Print  |  close
ما جمعي از زنان و مردان كارگر كه به رسالت تاريخي و توان طبقه خود آگاهيم و خواهان پايان بخشيدن به بهره كشي انسان از انسان و ساخ

 

قطعنامه جمعی از فعالین کارگری در اول ماه مه 1385

 

این قطعنامه در برخی مراسم های اول ماه مه در تهران در میان کارگران پخش شد.

 

اول ماه مه، روز طبقه كارگر جهاني فرا مي رسد: روز رزم ماندگار كارگران انقلابي شيكاگو  در سال 1886. هر سال كارگران جهان و همه كساني كه كمر به نابودي استثمار و ستم بسته اند، شيپور اين نبرد جهاني را به صدا در مي آورند تا خواب از چشم سرمايه داران و عاملان بي حقوقي و بي عدالتي و فلاكت و نكبت توده ها بربايند.

در آستانه اول ماه مه، ما جمعي از زنان و مردان كارگر كه به رسالت تاريخي و توان طبقه خود آگاهيم و خواهان پايان بخشيدن به بهره كشي انسان از انسان و ساختن دنيايي عاري از ستم هستيم، اعلام مي كنيم كه:

1ـ حكومتهاي ضد كارگري، چه زماني كه آشكارا سياستهاي خانمانسوز آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي را بر اساس دستورات سرمايه داري جهاني پياده مي كنند، چه در دوره اي كه پشت وعده هاي عدالت خواهي و مبارزه با فساد اقتصادي پنهان مي شوند، هدفي جز  تقويت نظام استثمار و بردگي ندارند. منافع آنان در نقطه مقابل منافع اساسي و  خواسته هاي روز كارگران و زحمتكشان و ستمديدگان قرار دارد.

2 ـ شعارهايي كه هر حكومت ضد كارگري عليه قدرتهاي سرمايه داري امپرياليستي مي دهد فقط يك ژست دروغين  "استقلال طلبي" است تا بار ديگر مردم را فريب دهد، نارضايتي عميق آنان از وضعيت نابسامان كنوني را به سوي دشمن خارجي منحرف كند و خود را از مهلكه نجات دهد.

3 ـ ايران و منطقه خاورميانه و دنيا در يكي از حساس ترين دوره ها به سر مي برد و خطر جنگ هاي تجاوزكارانه امپرياليستها به ويژه آمريكا سايه افكنده است. آمريكا براي اجراي نقشه هاي برتري جويانه جهاني خود، سياستها و اهداف حكومت ايران را بهانه كرده و به سادگي از امكان تهاجم نظامي به ايران و حتي استفاده از تسليحات هسته اي در اين جنگ حرف مي زند. ما اين نقشه هاي تجاوزكارانه را كه در ادامه جنايات آمريكا و متحدانش در عراق و افغانستان قرار دارد محكوم مي كنيم.

4 ـ ما همه سياستها و تبليغاتي كه در جهت كشاندن مردم به زير پرچم آمريكا تحت عنوان دروغين "دمكراسي" و يا تحت پرچم حكومت ضد كارگري تحت عنوان دروغين "دفاع از استقلال و منافع ملي" انجام مي گيرد را رد مي كنيم و معتقديم كه طبقه كارگر و توده هاي ستمديده خود بايد سرنوشت خويش را به دست گيرند و تعيين كنند.

5 ـ در سال گذشته، سياست سركوب و فشار عليه مبارزات كارگري ادامه يافت و در مواردي مانند اعتصاب كارگران شركت واحد اتوبوسراني به دستگيري و ضرب و شتم و اخراج گروهي از فعالان و كارگران مبارز انجاميد. ما اين اقدامات سركوبگرانه عليه كارگران مبارز و فشار بر خانواده هاي آنان را محكوم مي كنيم. ما خواهان آزادي فوري ياران دستگير شده خود هستيم. ما خواهان بازگرداندن كارگران اعتصابي اخراج شده به سر كار خود هستيم.

6 ـ كارگران ايران از حق تشكل هاي مستقل سياسي و صنفي و اجتماعي و فرهنگي خود محرومند. كارگران ايران از ابتدايي ترين حق مقاومت و مبارزه يعني حق اعتصاب محرومند. ما خواهان حق تشكل هاي مستقل كارگري و حق اعتصاب هستيم.

7 ـ زنان نيمي از جامعه اند. زنان نيمي از طبقه كارگر و خانواده كارگري را تشكيل مي دهند. زنان كارگر مانند بقيه زنان جامعه از ستم جنسيتي رنج مي برند. زنان كارگر و زحمتكش در محيط كار از استثماري شديدتر از مردان در رنجند و بي حقوق ترند. ما خواهان رفع تبعيض جنسيتي از زنان جامعه و پايان بخشيدن به همه نابرابريها و فشارها و ستم هاي ويژه اي هستيم كه در اين نظام مردسالار بر زنان اعمال مي شود. ما خواهان دستمزد برابر در مقابل كار برابر بدون در نظر گرفتن جنسيت كارگران هستيم. ما خواهان برخورداري زنان كارگر از تسهيلاتي هستيم كه به سلامت جسم و روح آنان كمك كند.

8 ـ كارگران "خارجي" و مشخصا كارگران افغاني ساكن ايران تحت استثمار بسيار شديد قرار دارند. هيچگونه حقوق صنفي و اجتماعي ندارند.  دائما با خطر دستگيري و اخراج از ايران روبرو هستند. كارفرمايان از موقعيت متزلزل آنان براي پايين نگهداشتن سطح دستمزدها و ايجاد رقابت و تفرقه در صفوف كارگران بيشترين استفاده را مي كنند. اين كارگران "خارجي" بخشي از طبقه كارگرند. بخشي از طبقه جهاني ما هستند و با ما منافع مشتركي دارند. ما  خواهان رفع هرگونه تبعيض عليه كارگران افغاني هستيم. ما هر گونه فشار و تهديد و توهين عليه اين كارگران را محكوم مي كنيم. ما عليه سياستها و تبليغات تفرقه افكنانه اي هستيم كه از سوي مراجع و رسانه هاي دولتي و بازوهاي به اصطلاح كارگري حكومت عليه كارگران افغاني به پيش مي رود. اخراج كارگران افغاني بايد متوقف شود!

9 ـ كارگران ايران همچنان در معرض شكل هاي قرون وسطايي استثمار و سازماندهي كار قرار دارند. قراردادهاي موقت كه شكلي از برده داري مدرن تحت سرمايه داري است به طور مستقيم بخش بزرگي از طبقه كارگر را اسير كرده است و به طور غير مستقيم بر شرايط عمومي همه كارگران تاثير مي گذارد. سياست بيكارسازي و به اصطلاح "تعديل نيروي كار" كه توسط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به سرمايه داري ايران ديكته شده، همچنان از صفوف طبقه ما قرباني مي گيرد، خانواده ها را به روز سياه مي نشاند و فقر و گرسنگي و خودكشي و تن فروشي و مصائب اجتماعي ديگر را دامن مي زند. ما خواهان پايان بخشيدن به قراردادهاي موقت، عقد قراردادهاي دائمي و برخورداري همه كارگران از بيمه كارگري، حق بازنشستگي و ساير حقوق ابتدايي و مسلم كارگري هستيم. ما سياست بيكارسازي را محكوم مي كنيم. ما سياستهاي تعديل اقتصادي و طرح هاي ويرانگر سرمايه داري جهاني براي اقتصاد ايران را محكوم مي كنيم.

10 ـ مبارزه كارگران از مبارزات بقيه زحمتكشان و ستمديدگان جامعه جدا نيست. كارگران در راه رهائي از استثمار و ستم و كسب حقوق سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود، نمي توانند به مقاومت و مبارزه بقيه طبقات و قشرهاي محروم و تحت ستم بي توجه بمانند. كارگران رسالت متحد كردن و رهبري كردن اين نيروهاي اجتماعي را به دوش مي كشند. ما هرگونه ستم ملي، مذهبي و جنسيتي را محكوم مي كنيم. ما از مقاومت و مبارزه راستين دانشجويان و زنان و مردم مناطق تحت ستم ملي و مذهبي در مسير آزادي و رهائي و حق تعيين سرنوشت حمايت مي كنيم.

11 ـ قدرت طبقه كارگر در اتحاد و همبستگي و تشكيلات كارگران است. تعصب و تبعيض بر مبناي مليت، جنسيت، كيش و آيين و دين، سن و سابقه، با منافع طبقه ما در تضاد است. متعلق به طبقه ما نيست. انعكاس ديدگاه و منفعت طبقات استثمارگر است. ما مخالف دامن زدن به اينگونه تعصب ها و تبعيض ها در صفوف كارگران هستيم و معتقديم كه چنين كاري فقط به تفرقه و پراكندگي مي انجامد و در خدمت دشمنان طبقه كارگر قرار مي گيرد. ما خواهان ايجاد فضاي سالم و آزاد و رفيقانه در بين كارگران هستيم تا در مورد راه هاي مبارزه، اهداف مبارزه و آينده اي كه بايد به سود طبقه كارگر ساخته شود به بحث و گفتگو و نقد و تبادل نظر بپردازند و به وحدت و همبستگي بيشتري دست پيدا كنند.

12 ـ طبقه كارگر يك طبقه جهاني است و مبارزه كارگران و زحمتكشان و ستمديدگان در هر گوشه دنيا، جزئي از يك مبارزه جهاني عليه ستم و استثمار است و بايد مورد توجه و حمايت كارگران ايران قرار گيرد. ما از همه شكل هاي مبارزات راستين  انقلابي، آزاديخواهانه، ضد امپرياليستي و حق طلبانه اي كه توسط طبقه كارگر و ساير زحمتكشان و ستمديدگان از فرانسه گرفته تا نپال، از آمريكا گرفته تا تركيه و ... به پيش مي رود، پشتيباني مي كنيم.

 

حزب کمونيست ايران ( م ل م )