Print  |  close
تروریسم فقط یک چهره ندارد

تروریسم فقط یک چهره ندارد

حملۀ تروریستی منتسب به دولت اسلامی به موزۀ باردو در تونس و کشتار گردشگران خارجی که در روز چهارشنبه 27 اسفند ماه صورت گرفت، افکار عمومی مردم آن کشور را منقلب کرده و معضل تروریسم را در ذهن جهانیان برجسته ساخته است. رسانه های امپریالیستی به ویژه در فرانسه که نقش ارباب قدیمی و قیم فعلی طبقۀ حاکم تونس را بازی می کند کارزار سیاسی و ایدئولوژیک بزرگی به راه انداخته اند. اولین هدف شان راندن هر چه بیشتر توده های به خشم آمده و بهت زدۀ تونسی به زیر پر و بال خود است. می خواهند از فرصتی که اسلام گرایان مرتجع جنایتکار در اختیارشان گذاشته اند حداکثر استفاده را بکنند و این دروغ مرگبار را به مردم بقبولانند که یا باید به تیغ سلاخی و جهل و تعصب مذهبی ها گردن بگذارید و یا زیر پرچم سرمایه و دستگاه امنیتی ـ نظامی ما پناه بگیرید و با قدرت های امپریالیستی متحد شوید. هم زمان، امپریالیست ها می خواهند شکل حکومت کنونی تونس را به عنوان یک الگوی مناسب و کم دردسر در فضای ملتهب و بی ثبات کشورهای عرب زبان شمال آفریقا و خاورمیانه تقویت و تبلیغ کنند. به هرکس هم که علیه اهداف امپریالیستی پشت این تبلیغات حرفی بزند مُهر طرفدار یا توجیه گر تروریسم می زنند.

در این شرایط، نگاه بخش بزرگی از نیروهای اپوزیسیون (اعم از رادیکال یا لیبرال)، تشکل های مردمی و صنفی ـ سندیکایی، روشنفکران و هنرمندان ترقیخواه و سکولار که با آغاز بهار عربی با واژۀ انقلاب آشتی کرده بودند و بی هراس و تردید آن را به زبان می آوردند به سوی نهادهای رسمی، دمکراسی رسمی، نظم و امنیت رسمی می چرخد. پشت گرد و خاکی که از جنایت اسلام گرایان برخاسته، ماهیت واقعی نیروهای استثمارگر و ستمکار حاکم بر سرنوشت مردم پنهان می شود.

خود را گول نزنید! واقعیات دنیا را همانطور که واقعا هست ببینید! جنایات و ترورهایی که می بینیم در تضادهای بنیادین دنیای سرمایه داری امپریالیستی، بحران ها و شکاف هایش، نابرابری ها و بیعدالتی هایش، جا به جایی ها و بی ثباتی هایش، شستشوی مغزی ضدکمونیستی و ضدانقلابی و تقویت جهل و خرافه در رسانه هایش ریشه دارد. دعوا و کشمکش واقعی که بین اسلامگرایان جهادی و قدرت های غربی و حکومت های غیرمذهبی منطقه جریان دارد از حدت یابی این تضادها و عمیق شدن بحران های اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک بر می خیزد.

واقعیات را باید دید! زد و بندها و رقابت های قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی در سطح بین المللی نیز در اهداف و عملکرد شاخه های مختلف جریان بنیادگرای اسلامی منعکس می شود. رد پای پول و اسلحه و رسانه و نقشۀ دولت های ضدمردمی از جمهوری اسلامی ایران و شیوخ خلیج گرفته تا محافل امپریالیستی غربی و شرقی را در حرکات شان می توان پیدا کرد. اسم هایی مثل طالبان، القاعده، داعش، بوکو حرام، الشباب یا گروه های جنایتکار ناشناختۀ شیعی عراق، گروه های نئونازیستی و جنایتکاران مسلح مسیحی و بنیادگرایان دیگر، پیچ و مهره های ماشین جهانی سرمایه و سودند. مهم نیست افرادی که سرباز آن ها می شوند چه توهمی در سر دارند یا از کدام قشر اجتماعی می آیند. آن ها عصای دست بورژوازی بین المللی در این روزهای بحران اند. وجودشان و اقدامات شان توجیهی برای سیاست های سرکوبگرانه سیاسی و اجتماعی و تهاجم وحشیانۀ سرمایه به سطح معیشت پرولترها و توده ها در کشورهای مختلف است.

تروریسم فقط یک چهره ندارد. تروریسم فقط قتل تکان دهندۀ گردشگران در سالن های یک موزه نیست. فقط کشتار هیئت تحریریۀ یک نشریه نیست.... با درست کردن گوانتانامو و یا شکنجه در زندان های ابوغریب هم می توان مردم دنیا را به وحشت انداخت. با بمباران روستاهای افغانستان و پاکستان توسط هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی هم می توان قلدری کرد. با محاصرۀ صهیونیستی غزه و گرسنگی دادن توده های فلسطینی هم می توان ترور کرد. با تحمیل برنامۀ ریاضت کشی به اهالی کشورها هم می توان هراس از بیکاری و بی خانمانی و گرسنه ماندن را به جان مردم انداخت. با رونق بخشیدن به صنعت پورنوگرافی و تشویق جنون آمیز سلطۀ مردانه هم می توان به جسم و روح زنان سوء قصد کرد.....

مشکل و مانعی که در برابر بشریت قرار گرفته و امکانات و فرصت ها و ظرفیت های واقعا موجود برای ساختن یک دنیای متفاوت و نوین، ساختن روابط غیر استثماری و عاری از ستم طبقاتی و جنسیتی و ملی و مذهبی در میان مردم همۀ کشورها، رفع فقر و بیکاری و فلاکت و جهل و خرافه را به هرز می برد، کلیت نظام سرمایه داری امپریالیستی و نیروهایی است که نمایندگی و محافظتش می کنند. تبلور این نیروهای منسوخ (پوسیده یا دِمُده) در دنیای امروز، دو اردوی امپریالیست ها و بنیادگرایان مذهبی هستند. درگیری ها و رقابت های سیاسی ـ ایدئولوژیک ـ نظامی این دو اردو، و نیز همدستی ها و آشتی های شان، تماما علیه منافع پرولترها و کارگران و توده های محروم جهان است. نه توهم، نه دوستی، نه تسلیم شدن به این یا آن اردو! تنها راه نجات نوع بشر، انقلاب کمونیستی است!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

29 اسفند 1393

www.cpimlm.com