Print  |  close
افشای پنج دروغ اوباما در سخنانی که پس از آزادی قاتل مایکل براوون ایراد کرد

آقای اوباما: آمریکا کشوری است که بر پایه ی دزدی خشونت بارِ سرزمین بومیان سرخپوست، ربودن مردم آفریقا، کشتار آنان، تجاوز به آنان و برده کردنشان بنا شده است و امروز ملتی است که بر اساس غارت سراسر جهان و زیست بوم آن زندگی می کند ...

 

افشای پنج دروغ اوباما در سخنانی که پس از آزادی قاتل مایکل براوون ایراد کرد

 

نشریه انقلاب، 25 نوامبر 2014

پس از تبرئه ی ویلسون (پلیسی که تابستان گذشته مایکل براوون را در شهر فرگوسن به قتل رساند) اوباما کاری را که برایش استخدام شده است، انجام داد. اما دروغ هایش آشکارتر و ژست هایش نخ نماتر از همیشه بود. او گفت:

 

1- اوباما گفت: قبل از هرچیز و بیش از هر امری ما ملتی هستیم که بر پایه حاکمیت قانون ساخته شده ایم.

خیر! شما ملتی هستید که بر پایه ی دزدی خشونت بارِ سرزمین بومیان سرخپوست آمریکا و ربودن مردم آفریقا، کشتار آنان، تجاوز به آنان و برده کردن آنان ساخته شده اید. و امروز ملتی هستید که بر اساس غارت سراسر جهان و زیست بوم آن زندگی می کنید و این وضع را از طریق به کار گرفتن بزرگترین ارتشِ تاریخ بشر، سرکوب میلیون ها نفر در این کشور و جاسوسی غیرقانی و سرکوب هرکس که بر سر راه شما قرار می گیرد تحمیل می کنید.

2- اوباما گفت: شما باید بفهمید که افسران پلیس ما هر روزجان خود را برای ما به خطر می اندازند.

خیر! همان طور که باب آواکیان گفته است، پلیس های شما هر روز جان جوانان ما را به خطر می اندازند، آنان را آزار داده، بیرحمانه سرکوب و زندانی می کنند و حتا به قتل می رسانند.

3- اوباما گفت: در بسیاری نقاط این کشور، بی اعتمادیِ عمیقی میان نیروهای حافظ قانون و جامعه ی رنگین پوست موجود است. این وضعیت بخشا نتیجه ی میراث تبعیض نژادی در این کشور است.

خیر! در سراسر کشور شما، پلیس های شما برای لگدمال کردن مردم سیاه و لاتین، درهم شکستن روحیه آنان و تبدیل آنان به موجوداتی همیشه در حال فرار، برای چارمیخ کردن، زندانی کردن و کشتن آنان استخدام می شوند. زیرا سیستمی که تو در راس آن نشسته و اداره اش می کنی، دیگر هیچ راهی برای استثمار سودآور میلیون ها تن از این مردم ندارد. در نتیجه نیازمند آن است که مقاومت آنان را قبل از اینکه آغاز شود در نطفه خفه کند. پلیس صرفا نسبت به جامعه ی رنگین پوست بی اعتماد نیست بلکه بیرحمانه آن را سرکوب می کند و همین امر باعث می شود که پلیس از مردمی که سرکوب می کند بترسد و از آن متنفر باشد. و جامعه رنگین پوست باید بسیار بیش از این ها نسبت به پلیس بی اعتماد بشود و بداند که هر مقدار همکاری با پلیس، هر گونه اتکاء به آن علیه خود مردم استفاده خواهد شد و صرفا تف سربالا خواهد بود.

4- در طول چند دهه ی گذشته ما پیشرفت های عظیمی در روابط نژادی کرده ایم. من این پیشرفت را در زندگی خودم تجربه کرده ام. انکار این پیشرفت به نظر من انکار ظرفیت آمریکا به تغییر است.

خیر! اگر بتوان رسیدن به مقام فرماندهی کلِ قوای سلاخی را پیشرفت خواند باید بگوییم که فردِ تو پیشرفت کرده ای. همراه با تو، مشت کوچکی از دیگر سیاهان و لاتین ها نیز تبدیل به افراد صاحب مقام شده اند. بخش بزرگی از سیاهان و لاتین ها وارد طبقه ی میانه شده اند اما آنان هنوز به طرز شکننده ای روی لبه ی پرتاب شدن به عقب هستند. در واقع وضعیت برای اکثر سیاهان بدتر از چند دهه ی گذشته شده است. نابرابری بیشتر در آموزش و مسکن، اخراج از اماکن مسکونی و بی خانمانی همراه با اعتبار دادن به تبعیض و حتا جداسازی رنگین پوستان از دیگران و تصویرسازی دیوصفتانه از آنان در فرهنگ، افسارگسیخته است. و این وضعیت را در همه جوانب زندگی می توان نشان داد. اینکه فرد تو پیشرفت کرده است پیشیزی ارزش ندارد.

5- به آنانی که در فرگوسن هستند می گویم که برای جاری کردن خشم و دغدغه هایتان، در عین حال که راه های سازنده هست، راه های نابود کننده هم هست.

بیایید این حرف اوباما را ترجمه کنیم: دور خودتان بچرخید، حرف هایی بزنید که به هیچ کجا نمی رسد، دل به برنامه ای ببندید که بر روی سرطان چسب زخم می گذارد تا نظم روزمره امور برهم نخورد و به طور متعارف تداوم یابد. اما باید به این نصایح دشنام داد و در عوض کاری کرد کارستان. باید به پاخیزیم و برای انقلاب، با قدرت حاکم بجنگیم و مردم را در جریان مبارزه تغییر دهیم.

 

ترجمه حزب کمونیست ایران (م.ل.م)