Print  |  close
اجساد مدیترانه، خودکشی دهقانان هند و ... روایت چندش انگیز پَلشتیِ جهاناند

اجساد مدیترانه، خودکشی دهقانان هند و ...

روایت چندش انگیز پَلشتیِ جهاناند

در هفتههای پایانی ماه آوریل 2015 (آخرین روزهای فروردین 1394) نزدیک به هزار مهاجر در آبهای دریای مدیترانه غرق شدند. قایقی حامل 700 مهاجر آفریقایی در سواحل جنوبی ایتالیا واژگون شد که تنها 28 نفر از آنها نجات یافتند. چند هفته پیش از آن نیز یک قایق دیگر در نزدیکی لیبی با 400 سرنشینش به عمق آب فرو رفت. تمامی آنها از آفریقای گرسنگی و قحطی و فلاکت، با امید یافتن کار، سرپناه و نان برای خوردن، تن به امواج خروشان این جهانِ پلید سپرده بودند تا شاید در آن سوی سواحل، فرصتی برای زندگی پیدا کنند.

گارد ساحلی پلیس ایتالیا به دستور مجلس این کشور و بر اساس پروتکلهای ضد مهاجرت در اتحادیه اروپا، مدتها است از کمک به قایقهای حامل مهاجرین خودداری میکند. حتی تصورش نیز نفرت انگیز است که چگونه پلیس تماسهای تلفنی درخواست کمک را دریافت میکند اما با خونسردی آن را نادیده گرفته و با اکراه فقط به یاری افرادی میرود که با تختههای تکه تکه شده به شعاع چند صد متری ساحل رسیدهاند. دیدن اجساد شناور کودکان و زنان و جوانان آفریقایی بر سطح آب، مدتها است برای پلیس و بورژوازی اروپا به امری عادی تبدیل شده است. یک "هیجان کاری خاص"، در روزهای فصل بهار و تابستان.

اما نفرت انگیزتر از روسای فاشیست گاردهای ساحلی اروپا، خود ماهیت روابط عمیقاً ستمگرانهی حاکم بر جهان است. دنیایی که تفاوت سواحل دو سوی مدیترانه، بیان بخشی از تبعیض و نابرابری هر روزه و جاری در آن است. یک سو، اروپای مرفه و خوشبخت و در طرف دیگر آفریقای غرق در تباهی و فقر و جنگ و بیماری. کافی است به سرنوشت اکثریت مطلق پناهجویان و مهاجرین که طعمه موج های دریا نشده و به سلامت به اروپا میرسند فکر کنیم. آیا چیزی جز استثمار مضاعف و "شهروند درجه دو" و "غیر قانونی" بودن در انتظار آنها است؟ جز این است که آنها به تودههای در حال گسترش بیچیزان و لایههای زیرین پرولتاریا میپیوندند و هر روز در معرض تحقیر و توهین نژادپرستی سفید پوست اروپایی قرار میگیرند؟ چگونه دهشتی حاکم بر جهان است که هر ساله، دهها هزار نفر با کودکانشان با رویای استثمار و تحقیر شدن، تن به امواج مدیترانه میسپرند و آخرین شانس حیات خود را به قمارِ مردن در آفریقا یا استثمار شدن در اروپا میگذارند؟

عملکرد سرمایه در ابعاد بینالمللی به جایی رسیده است که بسیاری از مردم جهان همانند مهاجرین آفریقایی و دهقانان هندی، دیگر حتی زنجیر هم برای از دست دادن ندارند. بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان، حتی دارای امکان بازی مرگ در سواحل مدیترانه نیز نمیباشند و فقط و فقط با چهرهی نیستی و نابودی روبرو میشوند. در بهار امسال شمار نامعلومی از دهقانان هندی دست به خودکشی زدند. سیلابهای بهاری محصول این دهقانان را نابود کرد و آنان دیگر نه فقط چیزی برای خوردن بلکه امکان بازپرداخت اقساط وامهای بانکیشان را هم نداشتند. دورنمای غصب زمین هایشان توسط بانکداران و طلبکاران خصوصی، این دهقانان را به طرف مرگ راند. بود. طبق آمار رسمی دولت هند، در سال 2013 نزدیک به 12 هزار کشاورز دست به خودکشی زدند.

هیچکدام از این تصاویر جنایت و مرگ و توحش را نمیتوان از کارکرد عادی و حرکت سرمایهداری جدا کرد. سرمایه داری به عنوان شرط ضروریِ حیات و تدوامش، لاجرم چنین تصاویر هولناکی از مرگ و بیخانمانی را تولید کرده و باز هم تولید خواهد کرد. سرمایه های گوناگون در پهنه ی جهان دیوانه وار با یکدیگر برای دست یافتن به نرخ سودهای بالاتر و بسط و گسترش رقابت می کنند. دست یافتن به نرخ سودهای نجومی فقط از طریقِ استثمار بیرحمانه ی کارگران و دهقانان کشورهای سه قاره ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و نابود کردن اقتصاد بومی و محیط زیست این کشورها و به یغما بردن منابع زیرزمینی آن ها میسر است. در انجام این جنایت ها دولت های محلی این کشورها همدستان نزدیک و شرکای کمپانی های بزرگ خارجی و بانک ها و نهادهای مالی بین المللی هستند. تولید ارتش عظیمی از گرسنگان و بی کاران و مردگان در کشورهای پیرامونی تولید واقعی آنان است. بدون بهره کشی امپریالیستی، نظام سرمایه نه قادر به ادامه حیات بود و نه میتوانست بخشی از ماحصل ناشی از فوق استثمار کشورهای جهان پیرامونی در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا را به رفاه نسبی طبقات و اقشار متوسط در کشورهای مرکز، اختصاص دهد.

برای آنکه موجهای مدیترانه یا جهنمِ بیابانهای مرزیِ مکزیک و ایالات متحده به قتلگاه و مدفن صدها هزار مهاجر گرسنه و فلاکت زده تبدیل نشوند، برای آنکه شاهد خودکشی دسته جمعی دهقانان در هند و سریلانکا و بنگلادش نباشیم، برای آنکه هر ساله هزاران کارگر در اعماق معادن یا کارگاههای پوشاک دچار سانحه و حریق نشوند، برای نجات میلیونها زن از بردگی جنسی، برای خاموش شدن آتش جنگهای امپریالیستی و قومی و مذهبی، برای پاک شدن چهره جهان از این همه کثافت و تاریکی، باید تمامیت نظام سرمایهداری همراه با کلیهی روابط تولیدی و اجتماعیِ تبعیضآمیز و بهرهکشانهاش و همه نهادها و تفکرات ارتجاعی و کهنه ی آن را نابود کرد و به گور سپرد که جز با یک انقلاب اجتماعی قهرآمیز ممکن نیست. بر ویرانههای این جامعهی جنایت و ستم و بهرهکشی است که میتوان جهان نوینی را با مشارکت صدها میلیون نفر از تودههای مردم از کارگران و زحمتکشان ساخت و خلق کرد. جهانی که در آن، هیچکس برای پیدا کردن نان و امنیت و کار، ناچار به عبور از امواج دریاها و جهنم بیابانها نباشد.

حزب کمونیست ایران (م ل م)

اردیبهشت 1394 آوریل 2015