Print  |  close
در باره انتخابات رياست جمهوري در آمريکا

در باره انتخابات رياست جمهوري در آمريکا

فردای انتخابات و تغييراتي که جامعه نياز دارد

به نقل از هفته نامة "انقلاب"- ارگان حزب کمونيست انقلابي آمريکا- 22 اکتبر 2008

اين پيامي است به کساني که به دليل نفرت از جهت گيري دولت بوش در هشت سال گذشته، به حمايت از باراک اوباما برخاسته اند. به آنها که آرزوي تغيير را در وجود باراک اوباما جستجو مي کنند و اميدوارند که او جهت کنوني را عوض کند.

ما همواره گفته ايم که چنين اميدهائي بيهوده و توهم است. اوباما جهت جامعه را در جهتي که شما مي خواهيد، تغيير نخواهد داد. ما بارها گفته ايم که حمايت از اوباما مضر است. اکنون نيز، بار ديگر، به آنان که مي دانند اين نظام تا مغز استخوان گنديده است مي گوئيم که معناي حمايت شما از اوباما در واقع اين است: اگر امروز نمي توانيم اين نظام را عوض کنيم؛ پس، از طريق نيرو گذاشتن و فعاليت براي انتخاب کسي که حتا وانمود نمي کند که ماهيت اين نظام را تغيير خواهد داد، آن را تقويت کنيم.

اگر فکر نمي کنيد که انقلاب لازم است؛ پس، توضيح دهيد که چگونه مي خواهيد با راي دادن به اوباما، مسائلي را که برايش دل مي سوزانيد، حل کنيد. چگونه اوباما مي تواند، از درون اين نظام، دهشتهائي را که اين نظام براي بشريت آفريده حل کند: گرم شدن جو زمين تا بحران غذائي تا تبعيض هاي شنيع در اين جامعه؟

خب! با همه ي اين حرف ها الان به اينجا رسيده ايم. فرجام اين انتخابات هنوز نامعلوم است و بر سر آن تصميم گيري نشده است. منظورمان اين نيست که هنوز معلوم نيست مردم چطور راي خواهند داد. بلکه هنوز معلوم نيست راي ها چگونه شمارش خواهند شد. اما نتيجه هر چه باشد، مهم نيست. در هر حالت، وقتي گرد و خاک ها خوابيد، سوال مقابل همه ي کساني که صميمانه و از ته قلب خواهان تغييراتي هستند که مردم دنيا بشدت به آن نياز دارند اين است:

اکنون چه خواهيد کرد؟

آيا براي تغيير در جامعه و تغيير جهت آن (و تغيير نقشي که آمريکا در جهان بازي مي کند) خواهيد جنگيد؟ اين تغيير چيزي است که شما خواستش را داريد. آيا برايش مبارزه خواهيد کرد؟ و اگر به اوباما راي داده ايد، آيا براي تحقق آن اميدهائي که بخاطرش به اوباما راي داديد، خواهيد جنگيد؟

اگر اوباما انتخاب شود، بسياري بازي "صبر کنيم و به او وقت دهيم" را بازي خواهند کرد!

شما چقدر صبر خواهيد کرد؟ چه چيزي را غيرقابل تحمل محسوب خواهيد کرد؟ خط قرمزي که از آن رد نخواهيد شد کدام است؟ کي برخاسته و دست به مقاومت خواهيد زد؟

- زماني که اوباما اعلام کند جنگ در افغانستان ( و ترور و رنج و قتل عامي که به مردم افغانستان تحميل مي شود) بايد تشديد شود زيرا اين "يک جنگ خوب" است و جبهه ي کليدي در "جنگ عليه ترور" مي باشد؛ آيا شما مثل گوسفند همراهي خواهيد کرد يا مقاومت خواهيد کرد؟

- آيا آنقدر اصول خواهيد داشت به ياد آوريد که سردمداران کشور چگونه در هر گام دروغ گفتند و اين جنگ، يک جنگ نامحدود براي امپراتوري است؟ آيا زماني که شديدتر از امروز وارد "سرکوب تروريستها در پاکستان" بشوند (يعني در واقع، تشديد حمله به مردم پاکستان) شما برخاسته و مقاومت خواهيد کرد؟ اگر اوباما به ايران حمله کند، همانطور که علاقه اش را نيز بيان کرده است، شما چه خواهيد کرد؟ اگر خدمت سربازي را برگرداند، چه خواهيد کرد؟ به طور خلاصه، چه مقدار از جنايات اوباما در خدمت امپراتوري را تحمل خواهيد کرد؟

- وقتي اوباما به شما بگويد که کساني که خانه هايشان را از دست مي دهند بايد تحمل کرده و به رهبران خود ايمان داشته باشند؛ آيا شما با او همراهي خواهيد کرد يا مقاومت؟

- وقتي اوباما به درون سازمان هاي مذهبي پول تزريق کند و کنترل پخش خدمات اجتماعي را به دست آنان بسپرد؛ به گونه اي که بيشتر از پيش مذهب را در بافت هاي جامعه جاي دهد؛ آيا شما با او همراهي خواهيد کرد يا مقاومت؟

- وقتي اوباما مبارزه عليه بي عدالتي و تبعيض نژادي عليه سياهان را "بي موقع" و "غير ضروري" اعلام کند، همراهي خواهيد کرد يا مقاومت؟ وقتي سياهان را به خاطر شرايطي که محصول کل تاريخ برده داري و ستمي است که امروز به آنان مي شود، سرزنش کند (آنطور که در سخنراني "روز پدر" کرد) آيا پرده پوشي خواهيد کرد يا مبارزه؟ وقتي کساني اوباما را به شما نشان داده و بگويند اين علامت آن است که در اين کشور نژاد پرستي تمام شده است (درست در زماني که يک ميليون سياه در زندان هاي آمريکا دفن شده اند)؛ آيا شانه ها را بالا انداخته و بي تفاوت خواهيد گذشت يا با اين مزخرفات عقب مانده مبارزه خواهيد کرد؟

- زماني که اوباما بگويد، ما همه مي دانيم که سقط جنين چيز وحشتناکي است و تحت عنوان حل اختلافات با مخالفين جلوگيري از بارداري و سقط جنين سازش کند؛ شما چه موضعي خواهيد گرفت؟ آيا بعنوان واقعيت جديد آن را مي پذيريد يا خواهيد گفت: هرگز!

- وقتي اوباما سرکوب مهاجرين را ادامه داده و حتا تشديد کند ... شما چه خواهيد کرد؟

- البته اين را هم بخاطر بسپارد: مک کين نيز مانند جورج بوش مي تواند راي ها را عوض کرده و از صندوق ها برنده بيرون بيايد. اما حتا اگر مک کين پيروز شود، به چه معناست؟ به معناي آن است که در اين جامعه هنوز مي توان بخش هائي از مردم را با رزش ها و تعصبات ارتجاعي "شهرستاني" مانند عدم تساهل، عظمت طلبي سفيد پوستي، ميهن پرستي، مذهب و غيره به هيجان آورد و مانع از آن شد که اين ها مغزشان را استفاده کنند. و اگر با اين گرايشات بشدت مقابله نشود، موجب رشد عناصر فاشيست خواهد شد. اگر مک کين انتخاب شود، مي تواند به معناي آنباشد که صندوق ها را عوض کرده اند. خب که چي؟ شما وقتي پاي اين ميز بازي نشستيد همه اين ها را مي دانستيد. نمي توانيد بخاطر اينکه تقلب کردند، به نااميدي و سرخوردگي سقوط کنيد. آيا اجازه خواهيد داد که فاشيست هاي وقيح بدون اينکه به چالش کشيده شوند، حکومت کنند؟ يا خواهيد ايستاد و همراه ديگران در مقابل اين ماشين جنگي فاشيستي مقاومت خواهيد کرد؟

 

پيش بيني هوا: توفان در راه است!

هر يک از کانديداها که پس از اين انتخابات وارد کاخ سفيد شوند، راننده ي ماشين اين نظام خواهند شد -- بخصوص راننده ي ماشيني که مسيرش از قبل توسط رژيم بوش ترسيم شده است؛ مسيري که اهداف جهاني مشخصي را دنبال مي کند و تلاش کرده است جامعه را به طريقه اي فاشيستي تجديد سازماندهي کند. رئيس جمهور آينده اي در شرايطي وارد کاخ سفيد خواهد شد که به دليل بي ثبات شدن اقتصاد جهاني توسط بحران مالي، جابجائي ها و تلاطمات عظيمي به راه افتاده است و بدتر از اينها در راه است. آينده ي ميليون ها نفر به نخي بند است.

اين انتخابات بهر طرف که بچرخد، "تغييرات" عميقي بهمراه خواهد داشت. اين بحران مي تواند جهشي به تجديد سازماندهي فاشيستي جامعه بدهد. اما در همان حال، اگر يک جنبش انقلابي و جنبش مقاومت رشد يابنده اي موجود باشد، مي تواند راه را براي شرايط ديگري باز کند ... و توازن نيروهاي درون جامعه بطور چشم گيري تغيير کند.

آينده هنوز نوشته نشده است. اينکه چگونه نوشته شود، بستگي به ما دارد. توفان هائي در پيش است. مي توانيد کنار نشسته و بگذاريد که در اينجا و سراسر جهان، مردم در اين توفان غرق شوند. يا اينکه مي توانيد کاري کنيد که از دل اين توفان آينده اي متفاوت زاده شود.

 

هرکس که برنده ي انتخابات شود، فاشيستهاي حزب جمهوري خواه تعرض خود را ادامه خواهند داد

بسياري به حمايت از اوباما برخاسته اند چون حس مي کنند او حايلي است در مقابل تحميل يک جامعه ي فاشيستي از سوي جمهور خواهان. اما دموکرات ها (و مشخصا اوباما) در مقابل تعرض فاشيستي آنها ايستادگي نکرده و مردم را به مخالفت جدي با آنها نخواهند خواند. آنها بارها در حرف و عمل، اين را ثابت کرده اند. حتا زماني که حملات مک کين/پالين شنيع تر و ترسناک تر شد، اوباما شعار "سازش" و "حل اختلافات" را داد. بهتر است توهم نداشته باشيم: امروزه، دميدن به تفکرات عقب مانده در ميان مردم و جنبش عوامفريبانه ي دست راستي، ديگر يک تاکتيک انتخاباتي نيست. اين جنبش نه تنها کريه است بلکه خطرناک نيز هست. کارزار انتخاباتي مک کين عليه اوباما اين است که اوباما ضد مسيح است. وقتي کار به اينجا مي رسد به معناي آن است که جنبش فاشيستي مسيحي در حرکت است.

چرا اوباما مورد حمايت بخش بزرگي از هيئت حاکمه ي آمريکاست؟ زيرا اوضاع پر تلاطمي است و شعار اوباما "به راه" آوردن مردم است. علت حمايت اينان از اوباما آن است که احساس مي کنند اوباما بهترين برنامه را براي آرام نگاه داشتن مردم آمريکا در شرايطي که بايد از جهنم گذر کنند، دارد. در نظرسنجی های رسمی احتمال زيادی به انتخاب اوباما مي دهند و کمک هاي مالي بزرگي به کارزار انتخاباتي او مي شود. هيچ نبايد توهم داشت که علت همه ي اينها حمايت گسترده ي هيئت حاکمه ي آمريکا از اوست. آنها احساس مي کنند اوباما بهترين فرد براي قبولاندن برنامه هاي تجاوز و قتل آمريکا در سراسر جهان، به مردم آمريکا است. او "چهره ي جديدي" است. اما، هيئت حاکمه ي آمريکا در عين حال فکر مي کند بايد به مسيحيان فاشيست که سارا پالين نماينده ي محبوب آنهاست، جائي داده شود و نبايد آنها را فاشيست خواند. براي همين، هر زمان که اين نيروهاي فاشيست دست به حملات تاريک انديشانه ي مذهبي، ضد زن، و نژاد پرستانه مي زنند، اوباما در باره تساهل و تسليم موعظه مي کند. و حتا با رئيس جمهور شدن اوباما، اين وضع تغيير نخواهد کرد. هيچ کس در حکومت آمريکا خواهان آن نيست که به مردم اجازه دهند به مخالفت جدي با دستور کار جاري آمريکا بلند شوند چون مي ترسند اوضاع کاملا از دستشان خارج شود. به ميدان آوردن توده ها مي تواند به ظهور يک چالش راديکال عليه کليت نظام، بينجامد.

اوباما نمي خواهد مردم را به جنبشي از پائين عليه اين ارتجاع و بي عدالتي، فرا بخواند و هرگز چنين نخواهد کرد. به زودي هواداران اوباما، در نهايت افسردگي، در خواهند يافت که اتفاقا اوباما از ماشين دولتي عليه چنين جنبشي استفاده خواهد کرد. اين آن چيزي است که لازم است اتفاق بيفتد.

 

آنچه امروز بايد بدانيم

آيا زمانه آبستن تغييرات بزرگ است؟ با توجه به آنچه در جهان مي گذرد، آيا چيزي جز اين مي تواند باشد؟ اما سوال اين است: چه نوع تغييري و به نفع چه کسي؟ حاکمان اين کشور دست روي دست نخواهند گذاشت تا نظامشان فرو بپاشد. اين حاکمان، در مقابل نيروهاي قدرتمند گريز از مرکز، که بافت جامعه را از هم مي گسلند، سعي مي کنند به زور راه خود را باز کرده و از بحران بيرون آيند. و اگر در اينکار موفق شوند، بر پايه و به بهاي تشديد رنج ها و استثمار مردم خواهد بود. اما، اين فرجام، اجتناب ناپذير نيست.

دوران بسيار سنگيني است که آبستن جابجائي هاي راديکال و تکان دهنده و حتا بحران بسيار عميق تري است؛ اوضاعي که مي تواند امکان تغييرات انقلابي را فراهم کند ... و ما بايد براي چنين زماني آماده شويم.

به آنها که مي پرسند، اما تا زمان رسيدن انقلاب چه بايد کنيم؟ جواب اين است که در حال حاضر بايد به ساختن يک جنبش انقلابي همت گماريم. انقلاب فقط زماني که اوضاع پخته شود، امکان پذير مي شود. اما انقلاب را در تمام طول راه بايد "ساخت". حزب ما در ميدان حضور دارد و خواهد داشت و انقلاب را اشاعه داده و مقاومت را سازمان مي دهد. حزب ما در ميدان جهان هست و خواهد بود تا مردم انقلابي را از ميان تمام پيچ و خم هاي اين مبارزه به پيش برد؛ و وقتي که اوضاع تکامل يافته و انقلاب امکان پيروزي بيابد، ما فرصت را از دست نخواهيم داد.

و زماني که فهميديد کلک خورده ايد ... وقتي که حالتان از اين بازي بهم خورد و تصميم گرفتيد که براي تغييري که جهان نياز دارد بجنگيد، و نه تغييري که به ما تحميل مي شود ... وقتي تصميم گرفتيد که وقت برخاستن، گام به جلو نهادن و مقاومت کردن رسيده است: به حزب ما بپيونديد تا با هم براي تغييري واقعي تلاش کنيم.