Print  |  close
به یاد یک رهبر کمونیست

به یاد یک رهبر کمونیست رفیق سیامک زعیم

 

Tekstvak:  رفیق سیامک زعیم (با نام مستعار شهاب) یکی از رهبران جنبش نوین کمونیستی ایران بود. او با بینانگذاری سازمان انقلابیون کمونیست (مارکسیست لنینیست) نسلی از بهترین کمونیستهای ایران را پرورش داد که نقش مهمی در انقلاب 1357 و تحولات پس از آن ایفا کردند. او رهبر ایدئولوژیک سیاسی اصلی اتحادیه کمونیستهای ایران بود. سیامک زعیم، در سال 1360 خط و برنامه دست زدن به قیام مسلحانه فوری با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی را پیش گذاشت و این سازمان را در گسست از خط راستی که طی 1358-1359 بر آن غلبه کرده، و سازمان ما و کل جنبش کمونیستی را تضعیف کرده بود، رهبری کرد. نتیجه این خط و طرح، حرکت سربداران و قیام آمل در 5 بهمن 1360 بود. رفیق سیامک زعیم با شرکت مستقیم در نبرد مسلحانه سربداران آنرا از نزدیک رهبری کرد و سرانجام در جریان قیام 5 بهمن در آمل به اسارت دشمن درآمد. دشمن پس از سه سال اذیت و آزار مدام وی را در بهمن 1363 در آمل اعدام کرد.

 

بسیاری از اسناد تئوریک و پایه ای سازمان انقلابیون کمونیست (م- ل) و اتحادیه کمونیستهای ایران توسط این رفیق تدوین شد. جنبش کمونیستی ایران باید نقش همه رهبرانی که منشا خدمات انقلابی تعیین کننده در تکامل این جنبش بوده اند را برسمیت شناسد و بر آن قدر نهد. بدینوسیله حزب ما از رفیق سیامک زعیم به عنوان یک رهبر ارزنده و برجسته قدردانی می کند. ما برای تکمیل زندگینامه این رهبر برجسته از کلیه رفقا (و آشنایان قدیمی او) می خواهیم اطلاعات خود را در مورد زندگی و مبارزات سیامک و اسناد نگاشته شده توسط او را به ما معرفی کنند. ما در آتیه تلاش خواهیم کرد نسل جوان را با زندگی انقلابی و افکار و اندیشه های مارکسیستی رفیق سیامک زعیم و خدمات تعیین کننده اش به جنبش نوین کمونیستی بیشتر آشنا کنیم.

 

در سالهای متعاقب دستگیری و اعدام سیامک، اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) و سپس حزب کمونیست ایران (م- ل- م)، به دلیل رواج برخی شایعات در مورد موقعیت رفیق سیامک در زندان با حزم و احتیاط به مسئله بزرگذاشت او برخورد می کرد. هر چند حزب ما همواره خدماتی را که او و دیگر رفقای زندانی قبل از دستگیری شان به جنبش کمونیستی و انقلاب کرده بودند برسمیت شناخته است اما به دلیل کمبود اطلاعات و فقدان اخبار دقیق از موضعگیری صریح و آشکار پرهیز می کرد. با آزاد شدن و شهادت رفقائی که طی سالهای زندان همراه رفیق سیامک بودند و همچنین با انتشار اسنادی توسط جمهوری اسلامی، روشن شده که رفیق سیامک زعیم در مقابل ددمنشی ها بیحد رژیم تا پای جان ایستادگی کرد و خود را به عنوان یک انقلابی پایدار، در تاریخ جنبش نوین کمونیستی ایران به ثبت رساند.

یادش زنده و راهش پر رهرو باد!