Print  |  close
گزارشی از آکسیون تورنتو در حمایت از مبارزات و اعتراضات مردم در ایران

گزارشی از آکسیون تورنتو در حمایت از مبارزات و اعتراضات مردم در ایران

در روز پنجم ژانویه به دعوت احزاب و نیروهای چپ و کمونیست تورنتو، آکسیونی در جهت حمایت از خیزش مردم ایران در میدان مل لسمن برگزار گردید .این آکسیون قرار بود از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهرباشد و از ساعت 2 تا 3 نیزگروه دیگری با فراخوان "هبستگی با معترضین شجاع ایرانی " اجازه تظاهرات در آن محل را گرفته بود . این گروه در بحث های کناری و خصوصی که با دیگران داشتند، خود را از طرفداران سیاست های آمریکا در مورد جنبش ایران و پرو ترامپ معرفی کرده بودند . ما با توجه به این اطلاعاتی که کسب کرده تصمیم گرفتیم که بعد از ساعت 2 محل را ترک نکنیم و به تظاهرات و شعار دادن خود ادامه دهیم و همچنین سعی کنیم که از بروز درگیری با آنها جلوگیری کنیم .

با وجود هوای بسیار سرد و زیر 30 درجه سانتیگراد  ،  علاوه بر جضور بسیاری از فعالین سیاسی ، جریانات چپ و کمونیست و زنان و مردان آزادیخواه ایرانی ، تعدادی از دانشجویان جوان کانادایی نیز در حمایت و همبستگی با مردم ایران شرکت کردند و چند تا از بنرها و پرچم های ما را در دست گرفته بودند. ما فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م ) با بنر انگلیسی و با مضمون "با قدرت بجنگیم و مردم را برای انقلاب سازماندهی کنیم " و چندین پوستر در رابطه با مبارزات مردم ، در این برنامه حضور داشتیم. پوسترهایی که ما حمل می کردیم با عناوین " نه شیخ ، نه شاه ، نه ترامپ ، نه پوتین "  "با جمهوری اسلامی بجنگیم مردم را برای انقلاب آماده کنیم "  " خیابان ، عصیان ، جای زنان همین جاست " و شعارهایی با مضمون رهایی همه ملل ساکن در ایران و دفاع از حقوق همجنسگرایان بود که مورد توجه بسیاری قرار گرفت.شعارهای محوری برنامه عبارت بود از "نه سازش نه تسلیم ،نبرد تا رهایی " "مرگ بر جمهوری اسلامی ، زنده باد جمهوری سوسیالیستی " و " زندانی سیاسی آزاد باید گردد " .  برنامه با شعاردادن و پخش موسیقی انقلابی و سخنرانی های کوتاه دو دقیقه ایی رفقای مختلف ادامه پیدا کرد.یکی از سخنرانها رفیق آناهیتا از فعالین حزب ما بود . او در بخشی از سخنرانی اش گفت" اینبار ما اجازه نخواهیم داد که انقلاب ایران بدست نیروهای ارتجاعی دزدیده شود .نیروهای ارتجاعی و امپریالیستها برای این جنبش خیز برداشته اند که آن را بنفع خود مصادره کننند.  زحمتکشان دوستان خود را دریابید و دشمنان خود را بشناسید . مردم غیور ایران ، کارگران و زحمتکشان بدانید جواب اسلحه ، اسلحه است بدانید که جواب نیروهای ارتجاعی تنها دفاع نیست  بلکه باید تمام پایگاه های سیاسی رژیم را مصادره کرد.....مرگ بر جمهوری اسلامی ، پیش بسوی جمهوری سوسیالیستی " .

در حوالی ساعت 2 حدود 50 الی 60 نفر که با فراخوان پرو ترامپ ها آمده بودند ، با فاصله کمی از ما جمع شدند .تعدادی از آنها عکس های رضا پهلوی را در دست گرفته بودند و تعدادی هم پرچم و یا چتر هایی با آرم شیر و خورشید را در دست داشتند و شعارهایی که در اعتراضات ایران مطرح بود را فریاد می کردند مانند " مرگ بر خامنه ایی ، مرگ بر دیکتاتور" " نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران" " اصلاح طلب ، اصولگرا ، دیگه تمام ماجرا" . با وجودیکه بسیاری از آنها عکس رضا پهلوی را حمل می کردند ولی بطور مشخص هیچ شعاری در حمایت از او طرح نشد. چیزی که خیلی چشمگیر بود و اوج دیدگاه ارتجاعی و نوکر صفتی آنها را نشان می داد این بود که در جلو صف خود و رو به خیابان ،  پرچم بزرگ شیر و خورشید و پرچم آمریکا را  قرار داده و لبه های هر دو را بهم گره کرده بودند.

ما درتمام این مدت با بلندگوهای بسیار قوی خود بطوری که صدای بلندگوی آنها تحت شعاع قرار می گرفت و شنیده نمی شد، شعارهای رادیکال و سوسیالیستی در حمایت از اعتراضات مردم در ایران می دادیم همچنین با برافراشتن پرچم های سرخ خود  و با سخنرانی ها ی کوتاه و تهییجی سعی می کردیم هم به مردم رهگذر و هم کسانی که دور آنها جمع شده اند در مورد خطر نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی که مبارزات مردم ایران را تهدید می کند ، افشاگری کنیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی

پیش بسوی جمهوری سوسیالیستی نوین

9 ژانویه 2017

فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م ) تورنتو