Print  |  close
مردم سنندج با سرود انترناسیونال و پرچم های سرخ یاد رفیق کوروش بخشنده را گرامی داشتند!

 

 

مردم سنندج با سرود انترناسیونال و پرچم های سرخ یاد رفیق کوروش بخشنده را گرامی داشتند!

با کمال تاسف مرگ زود هنگام رفیق کوروش بخشنده از فعالین جنبش کارگری و مبارزات انقلابی مردم کردستان را شنیدیم. وی بر اثر ایست قلبی درگذشت. جنبش انقلابی و توده های ستمدیده در کردستان و سراسر ایران، یکی از پیش گامان خود را از دست داد. رفیق کوروش هیچوقت از مبارزه با رژیم سرمایه داری اسلام گرای حاکم بر ایران دست نکشید. وی جسورانه در عرصه های مختلف، در زمینه ی کارگری و در میان مردم مناطق فقیرنشین شهر سنندج فعالیت سیاسی می کرد. در محلات قدیمی شهر سنندج کمتر کسی بود که با کوروش بخشنده و پابرجایی او در مبارزه علیه رژیم آشنا نباشد. به همین علت این رفیق هیچگاه از چشم مامورین جنایتکار و سازمان اطلاعاتی رژیم به دور نماند. این مرتجعین، رفیق کوروش را هر از گاهی با اتهام هایی همچون توطئه و دسیسه علیه جمهوری اسلامی راهی زندان می کردند.

انقلابیون و مبارزین و توده های مردم شهر سنندج در زیر نگاه مزدوران و ماموران امنیتی، جنازه رفیق کوورش را طی مراسم باشکوهی، با حمل پرچم های سرخ و خواندن سرود انترناسیونال به خاک سپردند. به این ترتیب مراسم خاک سپاری کوروش تبدیل به حرکتی انترناسیونالیستی علیه جمهوری اسلامی و سرمایه داری جهانی شد. با مشاهده ی این مراسم و شنیدن انترسیونال است نژاد انسان ها به زبان کردی، سخن لنین به خاطر می آید که، کمونیسم از هر روزنه ی جامعه بیرون می جهد و نشان می دهد که آرمان و آرزو و پایه های مادیِ انقلاب کمونیستی موجود است و باید آن را سازمان داد و چنین انقلابی را به راه انداخت و به پیروزی رساند.

یاد و خاطره رفیق کوروش و هزاران فعال کمونیست و انقلابی که دیگر در میان ما نیستند همواره با ما خواهد بود. آنان زندگی خود را وقف مبارزه در راه سرنگونی جمهوری اسلامی کردند و آرزوی شان بنای جامعه ای بود که بر اساس استثمار و ستم گری طبقاتی و ملی و مذهبی و جنسیتی سازمان نیافته نباشد؛ جامعه ای سوسیالیستی که فقط می تواند پایگاهی برای انقلاب جهانی و مبارزه برای استقرار جامعه کمونیستی بشریت آزاد در سراسر کره زمین باشد.

از خانواده و رفقای کوروش می خواهیم که ما را در غم از دست دادن او شریک بدانند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

پیروز باد انقلاب کمونیستی!

حزب کمونیست ایران (م ل م)

16 آبان 1394