Print  |  close
بحث بعد از

اطلاعیه شماره 4

بحث بعد از.....؟

 

اين يك هشدار جدي به همه زنان و مردان آزاديخواه و حق طلبي است كه يك هفته است به خيابان مي آيند تا خشم و اعتراض خود را ابراز كنند. اين يك هشدار جدي به دختران و پسران شجاعي است كه بي هراس از زنجير و قمه و گلوله مزدوران جمهوري اسلامي, خيابان را از آن خود كرده اند. ترفندهايي براي مهار كردن و سوار شدن بر خيزش عظيم مردم در جريان است.

 

صداي و سيماي قاتلان, هجوم تبليغاتي خود را حول شعار آرامش و دوستي آغاز كرده است؛ از ضرورت قانون مداري مي گويد؛ مجريان جاسوس را با چرب زباني براي تهيه گزارش به ميان تظاهركنندگان مي فرستد تا به اصطلاح چهره بي طرف از خود نشان دهد. اينها همه جزيي از شرح وظايف رسانه كودتا است: تلاش براي خنثي و منفعل كردن مردم به پا خاسته؛ تلاش براي اميدوار كردن مردم به اينكه كودتاچيان قاتل دارند كم كم سر عقل مي آيند و عقب مي نشينند. فرصت خواستن ولي فقيه و شوراي نگهبان هدفي جز وقت خريدن و مردد كردن مردم و سپس شروع يك هجوم ويرانگر را دنبال نمي كند. فريب اينها را نبايد خورد. لحظه اي شل گرفتن و كوتاه آمدن و منتظر شدن از جانب ما, درست همان چيزي است كه رژيم اسلامي مي خواهد. جزء ديگر سياست كودتا, سركوب شديد جواناني است كه در صف اول مي ايستند و هجوم نيروهاي سركوبگر را سد مي كنند. همين جوانان (و در اين ميان, تعداد زيادي دانشجو) بودند كه در لحظات تعيين كننده اوليه بعد از اعلام نتايج فريب انتخاباتي, به خيابان ها ريختند و باتون و گلوله خوردند؛ و با ايستادگي خود در جامعه موج ايجاد كردند. اگر جوانان از جان گذشته, اين نقش را بازي نمي كردند, بهت و سرخوردگي مردم به اين سرعت ناپديد نمي شد؛ دامنه اعتراضات به اين سرعت توده اي نمي شد؛ چهره جامعه و افكار عمومي دنيا اين نمي شد كه امروز مي بينيم. اين واقعيت را بهتر است همه مردم خوب به ذهن بسپارند: براي كسب رهايي, بايد جرات كرد و از هزينه دادن نترسيد. براي كسب رهايي, بايد كساني قبل از همه قدم جلو بگذارند و با حركت پيشرو خود بساط سركوب و استبداد را به هيچ بگيرند. حمله خونين به دانشگاه ها و خوابگاه ها, پاسخ رژيم به نيروي جواني است كه اين رسالت را آگاهانه به دوش گرفته است.

 

اما فقط كودتاگران نيستند كه قصد مهار اين نيروي پيشرو را دارند. در اين يكي دو روزه, تلاش شومي براي مهار كردن حركت جوانان مبارز در جريان برگزاري تظاهرات هاي توده اي آغاز شده است. هنوز نه به دار است و نه به بار, تيم هاي حراستي تظاهرات ها كه معلوم نيست چه كسي اين ماموريت و حق و حقوق را به آنها داده است, سعي در كنترل شعارهاي مردم دارند. آنها حتي به خود جرات مي دهند كه اگر كسي مردم را براي روزهاي بعد به برگزاري تظاهرات در نقاطي از شهر دعوت كرد با او با خشونت و تهديد برخورد كنند. رفتار اينها يادآور سياست فريبكارانه حزب اللهي ها در جريان انقلاب 57 است كه با شعار بحث بعد از مرگ شاه از انتشار شعارهاي عميق سياسي و اجتماعي در ميان مردم جلوگيري مي كردند. ناآگاهي و جهل, حربه همه مرتجعين در همه دوران هاست. تا مردم ندانند كه براي چه دورنمايي بايد مبارزه كنند, تا زماني كه خواسته هاي اساسي مردم روشن نشود و قشرهاي مختلف فرصت نيابند كه منافع و خواسته هاي اساسي خود را به گوش يكديگر برسانند, در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. در جريان نبرد عليه استبداد حاكم, هيچكس حق ندارد به مردم به زور ديكته كند كه چه بگويند و چه نگويند؛ چگونه و كجا مبارزه كنند و نكنند. روي سخن ما با كساني هم هست كه تحت تاثير تبليغات همين تيم هاي حراستي قرار گرفته اند و حرف هاي آنان را در مورد جواناني كه قصد ايستادگي در برابر مزدوران بسيجي دارند را تكرار مي كنند و به اصطلاح اغتشاش را محكوم مي كنند. فراموش نكنيد كه اگر همان شورش خشمگينانه دو روز اول نبود, شايد بسياري از همين مردم هم امروز در خيابان ها راهپيمايي نمي كردند. مردم بايد به اين نكته خوب فكر كنند كه آيا راهپيمايي ميليوني آرام, جنايتكاران بسيجي را از به رگبار بستن مردم باز داشت؟ آيا واقعا سكوت بر گلوله پيروز است؟ آيا اگر به دهان خود چسب بزنيم يگان ضد شورش و لباس شخصي ها در دانشگاه ها و خوابگاه ها كشتار نمي كنند؟ نبايد خوشخيال باشيم. سركوب و كشتار علني, گزينه اي انكار ناپذير در هر طرح كودتايي است. تنها راه مقابله موثر براي مقابله با كشتارهاي گسترده, متشكل شدن قشرهاي مختلف مردم در سطوح مختلف, تدوين خواسته ها و شعارهايي كه افق و دورنماي جامعه اي نوين و متفاوت از كثافت حاكم را بيان كند, نترسيدن و پيگير بودن و در ميدان ماندن است. هر سياستي و هر سياستمداري كه بخواهد به اسم جلوگيري از تفرقه, مصالح عمومي و يا اولويت ها در جنبش كنوني, بر آتش خشم مردم آب بپاشد و دست و پاي مبارزان و جوانان راديكال را در مقاومت و عقب راندن نيروهاي سركوبگر ببندد, آشكارا به باند كودتاگر خدمت مي كند.

 

عامل مهمي كه امروز مي تواند به پيشروي و تعميق خيزش مردم كمك كند و از تكرار فجايع جلوگيري كند, حضور نيروهاي چپ و دمكرات و ترقيخواه, نه به صورت پراكنده و فردي, در تظاهرات هاي كوچك و بزرگ است. در اين ميان مبارزان نسل گذشته بايد تجارب گرانبهاي خود را به توده جوان به پا خاسته منتقل كنند و به نوبه خود از شجاعت آنان الهام بگيرند و مصمم تر در ميدان حاضر شوند. آوردن پلاكاردهايي با شعارهايي كه خواسته هاي اساسي و مسائل حياتي و روز مبارزه را به شكل مناسب و فراگيري فرموله كرده باشد, خيلي مهم است. در جريان انقلاب 57 نيروهاي كمونيست و انقلابي, عليرغم فشارهاي جريان اسلامي واپسگرا, توانستند موجي از آگاهي و شعارهاي پايه اي را در بين مردم تبليغ كنند و بخش قابل توجهي از جوانان پيشرو را با ايده هاي خود آشنا كنند و در صفوف خود متشكل كنند. اين فرصت امروز هم فراهم است. بايد با هر چه تاكنون اندوخته ايم, با نيرويي كه پايه هايش را در جنبش هاي مختلف كارگري و زنان و دانشجويان و معلمان استوار كرده ايم به ميدان بياييم. مسير وقايع از پيش ترسيم نشده است؛ تقديري در كار نيست؛ مي شود جهت موج را تغيير داد؛ مي شود موج هاي تازه ايجاد كرد!

 

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

28 خرداد 1388