Print  |  close
در فردای لوزان

 

در فردای لوزان

مذاکراتی که اسمش را ماراتن هسته ای گذاشته بودند با بوق و کرنا به پایان رسید. طرفین حرف از توافق و موفقیت می زنند بی آنکه بگویند بر سر کدام مسائل استراتژیک سیاسی و منطقه ای بده بستان کرده اند و تا کجا پیش رفته اند. رسانه های جمهوری اسلامی و شبکه های فارسی زبان غرب همچنان مغزها را شستشو می دهد. پیام مشترک شان این است: اگر می خواهید سرنوشت مردم ایران تغییر کند، اگر می خواهید وضع معیشت بهبود یابد و جامعه نفس بکشد، باید دعا کنید ـ یا کمک کنید ـ که توافق جامع هر چه سریعتر انجام شود. و مثل همیشه هستند کسانی که این وعده ها را می خرند؛ بوق زنان به خیابان می آیند؛ نومیدی و درماندگی خود را برای چند ساعت یا چند روزی هم که شده پشت شادی های الکی خوشانه قایم می کنند؛ برای مهره های هفت خط رژیمی هورا می کشند که مسئول مستقیم فقر و فلاکت و فساد و ستمگری است؛ از مقامات نظامی مُچَکّرند که از بدو تولد منافع مردم و منابع کشور را به حراج گذاشته است، با داغ و درفش و نیرنگ دینی حاکمیت خود را بر مردم تحمیل کرده است و امروز آتش افروز جنگ های ارتجاعی در کشورهای سوریه، عراق و یمن است.

بنگاه ها و نهادهای سرمایه داری غرب با دندان های تیزشان پشت دیوارهای تحریم کمین کرده اند تا جمهوری اسلامی دروازه ها را چار تاق به روی شان باز کند -- برای بهره کشی شدیدتر، غارت شدیدتر و تحمیل ریاضت کشی شدیدتر به جامعه. عده ای می گویند، بهبود روابط جمهوری اسلامی و آمریکا شرایط را برای گشایش های سیاسی و اجتماعی آماده خواهد کرد. این نیز خیال باطل است. دوستی و ائتلاف جنایتکاران هیچگاه به رهایی و بهروزی قربانیان جنایت نیانجامیده و نخواهد انجامید. اینان در جریان دوستی ها و دشمنی های شان هر بار به شکلی تیغ خود را علیه مردم تیز می کنند.

این میان، چه زبونانه است شادباش گفتن های فرصت طلبان مرتجع در صفوف اپوزیسیون (جریاناتی نظیر فدائیان اکثریت) که دنبال حاکمان اسلامی و قدرت های امپریالیستی می دوند و همراه این دو نیروی ضدمردمی پوسیده به چشم مردم خاک می پاشند. چه خوشخیالانه است تحلیل و پیش بینی گروه هایی که امیدوارند توافق هسته ای بالاخره راه مبارزۀ طبقاتی را هموار کند؛ صف بندی میان طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار حاکم را خود به خود آشکار و روشن کند؛ و مراسم تدفین جمهوری اسلامی آغاز شود.

روند توافق لوزان بر متن یک نظام جهانی بحران زده، تحت تاثیر رقابت ها و کشمکش های خونین قدرت های بزرگ و دولت های دست نشانده شان در یک منطقۀ بی ثبات، توسط رژیمی پیش برده می شود که گرفتار تضادهای فزاینده و پیچیدۀ داخلی و خارجی است. لوزان برای هیچیک از طرفین، نه جام زهر است نه نوشدارو. واقعیت ماجرا و دورنمای پر تضاد و تنشی که پیش روی جامعه و منطقه و دنیا است را باید فهمید و به همگان گفت. باید عمق فریبکاری های مرتجعان اسلامی و امپریالیست ها و پوچی توهمات رایج در مورد اهداف و نتایج این توافق را آشکار کرد. تحول و تغییری که در راستای منافع توده ها باشد و سرنوشت شان را به نحوی مثبت تعیین کند تنها با اتکاء به آگاهی و توان و انرژی آزاد شدۀ خود مردم صورت خواهد گرفت. آنچه برای نظام جمهوری اسلامی وقت خریده و به طبقۀ حاکم فرصت تجدید قوا داده و می دهد، ناآگاهی و محروم ماندن توده ها از رهبری و تشکیلات و راهبرد انقلاب کمونیستی است. رقابت ها و تبانی ها، وعده ها و فریبکاری ها، خرافات و توهمات، فقر و فلاکت و ترس، مسیر حرکت مردم را دائما تیره و تار می کند. این مسیر را فقط با چراغ انقلاب کمونیستی می توان روشن کرد.

توهمات را به دور افکنید! آماده ی مبارزات بزرگ انقلابی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی شوید!

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

14 فروردین 1394