Print  |  close

سه نکته در مورد انتخابات آمریکا

برگرفته از

October 17, 2016 | Revolution Newspaper | revcom.us

 

نکته اول: ترامپ یک جانور فاشیست است. این خبر جدیدی نیست. ...

 

نکته دوم: دموکرات ها نه تنها بدیل مثبت در مقابل او نیستند بلکه صرفا بر سر ریاست بر همان سیستم جهانیِ غارت و جنایتِ سرمایه داری- امپریالیستی آمریکا رقابت می کنند. ...

 

نکته سوم: به این علت، این یک انتخابات عادی نیست. امکان آن هست که ... پس از انتخابات بحرانی بسیار عمیق تر سربلند کند. تضادهای درون هیئت حاکمه بسیار حاد است اما می تواند حادتر از این ها شود و شکاف های جدی تر ایجاد شود. چنین بحرانی می تواند توده های مردم را به شدت تکان دهد و آنان را از لاکِ روزمره شان بیرون آورد، نگاهشان را عوض کند و آن ها شروع به زیر سوال کشیدن هر آن چه پیش از این برایشان قابل قبول بود بکنند و دست به مقاومت بزنند. ما باید به سرعت از عقب به جلو بیاییم و از هر رخدادی برای تسریع انقلاب استفاده کنیم، توده های مردم را آماده کرده و متشکل کنیم که به این ماجرا از طریق دنباله روی از یکی از جناح های سیستم ستم و استثمار جواب ندهند بلکه با بهره جستن از این اوضاع و ساختن نیروهای انقلاب جواب دهند. این به معنای آن است که باید با اوضاع واقعی روبرو شویم و مبارزه کنیم تا اوضاع را به حداکثر ممکن عوض کنیم ... و برای به وجود آوردن اوضاع انقلابی کار کنیم اوضاع انقلابی اوضاعی است که بنا به بیانیه ی چگونه می توانیم پیروز شویم این گونه است: اوضاعی که میلیون ها نفر، دیگر حاضر نیستند به سیاق گذشته بر آن ها حکومت شود و مصمم و آماده اند تا همه چیزشان را در خط اول بگذارند تا این سیستم را سرنگون کنند و یک سیستم و حکومت نوین بر اساس قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی را برقرار کنند. وقتی آن نقطه فرابرسد، باید با تمام قوا جلو برویم تا پیروز شویم. از هم اکنون باید فعالانه برای آن کار کرده و آماده شویم.