Print  |  close
سلام

اطلاعیه شماره 8

 

چه كسی خیابان را رهبری خواهد كرد؟

 

هزاران زن و مرد، هر روز برای اعتراض به خیابان می آیند؛ در محل كار و كسب مشروعیت رژیم را آشكارا زیر سوال می برند؛ شب ها بر بام ها شعار می دهند؛ و به شكل های مختلف اعلام می كنند كه خواهان تغییر وضع موجودند و می خواهند فعالانه در این تغییر شركت كنند. این یك بیداری بزرگ سیاسی است. درست در چنین شرایطی است كه مساله رهبری مبارزه و اهمیت این رهبری، برای بخش گسترده ای از مردم مطرح می شود.

 

مردم با تقلب و مهندسی نتایج انتخابات روبرو شدند؛ با فراخوان سركوب مردم از جانب خامنه ای روبرو شدند؛ با استقرار هزاران نیروی سركوبگر نظامی و انتظامی و بسیجی در شهرهای مختلف روبرو شدند؛ و امروز با ضرب و شتم و قتل منظم تظاهركنندگان روبرو هستند. درسی كه از همه اینها باید گرفت، اهمیت رهبری و هدایت نقشه ها و برنامه ها در اردوی دشمنان مردم است. در مقابل دستگاه جنایتكاری كه در سطوح مختلف رهبری می شود، صف مردم نیز نیازمند رهبران خویش است.

 

رهبری مردم از آسمان نازل نمی شود. به نارهبرانی كه خود در استقرار و تحكیم جمهوری اسلامی نقش موثر داشته اند، و هنوز هم خود را به آن عملكرد و اصول و ارزش هایی كه پشتوانه و توجیه گر این نظام ضد مردمی است وفادار می دانند، نباید دل بست. رهبری از دل مبارزات دیروز و امروز توده های مردم می روید و رشد می کند. باید چنین شود.

وقتی كه بر مبنای تجربه همین دو هفته، به طرح های موثر برای مقابله با هجوم گله های نیروی انتظامی و پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی فكر می كنیم و می كوشیم در صحنه نبرد، مردم را به اجرای این طرح ها دعوت كنیم، یعنی داریم به طور جدی درگیر مساله رهبری در سطح معینی از مبارزات می شویم. وقتی كه برای خنثی كردن فعالیت بسیجی ها و خبرچینانی كه شب ها در محله ها می چرخند تا كسانی كه شعار می دهند را شناسایی كنند، یعنی داریم رهبری كردن را در سطح معینی تجربه می كنیم. وقتی كه رفقای دیرینه یا دوستانی كه تازه در جریان تظاهرات ها پیدا كرده ایم را جمع می كنیم و همفكری می كنیم و برای ادامه مبارزه و بهتر جلو بردن مبارزه نقشه می ریزیم، داریم یك ستاد رهبری را در سطحی معین به وجود می آوریم. وقتی كه با توجه به سیاست سانسور و محدودیت هایی كه این رژیم درمانده در زمینه اطلاع رسانی و تبادل اخبار به وجود آورده، روزنه ها و راه های مختلفی را برای برقراری تماس و انتقال فراخوان ها و قرار و مدارها و خبرهای مبارزاتی جستجو می كنیم و برای این كار شبكه ارتباطی می سازیم، داریم شرایط مناسبی را برای رهبری كردن مبارزه كنونی به وجود می آوریم.

 

همه اینها ارزشمند، لازم و حیاتی است. همه اینها در خدمت شكل گیری ستادهای رهبری مبارزات است. همه اینها به پیگیری و پایداری مردم در مقابل موج سركوب كمك شایانی می كند و اقدامات رژیم برای ارعاب و به خانه راندن توده ها را خنثی می كند. اما باید به مساله رهبری، فراگیرتر و كلان تر نگاه كرد. به جمهوری اسلامی نگاه كنید. آن فرمانده جانی كه در خیابان به مزدوران تحت امرش دستور حمله و به خاك و خون كشیدن مردم را می دهد، در سطح معینی دارد سیاست كشتار را در صحنه رهبری می كند. آن آخوند فریبكاری كه شب ها بسیجی های مزدور را در پایگاه هایشان جمع می كند تا به آنان روحیه بدهد و برای زدن مردم با زنجیر و قمه و گلوله توجیه شان كند، در سطح معینی به رهبری سیاسی و روحی نیروهای حكومت مشغول است. اما همه این كارها در واقع از یك ستاد فرماندهی اصلی رهبری می شود. یعنی از ستادی كه در آن دارند سیاست های كلان برای تقلب انتخاباتی، كودتا، برقراری حكومت نظامی، سركوب و كشتار مردم در خیابان، دروغ های صدا و سیما، تنظیم سیاست دیپماتیك و تبلیغات بین المللی رژیم در شرایط بحران كنونی را رهبری می كنند. این ستاد رهبری ارتجاعی كه در راس نهادهای گوناگون در دستگاه اداری نظامی نشسته، سیاست های اصلی و فراگیر و كلان را طراحی می كند. در مقابل، مردم نیز در درجه اول به سیاست های رهبری كننده خود احتیاج دارند. ستاد رهبری جمهوری اسلامی، دورنمای نظام و جامعه را با توجه به تضادهایی كه با آن روبروست، و امكانات و ظرفیت هایی كه در عرصه داخلی و بین المللی برای خود می بیند، ترسیم می كند. توده ها مردم نیز برای اینكه بتوانند پیگیر و پایدار در عرصه نبرد بمانند و شرایط جامعه و خود را به معنی واقعی دگرگون كنند و زندگی نوینی را تجربه كنند و بسازند، باید دورنمای خود را داشته باشند و به امكانات و ظرفیت های خود پی ببرند.

رهبری مردم از آسمان نازل نمی شود. در عین حال، جنبش مردمی در ایران در نقطه صفر هم قرار ندارد و در این زمینه، در خلاء به سر نمی برد. انقلابیون كمونیست، تجربه چند دهه مبارزه آگاهانه برای دگرگونی اساسی جامعه و فداكاری در صف اول نبردهای گذشته برای رهایی توده های مردم از نظام ستم و استثمار را به همراه دارند. انقلابیون كمونیست، از دل پیروزی ها و شكست های مهم بیرون آمده اند؛ مرتبا از نقاط قوت و ضعف خود جمعبندی كرده اند؛ از خطاهای و كمبودهای خود در مبارزات گذشته آموخته اند؛ و روشنتر از پیش به استقبال خیزش كنونی شتافته اند. نسل به پا خاسته و شورشگری كه در صف اول نبرد می رزمد باید دورنمای روشن و متفاوت، و شعارهای صحیحی كه جنبش را سمت و سوی نوینی بدهد و بتواند بخش های مختلف مردم را حول منافع اساسی سیاسی و اجتماعی و اقتصادیشان متحد كند را نزد انقلابیون كمونیست جستجو كند. ایجاد یك رهبری موثر و اصیل كه بتواند راه پیشروی و پیروزی را ترسیم و هموار كند نتیجه تلاقی، همفكری و ادغام این دو نیرو خواهد بود. دختران و پسران جوانی كه عملا درگیر طراحی نقشه های مبارزاتی و رهبری پراكنده توده های معترض در سطحی معین هستند؛ و نیروهای كمونیست كه با كوله بار تجارب ملی و بین المللی، و دیدی گسترده تر و درازمدت تر در نبرد شركت می كنند و مبارزات امروز را به دورنمای آینده پیوند می دهند. راه آزاد كردن انرژی و توان مبارزاتی توده های كارگر و زحمتكش، زنان، دانشجویان، معلمان، روشنفكران و هنرمندان، و همه كسانی كه از ستم های گوناگون طبقاتی و ملی و مذهبی و فرهنگی رنج می برند، راه فعال كردن و فعال نگهداشتن نیروی عظیم اكثریت جامعه برای در دست گرفتن سرنوشت خود، جز این نیست.

 

مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر جمهوری اسلامی!

 

آگاهی سیاسی خود را بالا ببریم! و به بحث در میان مردم وسیعا دامن زنیم!

از پیشروترین زنان و مردان جوان هر محله، کارخانه، دانشگاه هسته های انقلابی سازمان دهیم تا

اطلاعیه های افشاگرانه و آگاه گرانه خود را در سطح وسیع در میان مردم پخش کنند و مردم را به فعالیت های مبارزاتی گوناگون دعوت کنند!

 

 

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنیینست مائوئیست)

4 تیر 1388

 

WWW.SARBEDARAN.ORG

 

 

در پخش گسترده اطلاعیه های حزب ما را یاری دهید!