Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 شعله های ماندگار  سه-شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸            
مينا حق شناس
امیر حسن پور
آذر درخشان
 
جان باختگان
 

... طی هزاران سال، عمر انسان بلندتر شده است. با این وصف هنوز نسبتا کوتاه است. اما در اين چارچوبِ پایان پذیر، عمر فرد کوتاه باشد يا بلند، در هر حالت وقف اين يا آن هدف خواهد شد.

عمر هر کس توسط عواملی بزرگتر و مستقل از اراده ی وی شکل می گیرد اما سوال اينجاست که افراد (و همچنين در ابعادی بزرگتر، طبقات اجتماعی) چگونه با تضادهائی که اوضاع را شکل می دهد روبرو می شوند و بر آن ها تاثير می گذارند. ...
کمیت زندگی به اندازه ی کيفيت زندگی اهميت چندانی ندارد. ...
مرگ چه زودرس باشد يا ديررس مهم ترين مسئله، محتوای زندگی انسان و کيفيت آن است. مسئله مهم اين است که زندگی وقف چيست و نهايتا در چه راهی می گذرد و فرد برای چه زندگی می کند. اين واقعیت است که به زندگی کوتاه انسان معنا می دهد. ...

ما نمی توانيم اين واقعيت را که حيات انسان پایان پذیر است و انسان ها نسبت به آن آگاه هستند را عوض کنيم....
آنچه ما می توانيم عوض کنيم و دارای معنای عظيمی است آن است که با این عمر کوتاه چه می کنيم....
به نقل ازمقاله نشخوارها و کلنجارهای فکری: درباره اهميت ماترياليسم مارکسيستی،کمونيسم به مثابه علم، فعاليت انقلابی معنادار و زندگی معنادار.
باب آواکیان

 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در