Print  |  close
پیام حزب کمونیست ایران (م ل م) به مناسبت جانباختن رفیق رحمان نجات!

پیام حزب کمونیست ایران (م ل م) به مناسبت جانباختن رفیق رحمان نجات!

مطلع شدیم رفیق رحمان نجات عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و کومه له در پی یک حادثه ناگوار جان عزیزش را از دست داده است.

ما ضمن ابراز شدید تاسف در از دست دادن رفیق رحمان همدردی خود را با خانواده رفیق، فرزند دلبندش آرام و رفقای حزب کمونیست ایران و کومه له اعلام می داریم.

گرامی باد یاد و خاطره رفیق رحمان نجات.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)

2017-07-14

23 تیرماه