Print  |  close
گزیده ای از اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت انتخابات

 

گزیده ای از اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت انتخابات 

در انتخابات رياست جمهوری و شوراهای ولايتی رژيم دست نشانده شركت نكنيد!

 

هموطنان عزيز!

طوری كه اطلاع داريد قرار است در اواخر ماه اسد امسال، دور دوم انتخابات رياست جمهوری رژيم دست نشانده، يكجا با دور دوم انتخابات شوراهای ولايتی رژيم، برگزار گردد. ما، از هم اكنون كه روند به اصطلاح مبارزات انتخاباتی برای گرم كردن ميدان اين بازی نمايشی امپرياليستی ارتجاعی و فريبكارانه تازه آغاز گرديده است، شما را مورد خطاب قرار می دهيم و از شما می خواهيم كه:

در انتخابات رياست جمهوری و شوراهای ولايتی رژيم دست نشانده شركت نكنيد!

...

... كل جريان آمادگی ها برای برگزاری اين انتخابات نشان می دهد كه معامله گری های آشكاری صورت گرفته تا يكبار ديگر همين جنايتكاران حاكم موجود با فريبكاری ها و تقلبات وسيع و با جابجايی ها و تغييرات اندكی، بر مسند اقتدار و حاكميت پوشالی حاكم باقی بمانند. اين رسوايی و افتضاح آنقدر عريان و عيان است كه حتی تعداد زيادی از كانديداهای رياست جمهوری رژيم، دم از تحريم انتخابات می زنند. در چنين شرايطی، كسانی كه با "نيت نيك" در اين بازی انتخاباتی شركت می كنند، آرزو دارند كه تعفن زجر دهنده و كثافت غير قابل تحمل يك مرداب عميق و وسيع را كه پرورش دهنده انواع بيشمار ميكروب ها و حشرات كزنده است، با عطر پاشی از ميان ببرند. اين كار شدنی نيست. اينها بايد بدانند كه بو و گند اين مرداب را با عطر پاشی نمی توان از ميان برد. يگانه راه و چاره، خشكاندن كامل اين مرداب است تا همراه با آن، تمام بو و گند و تمام حشرات زهری پرورده شده در آن نيز از ميان بروند.

ما بطور خاص كارگران و دهقانان كشور را مورد خطاب قرار می دهيم:

در انتخابات رژيم شركت نكنيد! اين رژيم نماينده و حامی و پشتيبان يك مشت فيودال و سرمايه دار استثمارگر دلال است. يكی از اهداف اصلی برگزاری انتخابات جاری، ابقا و تحكيم زنجير های استثمار بر دست ها و پاهای شماست. شركت شما در اين انتخابات، جز خدمت سياسی به دشمنان طبقاتی تان، مفهوم ديگری نمی تواند داشته باشد. از دست زدن به چنين كاری بر حذر باشيد!

ما توده های ستمديده زنان و دختران افغانستانی را مورد خطاب قرار می دهيم:

در انتخابات رژيم شركت نكنيد! امپرياليست های اشغالگر و رژيم دست نشانده آنها مسئله زنان را صرفا به مثابه گروگانی در خدمت به اشغالگری ها و وطنفروشی های شان مورد استفاده قرار می دهند. سر تا پای اين رژيم را وارسی كنيد! آيا اكثريت قريب به اتفاق گردانندگان كنونی و كانديداهای دور دوم انتخابات رياست جمهوری و شوراهای ولايتی رژيم، شوونيست های قسم خورده و زن ستيزان نا پشيمانی نيستند كه برای ابقا وتحكيم بردگی جنسی زنان، قانون برده دارانه تدوين، تصويب و توشيح می كنند؟
موجوديت يك اقليت كوچك نمايشی از زنان در ميان گردانندگان رژيم و كانديداهای انتخابات جاری، نبايد شما را فريب دهد. چند نفر از زنان پارلمان نشين رژيم، در مخالفت با قانون تحميل كننده بردگی جنسی بر زنان يعنی " قانون احوالات شخصيه اهل تشيع " رای مخالف دادند؟ امارت اسلامی طالبان نيز در زمان قدرتش، تعداد زيادی از زنان را به خدمت گرفته بود كه گرچه رتبه های شان پائين بود، اما نقش شان در خدمت به امارت اسلامی نمايشی نبود. اين وضعيت انعكاس دهنده واقعيت تلخ موجود در سطح كل جامعه، به شمول خانواده ها، است. واقعيت تلخ مذكور اين است: شوونيزم مرد سالار توسط خود زنان نيز تحكيم و تقويت می گردد. يكی از وظايف اصلی زنان مربوط به

رژيم نيز تحكيم و تقويت شوونيزم مرد سالار است. 

ما نسل جوان كشور را مورد خطاب قرار می دهيم:

در انتخابات رژيم شركت نكنيد! شركت در انتخابات رژيم به مفهوم شركت در تلاش برای تحكيم حاكميت پوشالی اين رژيم است. به هر اندازه ايكه اين تلاش نتيجه بدهد به همان اندازه عمر بی سرنوشتی شما نيز بيشتر خواهد شد. تحكيم بيشتر اين رژيم به مفهوم تحكيم بيشتر حالت اشغال كشور و به مفهوم ادامه بيشتر جنگ در كشور است و اين يعنی طولانی شدن مدت استفاده از شما به مثابه گوشت دم توپ جنگ اشغالگرانه اربابان رژيم و جنگ وطنفروشانه خود رژيم و دوام دار شدن بيشتر بيكاری، بی آيندگی، دربدری و آوارگی شما.

ما توده های مليت های تحت ستم كشور را مورد خطاب قرار می دهيم:

در انتخابات رژيم شركت نكنيد! اين رژيم ذاتا يك رژيم شوونيست و اعمال كننده ستم ملی بر مليت های تحت ستم كشور است. اين خصلت ذاتی رژيم در قانون اساسی اش رسما تثبيت شده است. مهره های غير پشتون موجود در اين رژيم و مهره های كانديد برای احراز مقام در اين رژيم، نمايندگان منافع حقيقی مليتی شما نيستند. آنها خود فروختگانی هستند كه تعلقات مليتی شان را در خدمت شوونيزم حاكم قرار می دهند تا ثروت های چپاول شده دست داشته شان را حفظ كنند و ثروت های بيشتری بدست بياورند.

ما توده های پشتون در كشور را مورد خطاب قرار می دهيم:

در انتخابات رژيم شركت نكنيد! نصيب شما از وضعيت كنونی، قتل های پيهم در بمباران های هوايی اربابان اشغالگر رژيم بوده و خواهد بود. به هم مليتی های تان در پاكستان نگاه كنيد! لشكر كشی اردوی دولتی پاكستان بر مناطق مختلف پشتون نشين آن كشور در ظرف چند ماه گذشته، چهار ميليون پشتون پاكستانی را به آوارگی كشانده و هزاران نفر شان را از ميان برده است. اين لشكر كشی كه بنا به دستور اربابان امريكايی رژيم پوشالی تحميل شده بر افغانستان صورت می گيرد، مورد حمايت و تشويق اين رژيم قرار دارد. شركت شما در انتخابات جاری رژيم، سهمگيری در تلاش برای تحكيم اين رژيم و گسترش بيشتر نفوذ و حاكميت آن است. هر قدری كه اين تلاش ضد ملی و ضد مردمی نتيجه بدهد، بمباران های قتل عام كننده بر شما بيشتر و بيشتر خواهد شد و اردوی دولتی پاكستان نيز بيشتر و بيشتر تشويق و حمايت خواهد شد كه همچون سوات و باجور، وزيرستان و سائر مناطق پشتون نشين پاكستان را درهم كوبد و اهالی شان را وسيعا به قتل رسانده وبه آوارگی بكشاند. شما  بايد بدانيد كه پشتون های شامل در رژيم و پشتون های كانديد برای رسيدن به مقام و چوكی درين رژيم، به شمول كرزی، نمايندگان حقيقی شما نيستند. آنها در اصل به دنبال منافع طبقاتی، خانوادگی و شخصی خود شان هستند و از احساسات مليتی شما در جهت تامين اين منافع سوء استفاده می كنند.     

عدم شركت در انتخابات رژيم پوشالی، بخشی از مقاومت عليه اشغالگران امپرياليست و خائنين ملی دست نشانده آنها است. بيائيد به جهانيان نشان دهيم كه اكثريت قاطع و قريب به اتفاق مردمان كشور ما در اين حركت مقاومت جويانه شركت می كنند!

حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان متعهد است كه با تمام توش و توان، برای توفيق هر چه گسترده تر كارزار مبارزاتی تحريم انتخابات رياست جمهوری و شوراهای ولايتی رژيم دست نشانده، در مسير مبارزه برای برپايی و پيشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی عليه اشغالگران امپرياليست و خائنين ملی، كار و پيكار نمايد.
در حال حاضر، ما تمامی شخصيت ها و حلقات ملی، دموكرات و انقلابی كشور را به تنظيم و پيشبرد يك مبارزه مشترك برای پيشبرد كارزار مبارزاتی تحريم اين انتخابات عوام فريبانه و نمايشی بر مبنای مواضع و شعار های مشترك فرا می خوانيم!

حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان

اول سرطان 1388 ( 22 جون 2009 )