Print  |  close
محمود صالحی را آزاد کنید

 

اطلاعیه زیر برای پخش به زبان های خارجی نوشته شده است. ترجمه انگلیسی آن را نیز به انتهای اطلاعیه وصل کرده ایم. این اطلاعیه توسط  سرویس خبری جهانی برای فتح برای مشترکین آن در اقصی نقاط جهان ارسال خواهد شد. استفاده از این اطلاعیه با امضاهای دیگر مانند "کمیته محلی برای ..." و غیره مجاز است. ترجمهء اطلاعیه به زبان های دیگر و اخبار فعالیت های خود را به آدرس تارنمای سربداران یا سرویس خبری جهانی برای فتح ارسال کنید.

 

جمهوری اسلامی کارگران را زندانی می کند و می کشد:

برای نجات جان محمود صالحی مبارزه کنیم!

 

امروز، ایران تحت حاکمیت یک رژیم مذهبی بیرحم و میدان مافوق استثمار شدید کارگران است. مافوق استثمار در ترکیب با "مشروعیت بخشی" بنیادگرائی اسلامی شرایط دهشتناکی را برای کارگران بوجود آورده است. به موازات اجرای گسترده تر و عمیق تر سیاست های نئولیبرالی سرمایه داری گلوبالیزه توسط این رژیم سرمایه داری بوروکرات،  کارخانه ها، تولیدی ها و فعالیت های کشاورزی یکی پس از دیگری تخته می شوند و در مقابل، اعتراضات کارگری وسعت می یابند.

هر ماه با اخراج  هزاران تن از کارگران، آنان از هر گونه منبع امرار معاش برای  بقاء محروم شده و به صف میلیون ها جوان بیکارمی پیوندند که هرگز شانس اشتغال در یک کار با ثبات را نخواهند یافت. 

 

رژیم اسلامی نه تنها از سوی مراکز بین المللی سرمایه حمایت می شود بلکه حتا سازمانی که خود را سازمان جهانی کار (در واقع: "ضد کار") می خواند هر ساله نمایندگان جمهوری اسلامی را بعنوان نمایندگان "مشروع" منافع کارگران ایران تائید می کند!

 

 رژیم جمهوری اسلامی در تلاش دیوانه وار برای تبدیل ایران به میدان کسب مافوق سودهای بزرگ برای نظام سرمایه داری-امپریالیستی، سعی کرده کارگران را به چنان وضعی سوق دهد که سطوح دهشت بار استثمار غیر انسانی و زندگی حقارت بار را نیز بپذیرند. شمار کارگرانی که دست بخودکشی می زنند بسرعت در حال افزایش است. زمانی که کارگران و گرسنگان محله های کارگر نشین دست به اعتراض می زنند، نیروهای سپاه پاسداران رژیم برای پاسداری از شرایط مافوق استثمار و تحقیر، از زمین و هوا به سرکوب کارگران می پردازند.

 

جمهوری اسلامی طی سالها تلاش کرد بر مبنای بنیادگرائی اسلامی در میان کارگران تفرقه بیندازد. اما امروز خود این رژیم در میان کارگران منفور و منفرد است.  کارگران هر روز بیشتر از روز پیش به این حقیقت پی برده اند که مذهب برای مشروعیت بخشیدن به استثمار بیرحمانه آنان بکار رفته و در ازای قبول زندگی حقارت بار در این دنیا به آنان وعده بیهوده بهشت "دنیای دیگر" را داده است. شوراهای اسلامی کارگران و خانه های کارگر آبروباخته شده اند؛ پایه و ستون فقرات آنها باندهای جنایتکار اسلامی اند که تحت فرامین روسای خود گوشت تن کارگران را نیز می جوند. جالب است که سازمان جهانی کار (آی ال او) این باندهای جنایتکار را بعنوان "نماینده کارگران ایران" برسمیت می شناسد.

 

رژیم اسلامی برای آنکه نشان دهد با کسانی که مقاومت می کنند چطور معامله خواهد کرد، محمود صالحی، این کارگر محبوب قلوب زحمتکشان را در زندان نگاه داشته تا بپوسد و بمیرد. محمود که تا کنون چند بار دستگیر و زندانی شده، این بار در معرض خطر مرگ است. کلیه های او از کار افتاده اند و جمهوری اسلامی به او اجازه درمان پزشکی نمی دهد. در آخرین مورد محمود مدت زمان یکسال  محکومیت "قانونی" خود را طی کرده است و "قانونا" باید در روز 25 مارس آزاد می شد. اما مقامات زندان می گویند او را بدلیل فرستادن پیام های همبستگی به دانشجویان در روز دانشجو و به مناسبت هشت مارس روز جهانی زنان، در حبس نگاه خواهند داشت.

 

محمود صالحی پس از اینکه همراه با دوستانش دراول ماه مه ی سال 2004، روز جهانی کارگر را در شهر سقز (کردستان) علنا برگزار کرد به عنوان یکی از فعالین جنبش کارگری شناخته  شد. این اقدام  برای سران  جمهوری اسلامی معادل ارتکاب جنایت و شایسته زندان و شکنجه است. نیروهای انتظامی به این کارگران حمله کرده و آنان را دستگیر کردند. زمانی که این مبارزه  بین المللی شد و آی ال او بخاطر همکاری با جمهوری اسلامی و تائید باندهای جنایتکار بعنوان "نمایندگان کارگران ایران" افشا شد، رژیم مجبور به عقب نشینی شد و آنان را آزاد کرد.

 

در شرایطی که آمریکا، ایران را تهدید به حمله نظامی کرده و خود را "آزاد کننده" مردم ایران قلمداد می کرد، محمود صالحی موضع روشنی علیه جنگ امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلامی گرفت. او فراخوان "آشتی ملی" با  جمهوری اسلامی و پیشنهادات مشکوک آی ال او مبنی بر "کمیسیون سه جنبه" را رد کرده و بر حق غیر قابل انکار کارگران به اینکه مقاومت و وحدت خود را در تشکلات مستقل سازمان دهند و نه در "تشکلات کارگری" دولتی، پافشاری کرده است.

 

اما جمهوری اسلامی مبارزه کارگران برای این حق پایه ای را یک عمل شورشگرانه سیاسی تلقی می کند که باید به مثابه تهدیدی برای موجودیت رژیم، سرکوب شود.

 

این نشانه آنست که جمهوری اسلامی در داخل ایران بشدت منفور و منفرد است. در ایران، مردم کوچه و خیابان شعارهای "ضد امپریالیستی" جمهوری اسلامی را به ریشخند گرفته و آن را نشانه تلاش جمهوری اسلامی برای عقد معامله های شیرین با روسای نظام سرمایه داری جهانی می دانند. هیچ کس نباید گول این شعارها را بخورد. بلکه باید ماهیت واقعی جمهوری اسلامی را دید که یک طبقه حاکمه ارتجاعی بیرحم  است که اقتصاد ایران را بطور تنگاتنگ در  شبکه بین المللی نظام سرمایه داری بافته و مافوق استثمار و فقر مردم ایران را شدت بخشیده است.

 

از طریق تلاش برای آزادی و نجات جان محمود صالحی، خشم خود را علیه این رژیم ضد مردمی و  همبستگی خو د را با کارگران ایران نشان دهید. همه توده های زحمتکش و مردم آزادیخواه جهان باید از محمود، این کارگر شجاع و محبوب، دفاع کنند.

 

برای دفاع از محمود دست به ابتکار عمل های محلی زده و این کیس را به اطلاع عموم برسانید.

در مقابل سفارت های جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان دست به تجمعات اعتراضی بزنید.

 

کارگران و مردم جهان متحد شوید و علیه امپریالیستها و مرتجعین مبارزه کنید!

 

حزب کمونیست ایران (م- ل-م)

 آوریل 2008

 

Haghighat@sarbedaran.org

 

 

 

Islamic Republic of Iran Kills and Jails Workers:

Fight to Save Mahmood Salehi’s Life

 

Today, Iran while being under brutal rule of a theocratic regime is also a site of intense super exploitation of the workers. Super exploitation mixed with Islamic fundamentalist “legitimization” has created horrendous conditions for the working people in Iran. This situation gives rise to uninterrupted worker’s protests. As the bureaucrat capitalist regime of Iran carries out destructive neo-liberal policies of globalization ever deeper and wider, mills, factories, agricultural enterprises are shut down one after another. Each passing month thousands more find themselves laid off with NO income to survive on. Unemployed workers join the ranks of millions of unemployed youth who will never get a chance to work in a meaningfully job.

 

Islamic Republic not only receives backing and support from international centers of capitalism but also an organism which calls itself International Labor Organization (in fact: International anti-Labor Organization) every year reconfirms the representatives of the Islamic Republic as the “legitimate” representatives of the workers interests!

 

Islamic Republic of Iran in its mad drive to make Iran super profitable for world capitalist/imperialist system does anything to drive the workers to accept inhuman levels of exploitation and humiliating life. The number of workers who commit suicide is increasing rapidly. When workers and the hungry in working class townships protest, they face military crack down from land and air. Revolutionary Guards of the IRI gets there immediately to guard super exploitation and super humiliation of the workers. For many years the IRI had tried to divide the workers along Islamic fundamentalist lines. Today the regime itself is hated and isolated. The workers have increasingly seen through how religion has been used to legitimize brutal exploitation and humiliation on Earth under the guise of being rewarded in the “Other” world. The Islamic Workers Councils or Houses of Workers have been discredited and left to operate on the basis of certain criminal Islamic gangs who are paid by their bosses in the high offices to eat the flesh of workers. These gangs are recognized as “representing Iranian workers” in the ILO!

 

In order to make an example of how it would deal with resistance, the Islamic regime has kept a popularly loved worker leader Mahmood Salehi in jail to rot and die. Mahmood who have been in prison off and on is now in danger of losing his life in prison because his kidneys are failing and the IRI regime is refusing to allow medical treatment. Mahmood had served his “legal” prison term and “legally” was due to be released on March 25 but he was not released. The authorities say this is because he has sent solidarity messages for the students on Student Day and for March 8 international women’s day.

 

Mahmood Salehi became well known in 2004 when with some other workers dared to openly celebrate May First International Workers Day in city of Saghez in Kurdistan of Iran. According to IRI this is a crime to be punished with prison and torture. These workers were attacked by the police forces and arrested. When their case became internationally known and ILO was exposed to have cooperated with IRI to pass criminal gangs as “legitimate representative of Iranian workers”, the regime had to back off and release them.

 

Under conditions which the US is threatening to attack Iran and is posing as “liberator” of the Iranian people, Mahmood took a clear position against both US imperialist war and IRI and have refused to call for “national reconciliation” with the Islamic regime. He has also refused ILO proposed dubious “trilateral commission” schemes and instead has insisted on worker’s inalienable right to organize their resistance and unity through independent workers organizations and not through state sanctioned “workers organizations”.

 

But IRI considers the struggle of the workers for this basic right as a political act of revolt and rebellion to be punished as a threat to its existence.

  

This is a testimony to the fact that the Islamic Republic of Iran is profoundly isolated and hated within Iran. Its “anti-imperialist” sloganeering on the international stage is mocked by the people in the streets of Iran as a show aimed at cutting sweat deals with imperialist capitalist boss of the world. This show should not full anybody about the true nature of the Islamic Republic state as brutal reactionary ruling class which has woven Iran intrinsically into the international web of capitalist system and has intensified super exploitation and poverty of the people of Iran.

 

Show your outrage against this anti people regime and your solidarity with the workers and peoples of Iran, fight for freedom and life of Mahmood Salehi.  Mahmood is a fine and courageous worker who must be supported by all toiling masses and progressive people around the world.

 

Take local initiatives to bring this case to the public opinion of the world. Organize protests in front of IRI embassies throughout the world.

 Workers and Peoples of the World Unite to Fight Against Imperialists and Reactionaries.

 

 

Communist Party of Iran (MLM)

April 2008

 

PS: Feel free to change the signature of this statement with other names such as “Local Committee to …” etc.

Send the news of your actions to us or to A World To Win News Service. If you translate this to other languages please send us a copy.

 

Haghighat@sarbedaran.com