه تلاش براي پائين کشيدن بوش از رياست جمهوري  را "کمک به دشمنان آمريکا و خيانت" قلمداد خواهند کرد! بيخود نيست که در محافل مطبوعاتي آمريکا بحث است که جان کري (نامزد انتخاباتي حزب دموکرات)  از ترس ترور شدن، کارزار انتخاباتي خود را خراب کرد تا انتخاب نشود!  دارودسته بوش و پشتيبانانيش در طبقه حاکمه آمريکا معتقدند آنها تنها هيئت حاکمه مشروع و مجاز اين جامعه و البته تمام دنيا  مي باشند و هر مخالف خواني و حتا هر گونه سوالي که  پايداري ، تداوم و بقاي آنرا تهديد کند بايد از ميان برداشته شود. اين دارودسته در سال 2000 با دست زدن به کثيف ترين نيرنگ ها انتخابات رياست جمهوري آمريکا را ربودند و در انتخابات 2004 از طريق اشاعه ترس و ارعاب برنده شدند. اوباش فاشيست طرفدار بوش که پليس و کلانتري هاي محلات مختلف را در اختيار دارند، در محلات سياهپوست نشين آمريکا اعلاميه پخش کردند و سياهان را تهديد کردند که اگر در انتخابات شرکت کنند، از اين پس حتا بخاطر جرائم کوچکي مانند جريمه رانندگي بچه هايشان را به زندان خواهند انداخت! اين يکي از روشهايشان براي محروم کردن سياهان از حق راي بود. صدها هزار سياه ديگر پيشاپيش بدليل آنکه زنداني بوده و يا داراي پرونده جرائم گوناگون هستند از حق راي محروم بودند.  کابينه بوش در 4 سال گذشته قوانين اساسي و سياستهائي را که بيش از دو قرن در جامعه آمريکا حاکم است تغيير داده و در پي آن است که در 4 سال آينده بيشرمانه تر از پيش در اين جهت بتازد. دادستان فاشيست بوش در 4 سال گذشته يکي از پايه اي ترين حقوق شهروندان آمريکائي را که حق برخورداري از وکيل و تشکيل دادگاه براي رسيدگي به اتهامات است، به حالت تعليق در آورده  طوريکه هم اکنون هزاران زنداني بدون حکم و وکيل در زندانهاي آمريکا بسر مي برند. دارودسته بوش معاهده هاي بين المللي از جمله عهدنامه ژنو در مورد اسيران جنگي را  زير پا گذاشته و نفي کرده  است و  دست به ايجاد يکسري " مناطق بي قانون " در نقاط مختلف دنيا زده که شکنجه گاه ها و زندان هاي مخفي آن مي باشند. از آن جمله اند زندان گوانتانامو، پايگاه هوائي  بگرام در افغانستان ، زندان ابوقريب و مکانهاي ديگري که تاکنون از آنها نامي برده نشده است.

     در 4 سال آينده حاکمان آمريکا که در واقع حاکمان جهان هم هستند چنين سياستي را دنبال خواهند کرد. اما اين فاشيسم افسار گسيخته براحتي نمي تواند به پيش بتازد. زيرا مردم جهان و مردم آمريکا به مقاومت در مقابل آن برخاسته اند. جامعه آمريکا بهيچوجه يک پديده يکدست نيست؛ در آن صف و صف کشي سياسي هر روز عميق تر و خصمانه تر مي شود. دارودسته بوش مي خواهد روحيه اطاعت کورکورانه وتب جنگ را  در ميان مردم اشاعه دهد اما موج مخالفت و روحيه نه گفتن نيز بسيار قوي است. درست در چنين جو فاشيستي نيم ميليون نفر به تظاهرات در مقابل کنگره فاشيستي جمهوري خواهان پرداختند و 5 روز تمام در خيابانهاي نيويورک ميان مخالفين و پليس جنگ و گريز بود. ترس دارودسته بوش از مخالفين آنچنان بود که کنگره جمهوريخواهان در محاصره پليس و ماشين هاي زره پوش تشکيل شد. از هم اکنون روشن است که آينده را فقط بوش رقم نخواهد زد بلکه در اينکار با سرسختي نيروي مقاومت مردم جهان و آمريکا مواجه خواهد شد.

نيروهاي مقاومت در آمريکا طيف هاي نظري و اجتماعي گوناگون هستند: از کمونيستهاي انقلابي مائوئيست تا هنرمندان و نويسندگان و فمينيستها و فعالين حقوق بشر؛ از پرولتارياي سياه و مهاجر و سفيد پوست و زنان تا اقشار مرفه تر سياهان و بخش بزرگي از طبقه ميانه سفيد آمريکا که بحرکت در آمده و مصمم است در کنار اقشار تحتاني و انقلابيون آمريکا در مقابل فاشيسم افسارگسيخته بوش بايستد. پرولتاريا و خلقهاي ستمديده جهان ، متحدين و پايه اجتماعي خود را در داخل جامعه آمريکا دارند.  صفي که در مقابل دارودسته بوش ايستاده نيروي بالنده و مترقي جامعه آمريکاست. مقاومت و مبارزه مردم جهان عليه آمريکا به اين نيروي بالنده کمک خواهد کرد که درست در داخل شکم هيولا سر به شورش بردارد و به رهائي بشريت از چنگال اين دشمن قدار و خونخوار خدمات ذيقيمت کند. در سال هائي که در پيش است جامعه آمريکا يکي از متلاطم ترين و سياسي ترين نقاط دنيا خواهد بود و تغيير و تحولات آن بر سير وقايع جهان تاثيرات بسيار زيادي خواهد داشت. نقش حزب کمونيست انقلابي آمريکا به رهبري رفيق باب آواکيان در اين تحولات، براي جنبش کمونيستي بين المللي اهميت فوق العاده زياد دارد. زيرا اين حزب پايدارترين نيروي پيشرو و انقلابي آن جامعه بوده و برنامه اش بيان کننده منافع پرولتاريا و خلقهاي ستمديده جهان و آمريکا است.  پس از انتخاب بوش، حزب کمونيست انقلابي آمريکا خطاب به مردم نوشت:

 اگر بخواهيم از يک رهبر نام ببريم که  بايد کاملا طرد شود، اگر بخواهيم کشوري را نشان دهيم که بايد کاملا غير قابل حکومت کردن شود، اگر قرار است يک امپراطوري را مشخص کنيم که بايد آن را در جاده جاه طلبي هايش کاملا متوقف کنيم و نگذاريم آينده کره زمين را رقم زند: آن رهبر، آن کشور، آن امپراطوري جلوي چشمانمان است!  

 

www.sarbedaran.org

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جورج بوش تا 4 سال ديگر رئيس جمهور آمريکا!
 نوشته
 نشریه حقیقت ـ شماره 19
 در تاريخ
 2004-11-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در