Print  |  close
گزارشی کوتاه از تظاهرات مردم عليه سفر بوش به آلمان

گزارشی از تظاهرات مردم عليه سفر بوش به آلمان

 

روز سه شنبه 24/2/ 2005 از طرف احزاب، سازمانها و گروههای ضد جنگ ، ضد گلوبازاسيون و طرفدار صلح آلمانی و غير آلمانی آکسيونی در شهر فرانکفورت برگذارشد.

اين اکسيون از طرف برخی سازمانها و احزاب چپ ، منفردين، چپهای ايرانی، کردهای انترناسيوناليست در آلمان و گروههای آزادی خواه تأئيد و برخی از آنها هم در اين آکسيون شرکت داشتند.

اکسيون در ساعت 18 از هاپت واخه شروع و بطرف سفارت آمريکا در فرانکفورت ادامه پيدا کرد جمعيتی حدود 2000 نفر در اين آکسيون شرکت داشتند از طرف برگزار کنندگان سخنرانی هائی شد که محور آن عراق ، ايران و خاورميانه بود در اين تظاهرات جای خالی احزاب و سازمانهای چپ و آزاديخواه ايرانی بچشم ميخورد. البته ايرانيها بطور انفرادی در اين تظاهرات بودند ولی به تعداد خيلی کم. راهپيمائی با ريتم طبل و سوت همراهی ميشد ، شعارها مرگ بر آمريکا ، يانکی گو هم ، بوش خوش نيامدی ، بوش تروريست شماره يک بود. شعارهائی نيز بر عليه سياست های دولت آلمان داده ميشد. در اين آکسيون رفقای کرد اطلاعيه خود را بنام ( ما کردهای انترناسيوناليست) بزبانهای فارسی، کردی و آلمانی بين مردم پخش ميکردند، از اطلاعيه بزبان آلمانی استقبال خوبی شد .

در پايان راهپيمائی برای تظاهرات فردا قرارگذاشته شد که همه چه ساعتی و در کجا همديگر را ملاقات تا به ماينز محل آمدن بوش برای تظاهرات بروند چون دولت آلمان اعلام کرده بود که قطارها و جاده های منتهی به ماينز از ساعت 9 صبح تعطيل و عبور و مرور ممنوع است، قرار شد ساعت 7/30 دقيقه از ايستگاه راه آهن همه به ماينز برويم.

 

 

چهار شنبه 25/2/2005

ديدار بوش از آلمان تحت بالاترين تدابير امنيتی انجام گرفت، در ماينز تا شعاع چند کيلومتر صندوقهای پست برداشته شده، گاراژهای منازل بعداز کنترل مأمورين امنيتی و پليس مهروموم شده، اتومبيلهای پارک شده به مناطق ديگر برده شده بود به مردم توصيه شده بود پنجره ها را ببندند و از ورود به بالکنها خود داری کنند. گاراژهای عمومی تعطيل و مهرو موم شده بسياری مدارس و کارخانه اپل با 6000 نفر کارگرنيز تعطيل شده بود.

تا 2 کيلومتری محل اقامت بوش مغازه ها بسته و عبورومرور در آنها ممنوع اعلام شده بود. فرودگاه فرانکفورت بطور کامل بسته و مامورين امنيتی آلمان تردد کشتی ها را بر روی رودخانه ماين و رود راين ممنوع اعلام کرده بودند مأ مورين عرض رودخانه را با قايقهای پليس بسته بودند و غواصان نيز زير آب را کنترل ميکردند.

در تحت اين شرايط بشدت کنترل شده ما با رفقای ايرانی و کرد در ساعت 7/30 دقيقه به طرف ماينز حرکت کرديم وقتی به ماينز رسيديم ديديم که خيليها قبل از ما آمده اند و عده ای هم از شب قبل به ماينز آمده بودند، مرتب مردمی که با قطاراز نقاط مختلف آمده بودند با در دست داشتن پلاکارد از قطار پياده ميشدند بعدا اطلاع پيدا کرديم تا قبل از شروع تظاهرات 35 اتوبوس نيز از ديگر نقاط تظاهرکنندگان را با خود به ماينز آورده.

در سه نقطه شهر اعلام تظاهرات شده بود ما به اولين محل که نزديک ايستگاه راه آهن بود رفتيم در ابتدا جمعيت زياد نبود ولی لحظه به لحظه بر تعداد جمعيت افزوده ميشد بطوريکه تا قبل از ساعت 12 تعداد تظاهر کنندگان نزديک به 10 هزار نفر رسيد، برای کنترل تظاهرات 10 هزار پليس به محل آمده بود ( طبق اعلام دولت آلمان) در محل سخنرانی گروهی آهنگهائی بزبان اسپانيولی ميخواندند و ريتم تند آهنگ مردم را به وجد آورده بود، هرازگاهی شعاری داده ميشد که مردم تکرار ميکردند کردهای انترناسيونال با در دست داشتن بنر خود که روی آن شعار های به جنگ جنايتکارانه آمريکا نه بگوئيد! دست آمريکا از خاورميانه کوتاه! مرگ بر جمهوری اسلامی ايران!با امضای کردهای انترناسيوناليست در آلمان در جلوی جايگاه سخنرانی ايستاده بودند و اطلاعيه های خود را به زبانهای مختلف بين مردم پخش ميکردند.

در ساعت 1 جمعيت نزديک به 15 هزار نفر ميشد، از طرف بر گذارکنندگان سخنرانی هائی شد که محور آن عراق ، ايران و خاور ميانه بود سخنرانان در ظمن محکوم کردن حکومت ايران احتمال دخالت نظامی امريکا به ايران را نيز محکوم ميکردند.

پس از سخنرانی راهپيمائی در مسير تعين شده شروع شد در طول راه پيمائی در جلوی صف شعار داده ميشد ولی بعلت طول زياد صف در ميانه وآخر تقريبا سکوت بود که اين ضعف نيز با ورود گره چپ آلمانی(link ( و آنتی فا شيستها بر طرف شد آنها همگی جوان بودند و شور و هيجان عجيبی در ميان جمعيت بوجود آورده بودند با تحرک بالا و شعارهای بسيار راديکال جان تازه ای به مردم ميدادند بطوريکه در آن هوای سرد و برفی و حرکت کند صف بعلت عبور از خيابانهای باريک عده ای احساس خستگی ميکردند ولی حرکت اين جوانان پر شور به آنان نيز نيروی مضاعف داده بود و نظر همگان را جلب کرده بود راهپيمائی پس از نزديک به سه ساعت به محل اول خود رسيد و در ساعت پنج خاتمه يافت.

 

هواداران حزب کمونيست ايران (م ل م ) در فرانکفورت