Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   سه-شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
کشتار بزدلانه و مقاومت دلاورانه در فلوجه

کشتار بزدلانه و مقاومت دلاورانه در فلوجه

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 19 آذر 1383

 

در يکسال گذشته دشمن شماره يک جورج بوش و دارودسته فاشيست وي، شهر فلوجه بود. زيرا از ماه آوريل گذشته که شهر فلوجه آشکارا نيروهاي اشغالگر آمريکائي را به چالش طلبيد تبديل به سمبل مقاومت مردمي شد که کشورشان را دزديده اند. پس از اينکه بوش در دور دوم بعنوان رئيس جمهور آمريکا انتخاب شد، دستور آغاز حمله دوم ارتش آمريکا به شهر فلوجه را داد تا بقول خودش کمر مقاومت را بشکند. اين يک تهاجم نظامي نبود بلکه کشتار بزدلانه مردمان عادي يک شهربود.  شهر فلوجه با خاک يکسان شد. بمب هاي چند تني و شليک بي وقفه موشک ها،  هزار ها تن را کشتار کرد. گرد سولفور سفيد به محض تماس با آدمها گوشت تنشان را آب مي کرد. کاري که ارتش آمريکا کرد روي صدام حسين را سفيد کرده است، صدام حسيني که بمب شيميائي بر شهر حلبچه ريخت و تمام اهالي آنرا را به مرگ محکوم کرد. يکي از افسران سابق آمريکائي نوشت: "ما بايد نشان دهيم که هيچ کس نمي تواند ارتش آمريکا را شکست دهد و از کار باز دارد. اگر براي اثبات اين مسئله لازم باشد دست به نابودي عظيم بزنيم بايد اين بها را قبول کنيم. حتا اگر لازم است فلوجه را تبديل به کارتاژ کنيم، يعني تکه تکه اش کنيم، بايد بدانيم که ارزشش را دارد." (رالف پيترز- نيويورک پست 4 نوامبر)

     چندين روز قبل از حمله ارتش آمريکا به فلوجه، اهالي شهر که آمدن فاجعه را پيش بيني مي کردند شروع به ترک شهر کردند. اما ارتش که خروجي ها را سد کرده بود، مردان را از زنان و کودکان جدا کرد و فقط به زنان و کودکان اجازه خروج داد، مردان را به شهر پس فرستاد که چند روز بعد بدون دفاع در زير بمباران ها و موشک باران هاي آمريکائي جان ببازند. يادتان مي آيد صدام حسين در جريان انفال با مردان کرد چه کرد؟ مردان را جدا کرد و کشت و اجسادشان را در گورهاي دسته جمعي پنهان کرد. اما ارتش آمريکا گورهاي دسته جمعي اش را پنهان نمي کند!

     مردم فلوجه بهاي بالائي پرداختند. اما حمله آمريکا نه تنها قادر نشد کمر مقاومت را بشکند بلکه آمريکا در بخش بزرگي از عراق کنترل شهرها را از کف داده است. ارتش آمريکا همه کشته شدگان مرد را بعنوان "چريک"ها شناسائي کرد، در حاليکه اکثريت کشته ها مردم عادي بودند زيرا نيروهاي مقاومت پيشاپيش تصميم گرفته بودند  مرکز مقاومت را به نقاط ديگر منتقل کنند. آمارهاي ارتش آمريکا در مورد "شکستن کمر مقاومت" و "کشتار چريکها" آنقدر مسخره است که حتا روزنامه هاي وابسته به طبقه حاکمه آمريکا دروغ بودن آنها را برملا مي کردند. مثلا فرانک ريچ در روزنامه هرالد تريبون بين المللي نوشت: " تقريبا همه چيزهائي که حکومت در مورد اين نبرد گفته است در تضاد  با فاکتهاست. مثلا درست وقتي حمله شروع شد ريچارد آرميتاژ معاون وزرات خارجه گفت هم اکنون 3000 سرباز عراقي فعاليتها را هدايت مي کنند! و رژه اين سربازان را در مقابل دوربين ها نشان دادند. اما بعدا ادوارد وانگ خبرنگار تايم گزارش داد که سربازان عراقي تقريبا پس از اينکه قسمت سخت جنگ تمام شده بود ظاهر شدند و اونيفورم هايشان آنچنان تميز و اتو کشيده بود که معلوم بود اصلا باد جنگ هم بهشان نخورده است." (فرانک ريچ - هرالد تريبون بين المللي 20 نوامبر ص 8) فرانک ريچ مي نويسد، شمارش کشته ها خلاف اصول "اخلاقي" ارتش آمريکاست. اما، "وقتي خبر همه جا پخش شد که چريکها قبل از اينکه دست ما به آنها برسد آب شده و زيرزمين رفته بودند، اين اصل اخلاقي فراموش شد و بخاطر توليد اخبار خوب کنار گذاشته شد. بناگهان گفتند 1200 تا 1600 جسد چريک در فلوجه شمارش شده است. در حاليکه خبرنگاران حاضر در صحنه (مثل خبرنگار تايم) گزارش دادند که در خيابانها و ساختمان هائي که جنگ از همه جا شديدتر بود جسد هيچ چريکي ديده نمي شد." (همانجا)

نيروهای آمريکائی در حال شليک به يک زخمی

 
     بنابراين عجيب نيست که آمريکا توانست فلوجه را اشغال کند. نيروهاي مقاومت قادر نبودند نيروهاي آمريکائي را در يک جنگ جبهه اي مغلوب کنند و تلاشي هم براي اينکار نکردند. با اين وجود ارتش آمريکا در وجب به وجب پيشروي اش در شهر با مقاومت مواجه بود. نيروهاي مقاومت فلوجه با تفنگ و مين در مقابل ارتشي مجهز به موشک و توپ و تانک، مي جنگيدند. چريکها براي کور کردن ديد سربازان آمريکائي که مجهز به عينکهاي مخصوص ديد شب بودند، آتش روشن مي کردند. تک تيراندازها پيشروي نيروهاي آمريکائي را سخت مي کردند. چريکها مرتبا از تونل هاي زيرزميني که ساختمان هاي مختلف را بهم وصل مي کرد استفاده مي کردند. چريکها موفق به سرنگون کردن دو هليکوپتر کبرا شدند.

     نيروهاي مقاومت در جواب به حمله آمريکا به فلوجه مبارزه را در شهرهاي مختلف تشديد کردند. روز 8 نوامبر 130 عمليات در سراسر عراق انجام شد و در روزهاي بعد نيروهاي اشغالگر کنترل چند شهر اصلي را از دست دادند. از همه مهمتر اينکه فرماندهي ارتش آمريکا اصرار مي کرد که هنوز کنترل موصل، مهمترين شهر نفتي شمال را دارد اما خبرنگاران حاضر در صحنه گزارش مي دادند که شهر کاملا از کنترل ارتش آمريکا خارج شده است. حملات مسلحانه بطور سيستماتيک ايستگاه هاي پليس دولت دست نشانده عراق را درهم مي شکستند. در برخي موارد پليس موصل اونيفورم هاي خود را کنده و به مقاومت پيوستند.

مقاومت در عراق با شدت ادامه دارد ........

 

www.sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 کشتار بزدلانه و مقاومت دلاورانه در فلوجه
 نوشته
 نشریه حقیقت ـ شماره 19
 در تاريخ
 2004-11-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در