Print  |  close
حتا خبرش صورت را می سوزاند

حتا خبرش صورت را می سوزاند!

اسید پاشی قطع نشه ایران قیامت میشه ! اسید پاشی جنایت، قانون گذاری حمایت!

این ها بخشی از شعارهای مردم اصفهان در اعتراض به جنایات سازماندهی شده مزدوران حکومتی ایران است. طی چند ماه اخیر در شهرهای اصفهان و شیراز و تهران و تبریز اسید پاشی زنجیره ای به صورت زنان جوان به راه افتاده است که با سانسور رژیم روبرو بوده است. تا کنون 15 مورد اسید پاشی اعلام شده است. در اصفهان زن جوانی در نتیجه ی اسیدپاشی جان خود را از دست داد. طی روزهای اخیر شمار کثیری از زنان پیامک هایی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه اگر حجاب شان را رعایت نکنند به روی شان اسیدپاشیده خواهد شد.

مقامات رژیم ضمن ابراز بی اطلاعی از این موضوع و انکارِ رابطه ی میان سخنان خامنه ای و نمایندگان تاریک اندیش وی در نماز جمعه، ایز گم می کنند که گویا مخالف استفاده از این روش در پیش برد امر به معروف، نهی از منکر اسلامی هستند. حال آن که این روش برخاسته از ماهیت و ذات امر به معروف، نهی منکر اسلامی است.

کارزارهای اخیر حکومت علیه زنان قرار است به مسائل کلان تری که رژیم با آن دست به گریبان است خدمت کند. رژیم از یک سو به مردم معترض قول پی گیری عاملین را می دهد و از طرف دیگر تاکید بر رعایت حجاب می کند. در واقع، اسیدپاشی بخشی از کارزار جدیدی است که این رژیم در یک سال گذشته علیه زنان به راه انداخته است. اسید پاشی، زاد ولد اجباری، جداسازی جنسیتی، طرح صیانت از حریم و حجاب و طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر و کارزارهای دیگر این دولت بر بستر 36 سال آموزشِ دین سالاری و تاریک اندیشی از طریق نظام آموزشی و مساجد و نماز جمعه و تصویب قوانینِ مجازات شرعی زنان به دلیل بی حجابی و بی ناموسی راه را برای نیروهای اطلاعاتی و انصار حزب الله و دیگر اوباش و اراذل رژیم اسلامی آماده کرده است تا وقیحانه تر و وحشیانه تر از پیش به زنان حمله کنند.

کلیت جمهوری اسلامی، اعم از حکومت های اصول گرا و اصلاح طلب، جملگی در این جنایت سهیم هستند همانطور که در 36 سال گذشته در تحمیلِ بی حقوقی و فرودستی و بردگی به زنان ایران اشتراک نظر و عمل داشته اند. زن ستیزی این رژیم گوناگون و رنگارنگ است. در واقع اسید پاشی از زمان صدور فرمان حجاب اجباری توسط خمینی هنگام بنیان گذاری جمهوری اسلامی، به عنوان یک روش برای تحمیل قوانین شرع به زنان شروع شد. حجاب اجباری سرفصل جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان بود. این جنگ همچنان با شدت ادامه دارد.

در مقابل این جنگِ ناعادلانه و ارتجاعی، زنان همواره مقاومت کرده اند. اما استفاده از قهر و خشونت در این جنگ در انحصار دستگاه سرکوب این رژیم و اوباش و اراذل آن باقیمانده است. مبارزه ی زنان کردستان در شهر کوبانی علیه اسلام گرایان داعش، درس های بزرگی برای مقاومت و مبارزه ی زنان در ایران و سراسر خاورمیانه که به چنگال انواع و اقسام نیروهای فاشیست اسلام گرا گرفتار آمده است دارد. نیروی سازمان یافته ی جنبش انقلابی زنان لازم است تا مقابله ی زنان با این رژیم در سراسر ایران به سطحی عالی تر و سازمان یافته تر برسد. بدون شک، تا زمانی که این حکومت پابرجا است جنایت علیه زنان ادامه خواهد یافت. در هر جامعه ای، سلطه ی دین، اعم از این که مذهب سنی باشد یا شیعه، اسلامی باشد یا یهودی و مسیحی، فقط زنجیرهای بندگی زنان و سلطه ی دولت های ارتجاعی و قدرت های امپریالیستی را بر توده های مردم محکم می کند. جمهوری اسلامی، بر اساس زن ستیزی بنا شده است و شیشه ی عمر آن در دست زنان است. مبارزه زنان باید نویدبخش رهایی کلیه اقشار و طبقات و خلق های تحت ستم ایران از شر رژیم جمهوری اسلامی باشد.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی

پیش به سوی شورش انقلابی زنان علیه جمهوری اسلامی

حزب کمونیست ایران (م.ل.م) سی ام مهر 93