Print  |  close
به تظاهرات اعتراضی علیه رئیس جمهور رژیم جنایتکار ایران در نیویورک بپیوندید

 

به تظاهرات اعتراضی علیه رئیس جمهور رژیم جنایتکار ایران در نیویورک بپیوندید

 

 

روحانی رئیس جمهور جدید ایران روز 24 سپتامبر در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. سفر او به نیویورک در شرایطی انجام می شود که ایرانیان تبعیدی در سراسر دنیا در حال برگزاری مراسم یادمان کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 1376 هستند. کشتاری که برخی از  وزرای کابینه ی روحانی مانند پور محمدی، علی ربیعی، حمید چییان در آن دخالت مستقیم داشتند. این ها از بدنام ترین جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی هستند. پورمحمدی به عنوان "وزیر مرگ" نامگذاری شده است. او یکی از عاملان اصلی اعدام های سیاسی در دهه شصت و عضو  کمیته سه نفره ی موسوم به "کمیته مرگ" بود. او همراه با دیگر مقامات جمهوری اسلامی در سال 67 هزاران زندانی سیاسی را در دادگاه های یک دقیقه ای محکوم به مرگ کردند. وی همچنین عامل موثر در ترور شخصیت های سیاسی و دگراندیش مخالف در دهه 70 است. پرونده سایر وزرای روحانی نیز مشابه پرونده ی پور محمدی جنایتکار است.

 

رئیس جمهور جدید خود را "امید" مردم ایران معرفی می کند. اما وی نماینده ی اتحاد جدیدی است که در میان جناح بندی های مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. وی با حمایت سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و شخص "رهبر" وی به ریاست جمهوری رسیده است.

 

نام روحانی از صندوق های رای نظام بیرون آمده است تا خدمات چندگانه ای را برای نظام جمهوری اسلامی انجام دهد: از یکسو، یک دور دیگر توده های مردم را که از فقر و فلاکت و سرکوب سیاسی و اجتماعی و تاریک اندیشی دینی عصبانی اند با توهم "اصلاح نظام" آرام کند. از سوی دیگر، به امپریالیست ها اطمینان خاطر دهد که نظام جمهوری اسلامی در تضاد آشتی ناپذیر با قدرت های امپریالیستی نیست و می تواند شریک قابل اتکایی برای آنان در استثمار و کنترل مردم ایران و برنامه های منطقه ایشان باشد به شرطی که قدرت های امپریالیستی نیز بقای این رژیم را تضمین کنند. 

 

این رژیم و نظام جمهوری اسلامی بخشی لاینفک از نظام جهانی سرمایه داری هستند و این نظام جهانی تحت کنترل قدرت های امپریالیستی است. تنش های میان جمهوری اسلامی و قدرت های امپریالیستی، تنش و تضاد میان دو قطب پوسیده و ارتجاعی است و هیچ عنصر "ضد امپریالیستی" در آن موجود نیست. در ایران نیز مانند تمام جهان اکثريت مردم جامعه ثروت توليد ميکنند اما اين ثروت توسط مشتی سرمايه دار انگل به تصاحب در ميآيد. مانند تمام کشورهای تحت سلطه ی امپریالیسم در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تار و پود اقتصاد ايران وابسته به نظام سرمايه داری جهانی است. هرچه بیشتر ایران در نظام جهانی سرمایه داری ادغام می شود، شکافهای طبقاتی و سرکوب مردم بيشتر می شود. در ایران یک رژیم تئوکراتیک حاکم است که مانند سگ هاری به جسم و روح مردم به ویژه زنان می تازد. سرکوب زنان يکی از ستونهای اين نظام است. زندگی این رژیم وابسته است به سرکوب ابتدایی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اکثریت مردم ایران. ستم گری ملی از ستون های جمهوری اسلامی است. تضاد میان جمهوری اسلامی و اکثریت مردم ایران خصمانه است.

 همين واقعيت های مادی ضرورت و امکانِ سرنگونی انقلابی دولت جمهوری اسلامی را فراهم ميکند. ما کمونیست های انقلابی در ایران می دانیم که اگر توده های وسيع مردم ایران را در جنبشی برای انقلاب سازمان ندهيم، اين هيئت حاکمه ی مرتجع، فاسد و بحران زده ميتواند با سرکوب و تحميق توده ها به طرق مختلف بر عمر خود بيفزايد و نسل های بيشتری را قربانی حاکميت پوسيده ی خود کند. ما خوب می دانیم که اگر توده های مردم ایران آگاه به یک برنامه و افق انقلابی کمونیستی که واقعا ميتواند شرايط شان را تغيير دهد نشوند، حتا در صورت به پا خاستن و طغیان علیه جمهوری اسلامی به دام نیروهای ارتجاعی دیگر و آلترناتیوهایی که امپریالیسم آمریکا برای آینده ی ایران تهیه دیده است خواهند افتاد. و مانند مردم مصر و سوریه تبدیل به قربانی جنگ میان نیروهای ارتجاعی که بر سر قدرت رقابت می کنند و هر یک توسط این یا آن امپریالیست حمایت می شوند، خواهند شد.  

فقط  یک راه حل وجود دارد :سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی با یک مبارزه ی انقلابی و با هدف محو تمام روابط و ارزشهای طبقاتی و دینی  ارتجاعی آن و به جای آن استقرار دولتی نوین که واقعا به دست مردم و برای مردم باشد و هدفش سازمان دادن جامعه ای نوین بر اساس اقتصادی نوین ، سیاستی نوین و روابط اجتماعی نوین باشد. جامعه ای که ما کمونیستها آن را جامعه سوسیالیستی می نامیم و آن را مسیری می دانیم برای دستیابی به جهانی که در آن هیچ ستم و استثماری نباشد. یعنی جامعه و جهانی کمونیستی.

 

فعالین حزب کمونیست ایران (م.ل.م) در آمریکای شمالی

23 سپتامبر 2013

 

برای حضور در تظاهرات نیویورک با تلفن و ای میل زیر تماس بگیرید

                                  demonstrat32@yahoo.com

(1) 3107099241 or (1) 3179372859

آدرس های اینترنتی حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

www.cpimlm.com

cpimlm@gmail.com

haghighat@sarbedaran.org

 https://www.facebook.com/cpimlm1380

 

آدرس ترجمه به انگليسی http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1032&tb=eng&Id=24&pgn=1