Print  |  close
آینده در مشت ماست

 

اطلاعیه شماره 2

آینده در مشت ماست!

اگر درست بجنگیم!

 

مردم بپاخاسته، جوانان و زنان انقلابی، دلاوران میدانهای نبرد! درود بر شما!

 

خیزش قهرمانانه شما آب به خوابگه مورچگان ریخته است، سردمداران حاکم تازه از خواب بیدار شده اند. آنان بشدت نگرانند زیرا این روزها آنان را به یاد خیزش سال 57 مردم می اندازد که سرنگونی تاج و تخت شاه را بهمراه آورد. آنان فرمان شمارش آرا را صادر کرده اند تا شما را آرام کنند. زیر شلاق امواج حرکت دلاورانه شما، انشقاق های بیشتری در میان اصول گرایان پدیدار می شود. اکنون دیگر به فکر "بیضه نظام" نیستند بلکه هر کس می خواهد خود را نجات دهد. اصلاح طلبان نیز زیر فشار رادیکال تر شدن حرکت شما به جان هم افتاده اند زیرا برخی می گویند، سیاست های دیروزشان دیگر قادر به مهار شما نیست و نه فقط از احمدی نژاد بلکه از آنان نیز دارد گذر می کند.

خیزش شما محاسبات قدرت های غربی را نیز بهم زده است. اوباما نمی داند چه موضعی بگیرد. حمایت نکردن از جمهوری اسلامی و سران رسمی آن در تضاد کامل با محاسبات و سیاست ریزی های کابینه وی قرار دارد. از سوی دیگر، صحنه سیاسی ایران توسط حرکت مردم به گونه ای رقم می خورد که نه تنها قدرت "رسمی" بلکه چارچوبه اساسی جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است. تا کنون، ایران برای قدرت های بزرگ جهان، مرکب از "رهبر همه کاره" و جناح "اصول گرا" و "اصلاح طلب" بود. اما شما آنها را مجبور کرده اید که بطور مکرر از "مردم" و "خشم مردم" حرف بزنند و به چشم استیصال "رهبر همه کاره" را ببینند.

دیگر صحنه سیاسی توسط معاملات و زد و بندها و تضادهای ارتجاعی ایران و امریکا رقم نمی خورد. مبارزه چند روزه اخیر شما در میان تمامی ستمدیدگان جهان غرور آفریده است. پس از سی سال مردمی نوین متولد شده؛ نیرویی به میدان آمده که نه تنها توان آن را دارد که بنای پوسیده جمهوری اسلامی را در هم بریزد بلکه پتانسیل آن را دارد که برای طرحی نو بجنگد: برای ایجاد جامعه ای بنیادا متفاوت و نو و واقعا انقلابی بر خاکستر این نظام ارتجاعی و ضد مردمی.

دیروز باری دیگر از پیکر مردم ما خون ریختند. طبق افشاگری پزشکان و پرستاران دهها تن در گوشه کنار شهر تهران و سراسر کشور کشته و زخمی شده اند. سران جمهوری اسلامی در ازای هر قطره خونی که از تن عزیزی ریخته اند، باید حساب پس دهند و به سزای اعمالشان برسند. اینکار و فراتر از آن، تدارک برای ساختن جامعه ای نوین و انقلابی منوط به آن است که اوضاع انقلابی کنونی به چه سمتی تکامل یابد. آیا اوج بیشتری خواهد یافت؟ آیا عمیقتر و آگاهانه تر زمین را برای تحولات بزرگتر شخم خواهد زد؟ یا اینکه در کوچه پس کوچه های اصلاح طلبان حکومتی و اهداف و سیاست های محدود انان سرگردان خواهد شد؟

دیروز اصلاح طلبان مزور تلاش کردند تظاهرات میلیونی و گسترده شما را به نام خود ثبت و مصادره کنند و اهداف و روشهای خود را بر آن تحمیل کنند. اما موفق نشدند و می توانیم نگذاریم که موفق شوند زیرا سیل مذابی که براه افتاده بسیار فراتر از نفس های سرد و بیروح آنان است. خشم و شور و عزم مبارزاتی که زنان و مردان جوان در درگیری های گسترده خیابانی از خود نشان می دهند؛ نهراسیدن از مرگ و دشمن و آرزوی به کف گرفتن سلاح که در میان مردم وسیعا شایع شده عامل مهمی است که مانع از مهار و کنترل این خیزش توسط جناحهای اصلاح طلب حکومتی می شود. این مسئله نگرانی بزرگی نه تنها برای جناحهای مختلف درون جمهوری اسلامی بوجود آورده حتی موجب نگرانی قدرتهای جهانی شده است. زیرا تاثیرات خیزش شما محدود به مرزهای ایران نشده و پیشاپیش امواج خود را به سراسر خاورمیانه فرستاده است. بیداری نوین مردم ایران، چکاننده ای قدرتمند برای بیداری نوین مردم سراسر خاورمیانه خواهد بود.

اصلاح طلبان حکومتی می خواهند کسب برخی امتیازات به نفع باند خود را پیروزی جا بزنند و مردم را به خانه ها بازگردانند. در صورتی که اکثریت مردم خواهان ادامه مبارزه تا به آخر و تعیین تکلیف قطعی با اراذل و اوباش حاکم هستند. آشکار است که گرایشات مختلفی در صفوف مبارزه مردم وجود دارد. آینده روشن تنها در گرو آن است که گرایش انقلابی و رادیکال گسترده ای که در بطن این خیزش جریان دارد بیانی آگاهانه و متشکل یابد. آینده این موج مبارزاتی منوط است به اینکه مبارزین انقلابی و کمونیست قادر شوند این قشر کوچک تر اما بسیار پیشروتر را تبدیل به مغز استخوان و ستون فقرات حرکات گسترده مردم کنند. آگاهی این دسته از زنان و جوانان و کارگران نسبت به مبارزه طبقاتی جاری باید افزایش یابد. و نیروی آنان در ساختارهای تشکیلاتی مستقل سازمان یابد تا بتوان مراکز سیاسی و تشکیلاتی مستقل از جناح های حکومتی را برای حرکات گسترده مردم بوجود آورد. این امر نه تنها از زاویه گذر از پیچ و خمهای سیاسی این جنبش و کسب آمادگی برای ورود به نبردهای خونین و تعیین کننده با دشمن ضروریست بلکه برای رویارویی با افت و خیزهای ناگزیر خیزش لازم است.

پس باید:

 

آگاهی سیاسی خود را بالا ببریم! و به بحث در میان مردم وسیعا دامن زنیم!

از پیشروترین زنان و مردان جوان هر محله، کارخانه، دانشگاه هسته های انقلابی سازمان دهیم تا

اطلاعیه های افشاگرانه و آگاه گرانه خود را در سطح وسیع در میان مردم پخش کنند و مردم را به فعالیتهای مبارزاتی گوناگون دعوت کنند!

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

26 خرداد 1388